Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos ir darbo grupės svarbesniems klausimams spręsti


  


Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamoji komisija
(komisijos pirmininkė – V. Lapėnienė)
 


 


Tikslas – teikti siūlymus Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui svarbiausiais oficialiosios statistikos ir Lietuvos statistikos departamento veiklos organizavimo klausimais.
 


 


Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto rengimo darbo grupė
(vad. V. Lapėnienė)
 


 

Tikslas – parengti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.


 


Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo darbo grupė
(vad. D. Kavaliauskienė)
 


 


Tikslas – mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą ir plačiau naudoti administracinius duomenis statistikos tikslams.
 

 


Lietuvos statistikos departamento teikiamų paslaugų gerinimo darbo grupė (vad. R. Rimša)


 


Tikslas – svarstyti Lietuvos statistikos departamento teikiamų paslaugų gerinimo galimybes, teikti pasiūlymus dėl naujų paslaugų ir (ar) jų teikimo būdų, dalyvauti organizuojant gyventojų ir atskirų vartotojų nuomonių tyrimus ir analizuoti jų rezultatus, teikti siūlymus dėl Lietuvos statistikos departamento įvaizdžio ir žinomumo gerinimo priemonių.
 

 


Terminijos komisija (vad. J. Markelevičius)


 


Tikslas – inventorizuoti ir teikti Lietuvos Respublikos Terminų bankui oficialiajai statistikai priskirtinus terminus, atlikti statistikos terminijos norminimo darbus, rengti ir teikti rekomendacijas statistikos terminijos klausimais, spręsti su statistikos terminija susijusias problemas bei rūpintis naujų statistikos terminų kūrimu.
 

 


Metodinė komisija (vad. J. Markelevičius)

 


Tikslas – koordinuoti ir sisteminti metodinį darbą Lietuvos statistikos departamente.


 


Didžiųjų duomenų (Big Data) rinkinių panaudojimo statistinei informacijai rengti darbo grupė (vad. R. Rimša)
 


 


Tikslas – išanalizuoti galimybes panaudoti didžiuosius duomenų rinkinius  (Big Data) statistinei informacijai rengti.
 

 


Rizikų valdymo darbo grupė (vad. L. Lukšaitė-Balakauskienė)

 


Tikslas – nustatyti ir valdyti rizikas departamente.

 


Tarpinstitucinė tiesioginių užsienio investicijų statistikos darbo grupė EBPO reikalavimams įgyvendinti
(vad. E. Blynaitė)

 


Tikslas – užtikrinti sėkmingą pasirengimą Lietuvos narystei EBPO ir įvykdyti reikalavimus, keliamus tiesioginių užsienio investicijų statistikai.

 


Dokumento atnaujinimo data: 2018-04-09