Karjera

Konkursai į laisvas darbo vietas

Metodologijos ir kokybės skyriaus Imčių metodų poskyrio vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis:

Poskyrio  vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga imčių metodams  statistiniuose tyrimuose diegti, statistinei informacijai imčių metodais  ir imčių tyrimų metodikoms rengti.

Specialieji reikalavimai 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų  srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti  susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės  nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės  tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Siekdamas  plačiau taikyti šiuolaikinius imčių metodus statistiniuose tyrimuose,  rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius,  pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių  suformuluotas užduotis.
 2. Siekdamas  pagerinti įverčių tikslumą, analizuoja administracinių duomenų  panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties  planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.
 3. Siekdamas  užtikrinti statistinės informacijos kokybę, matuoja statistinių tyrimų  proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas.
 4. Siekdamas  kelti savo kvalifikaciją ir užtikrinti darbo kokybę, nagrinėja ir  kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina  ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje.
 5. Siekdamas  koordinuoti ir prižiūrėti statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo  metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų vystymą  pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes.
 6. Vykdo  kitus departamento vadovybės ir poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio  pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-03-23. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Gyventojų surašymų ir apklausų organizavimo skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį) – 2 pareigybės

Pareigybės paskirtis

Skyriaus tarnautojo (apklausų centro klausėjo) pareigybė reikalinga gyventojų ir namų ūkių statistinėms apklausoms telefonu atlikti.

Specialieji reikalavimai:

Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti valstybinę kalbą.
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Darbuotojo funkcijos:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Nagrinėja statistinių tyrimų anketas, metodinius paaiškinimus joms pildyti, dirba su telefoninių apklausų, elektronine gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo bei kitomis programomis.
 2. Atlieka gyventojų apklausas, numatytas Oficialiosios statistikos darbų programoje, telefonu apklausdamas respondentus. Konsultuoja respondentus statistinių duomenų rinkimo klausimais. Koduoja iš respondentų surinktų statistinių duomenų (darbovietės pagrindinę ekonominę veiklą, profesiją, gyvenamosios vietos adresą, švietimo sritį ir kt.) tekstines reikšmes, naudodamas atitinkamus klasifikatorius.
 3. Dalyvauja testuojant naujas statistines tyrimų anketas, teikia pasiūlymus dėl anketos klausimų formulavimo, aiškumo, eiliškumo. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl gyventojų telefoninių apklausų organizavimo, statistinių anketų ir duomenų įvedimo programų tobulinimo.
 4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2017-03-22.

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis:

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šio sektoriaus išlaidoms pagal COFOG klasifikatorių įvertinti, ketvirtinių ir metinių nefinansinių sąskaitų, subsidijų duomenims pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus ir su šia statistika susijusiems metaduomenims rengti, atnaujinti ir teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.

Valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus valdžios sektoriaus statistikai, rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 2. Siekdamas parengti ketvirtines ir metines valdžios sektoriaus sąskaitas pagal ESS reikalavimus, organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 3. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus duomenims keliamų reikalavimų vertinti juos kaupimo principu įgyvendinimą, taikydamas šį principą atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus.
 4. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus statistinių rodiklių išsamumą, dalyvauja vertinant šiam sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 5. Siekdamas parengti Lietuvos duomenis Europos palyginimų programai, įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal šiai programai keliamus reikalavimus. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 6. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-04-06. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

iuo me

Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.
_____________________________________________________________________________

 

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.

tu skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2016-12-28Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4800, faks. (8 5) 236 4845, el. p. statistika@stat.gov.lt, kodas 188600177