Darbo grupės, komisijos

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos ir darbo grupės svarbesniems klausimams spręsti


  


Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamoji komisija
(komisijos pirmininkė – V. Lapėnienė)

 


 


Tikslas – teikti siūlymus Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui svarbiausiais oficialiosios statistikos ir Lietuvos statistikos departamento veiklos organizavimo klausimais.
 


 


Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto rengimo darbo grupė (vad. V. Lapėnienė)
 


 

Tikslas – parengti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.


 


Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo darbo grupė
(vad. D. Kavaliauskienė)

 


 


Tikslas – mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą ir plačiau naudoti administracinius duomenis statistikos tikslams.
 

 


Lietuvos statistikos departamento teikiamų paslaugų gerinimo darbo grupė
(vad. A. Gibaitė-Kudžmienė)


 


Tikslas – svarstyti Lietuvos statistikos departamento teikiamų paslaugų gerinimo galimybes, teikti pasiūlymus dėl naujų paslaugų ir (ar) jų teikimo būdų, dalyvauti organizuojant gyventojų ir atskirų vartotojų nuomonių tyrimus ir analizuoti jų rezultatus, teikti siūlymus dėl Lietuvos statistikos departamento įvaizdžio ir žinomumo gerinimo priemonių.
 

 


Terminijos komisija (vad. J. Markelevičius)


 


Tikslas – inventorizuoti ir teikti Lietuvos Respublikos Terminų bankui oficialiajai statistikai priskirtinus terminus, atlikti statistikos terminijos norminimo darbus, rengti ir teikti rekomendacijas statistikos terminijos klausimais, spręsti su statistikos terminija susijusias problemas bei rūpintis naujų statistikos terminų kūrimu.
 

 


Metodinė komisija (vad. J. Markelevičius)

 


Tikslas – koordinuoti ir sisteminti metodinį darbą Lietuvos statistikos departamente.


 


Konfidencialių statistinių duomenų valdymo darbo grupė (vad. R.Rimša)
 


 


Tikslas – nagrinėti Lietuvos statistikos departamento konfidencialiems statistiniams duomenims apsaugoti ir valdyti reikalingų teisės aktų poreikį, prireikus inicijuoti jų rengimą ir (ar) pakeitimus; nagrinėti probleminius su konfidencialių statistinių duomenų apsauga susijusius klausimus ir teikti siūlymus Lietuvos statistikos departamento vadovybei dėl jų sprendimo.
 

 


Dokumento atnaujinimo data: 2016-08-05Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4800, faks. (8 5) 236 4845, el. p. statistika@stat.gov.lt, kodas 188600177