Nuo 2008 m. sausio 1 d. ketverius metus Statistikos departamentas atstovavo Lietuvos statistikai Jungtinių Tautų statistikos komisijoje. Kadencijos metu išrinkta narė įsipareigojo aktyviai dalyvauti komisijos darbe: posėdžiuose, sesijose ir kituose renginiuose.

Nuo 2012 m. Lietuvos statistikos departamentas dalyvauja Jungtinių Tautų statistikos komisijos veikloje kaip nacionalinė statistikos tarnyba. 48-oji metinė sesija organizuojama Niujorke, 2017 m. kovo 7–10 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

***********************************************************************************************

2013 m. kovo mėn. Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė išrinkta Tarptautinio statistikos instituto (ISI) nare. ISI yra nevyriausybinė organizacija, turinti patariamąjį vaidmenį Jungtinėse Tautose oficialiosios statistikos, profesinės etikos klausimais.

Lietuvos statistikos departamento specialistai taip pat aktyviai dalyvauja ISI veikloje, rengia ir pristato pranešimus įvairiomis statistikos sričių temomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose.

Nuo 2014 m. pradžios Lietuvos statistikos departamentas yra ir institucinis/pagal pareigas (ex-officio) narys.

Daugiau informacijos: www.isi-web.org, www.isi-web.org/news/704-ISI_mem_elc_2013

***********************************************************************************************

Nuo 2000 m. siekis tapti EBPO nare buvo įtvirtintas LR Vyriausybės programose.

2002 m. rugsėjo mėn. EBPO Generaliniam sekretoriui buvo įteiktas oficialus Lietuvos pareiškimas dėl siekio tapti EBPO nare. 2012 m. spalio mėn. Lietuva atnaujino prašymą dėl narystės Organizacijoje.

2013 m. gegužės mėnesį buvo priimta EBPO Ministrų tarybos rezoliucija dėl globalios plėtros, kurioje minima galimybė 2015 m. pakviesti Lietuvą pradėti derybas dėl stojimo į Organizaciją ir numatoma intensyvinti Lietuvos ir EBPO bendradarbiavimą. 2013 m. rugsėjo mėnesį, patvirtintas bendras EBPO ir Lietuvos bendradarbiavimo veiksmų planas 2014–2015 m.

2013 m. spalio 21 d. EBPO Bendrųjų ryšių departamento direktorius Mr M. Bonturi pakvietė Lietuvą tapti Statistikos ir statistikos politikos komiteto (SSPK) dalyviais ir dalyvauti šio Komiteto organizuojamose sesijose ir susitikimuose. Lietuva 2014 m. sausio mėn. kvietimą priėmė.

2014 m. balandžio 7–8 d. Paryžiuje, EBPO būstinėje, Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė pirmą kartą Dalyvio statusu dalyvavo SSPK posėdyje.

Nuo 2015 m. Departamento ekspertai aktyviai įsijungė į pasirengimą Statistikos peržiūrai. Balandžio 14–16 d. Lietuvos statistikos departamente vyko pirmasis vizitas, kuriame dalyvavo EBPO Statistikos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas P. Schreyer ir šio direktorato Globalių ryšių ir Komunikacijos padalinio atstovai J. Dupont ir D. Brackfield. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Vykdant su EBPO Statistikos direktoratu suderintą veiksmų planą, 2015 m. užpildyti 26 klausimynai, įvykdytos 5 kitos priemonės, teikta statistinė informacija ir metaduomenys pagal suderintą reguliarų grafiką. Statistikos departamentas parengė poziciją Lietuvos Pradiniam memorandumui dėl Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) apibrėžimo, Lyčių lygybės, Aplinkosaugos informacijos ir stebėsenos, pateikė komentarus 4 kitų institucijų pozicijoms. Rengta ir teikta informacija bei komentarai EBPO Ekonomikos direktorato analitiniam leidiniui „LT Economic survey". Taip pat buvo pildomi klausimynai kitų Lietuvos institucijų kuruojamų, bet su statistika susijusių sričių, prašymu: ŠMM INES (švietimo sistemos statistinių rodiklių) klausimais LEED programos leidiniui, SADM kuruojamai DELSA (Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato) sričiai, AM delegacijos pristatymui apie aplinką (EBPO Aplinkosaugos direktorato darbo grupei dėl aplinkosaugos informacijos).

2015 m. dalyvauta 14-oje EBPO Statistikos direktorato ir kitų struktūrų darbo grupių posėdžių: EBPO Statistikos ir statistikos politikos komiteto pasitarime, Nacionalinių sąskaitų, Finansų statistikos darbo grupių posėdžiuose, taip pat kituose posėdžiuose statistikos klausimais, pvz., bendrame Eurostato-EBPO-JT EEK Nacionalinių sąskaitų ekspertų susitikime, Tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis darbo grupės susitikime, Sveikatos sąskaitų ekspertų susitikime, kartu su AM seminare dėl aplinkos ekonominių sąskaitų sistemos (SEEA) įgyvendinimo, Seminare skirtame Inovacinės veiklos tyrimo vadovo peržiūrai, ir kt.

2016 m. balandžio 25-26 d. Paryžiuje, EBPO būstinėje, Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dalyvavo SSPK posėdyje. Kitas kasmetinis posėdis numatomas 2017 m. birželio 19-20 d. Ženevoje.

2016 m. spalio 26-27 d. Lietuvos statistikos departamente vyko antrasis vizitas, kuriame dalyvavo EBPO Statistikos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas P. Schreyer ir šio direktorato Globalių ryšių ir Komunikacijos padalinio atstovas koordinatorius Lietuvai J. Dupontas ir EBPO konsultantas nacionalinių sąskaitų klausimais Ch. Aspdenas, taip pat kviestiniai EBPO ekspertai – H. Viggo Sæbø (Norvegijos statistikos tarnyba) ir G. Durandas Alcantaras (Meksikos statistikos tarnyba). Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

Daugiau informacijos apie EBPO: www.oecd.org


Dokumento atnaujinimo data: 2017-03-06