Dalyvavimas Europos statistikos sistemoje

Valstybės duomenų agentūros (iki 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos statistikos departamentas) atstovai aktyviai dalyvauja rengiant ES teisės aktus. Šis procesas prasideda Eurostato darbo grupėse, kuriose rengiamų teisės aktų projektus svarsto savo sričių specialistai. Vėliau dokumentai nagrinėjami tam tikros srities – verslo, socialinės statistikos ir kt. – direktorių susitikimuose, Partnerystės grupėje (PG), Europos statistikos sistemos komitete (ESSK), kituose Europos Komisijos direktoratuose, o EK priėmus reglamento projektus, ES Tarybos Statistikos darbo grupės posėdžiuose.

Agentūros darbuotojai dalyvauja EK teikiamų subsidijų ir ESS projektuose, konsultuojasi ir dalijasi savo žiniomis su kitų šalių statistikos tarnybų specialistais. Taip pat semiasi ir dalijasi patirtimi Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Jungtinių Tautų, Pasaulio banko, Tarptautinio statistikos instituto, Tarptautinio valiutos fondo ir kt. organizacijų organizuojamose tarptautinėse priemonėse (darbo grupėse, konferencijose, seminaruose, susitikimuose, mokymuose ir pan.).

2020–2022 m. VDA generalinė direktorė Dr. Jūratė Petrauskienė  buvo išrinkta ESS Partnerystės grupės nare. Partnerystės grupę sudaro keli ESS šalių statistikos tarnybų generaliniai direktoriai ir Eurostato generalinė direktorė. Grupės užduotis –  skatinti ESS plėtrą strateginiame lygmenyje.

2023 m. vasario mėn. ESSK 51-ajame posėdyje buvo patvirtinta VDA generalinės direktorės Dr. Jūratės Petrauskienės kandidatūra nuo ESS į Europos statistikos patariamąją tarybą (ESAC). ESAC uždavinys yra užtikrinti vartotojų poreikių tenkinimą, siekti, kad statistikos teikėjų ir rengėjų tam skiriami kaštai būtų orientuoti į strateginę ir prioritetinę ES statistinės informacijos rengimo ir sklaidos politiką. Taryba taip pat teikia savo nuomonę apie Europos Komisijos metinės statistikos programos (MAP) vykdymą ir išteklių balansavimą tarp skirtingų daugiametės statistikos programos sričių. ESAC įkurta 2008 m. kovo mėn. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu. Ją sudaro 24 nariai, 2 iš jų skiria ESSK.

Per 2022 m. 123 Lietuvos statistikos departamento specialistai dalyvavo 271 (iš jų – 173 nuotolinėse) tarptautinėse priemonėse. Darbuotojai parengė ir pristatė 66 pranešimus užsienio auditorijoms bei į Lietuvą atvykusiems svečiams.

2022 m. birželio 8–10 d. Vilniuje vyko 10-oji Europos oficialiosios statistikos kokybės konferencija, kurią kartu organizavo Lietuvos statistikos departamentas ir Eurostatas. Prieš konferenciją (birželio 7 d.) buvo surengti keturi mokymo kursai, kuriuose iš viso dalyvavo daugiau kaip 300 dalyvių iš nacionalinių statistikos institucijų, mokslinių tyrimų bendruomenės, žiniasklaidos ir studentų iš ES, ELPA, ES plėtros ir kitų šalių, taip pat tarptautinių organizacijų. Konferencijos programą sudarė 40 lygiagrečių reguliarių sesijų (iš jų 5 specialiosios sesijos), 4 greitųjų pokalbių ir 2 plakatų sesijos. Susidomėjimas Konferencija buvo labai didelis – ją pasveikino Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė. Kitų šalių statistikos institucijų ir tarptautinių organizacijų vadovai aktyviai dalyvavo diskusijose ir 3 plenarinėse sesijose dalijosi savo institucijų geriausia patirtimi ir ateities vizijomis. Oficialioje konferencijos svetainėje (https://q2022.stat.gov.lt/) galima susipažinti su plenarinių sesijų dokumentais, pristatymais ir vaizdo įrašais.


Dokumento atnaujinimo data: 2023-10-04