Ketvirtinės nacionalinės sąskaitos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistiniam tyrimui atlikti reikalingos lėšos ir statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Nacionalinių sąskaitų skyrius, Metodologijos ir kokybės skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Darius Astrauskas, Simona Radišauskaitė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus patarėjai

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

darius.astrauskas@stat.gov.lt,   simona.radisauskaite@stat.gov.lt 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4866, (8 5) 236 1414

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4894

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2021-10-07

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2021-10-07
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2021-10-07
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1

Statistinės informacijos aprašymas

Nacionalinės sąskaitos – tarptautiniu mastu pripažinta standartizuota statistinių rodiklių sistema, suteikianti galimybę išsamiai atspindėti nacionalinės ekonomikos būklę ir pokyčius. Pagrindiniai ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rodikliai vertinami remiantis Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema – ESA 2010 (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedas).

Bendrasis vidaus produktas (BVP) – vienas iš pagrindinių nacionalinių sąskaitų sistemos (NSS) rodiklių, apibūdinančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį.

BVP, jo kitimo tempas ir bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) plačiai naudojami tarptautiniams palyginimams ir ekonominei analizei atlikti.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Sandorių ir kitų srautų klasifikatorius (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedas).

Nefinansinio turto klasifikatorius (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedas).

3.3 Sektorinė aprėptis

Pagrindiniai Lietuvos ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rodikliai vertinami visos ekonomikos mastu, taip pat yra sudaromos ketvirtinės valdžios bei likusio pasaulio sektorių sąskaitos.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Vienas svarbiausių NSS rodiklių yra BVP, apibrėžiamas kaip galutinė šalyje per tam tikrą laikotarpį sukurta nauja vertė.

BVP įvertinti taikomi trys metodai: gamybos; išlaidų; pajamų.

BVP vertinimas gamybos metodu. BVP rinkos kainomis yra visų ekonominės veiklos rūšių pridėtinių verčių pagrindinėmis kainomis suma, gaunama iš produkcijos vertės atėmus tarpinį vartojimą ir pridėjus mokesčius produktams bei atėmus subsidijas produktams.

Bendroji pridėtinė vertė (BPV) pagrindinėmis kainomis nustatoma kaip produkcijos vertė, atėmus tarpinį vartojimą.

Mokesčiai produktams – mokesčiai, mokami už pagamintos ar mainais įsigytos prekės ar paslaugos vienetą. Mokestis gali būti nustatytas kaip konkreti pinigų suma, kuria apmokestinamas prekės arba paslaugos kiekio vienetas (akcizai, PVM, importo, eksporto mokesčiai).

Subsidijos produktams – subsidijos, mokamos už pagamintos (sukurtos) ar importuotos prekės arba paslaugos vienetą.

BVP vertinimas išlaidų metodu. BVP yra institucinių vienetų rezidentų prekių ir paslaugų galutinio panaudojimo suma (namų ūkių, valdžios sektoriaus ir ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, galutinio vartojimo išlaidos; bendrojo kapitalo formavimas: bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas, atsargų pokytis ir vertybių įsigijimas, atėmus pardavimus / perleidimus), pridėjus prekių ir paslaugų eksportą ir atėmus prekių ir paslaugų importą.

Galutinio vartojimo išlaidos – namų ūkių, namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų ir valdžios sektoriaus bendra išlaidų suma prekėms ar paslaugoms įsigyti, individualiai ar kolektyviai vartoti.

Faktinį individualų galutinį vartojimą sudaro individualaus vartojimo prekės ir paslaugos, t.y. namų ūkio įsigytos prekės ir paslaugos, naudojamos to namų ūkio narių poreikiams ir norams tenkinti.

Kolektyvinį galutinį vartojimą sudaro kolektyviniam vartojimui skirtos paslaugos – paslaugos, vienu metu teikiamos visiems bendruomenės nariams arba visiems tam tikros bendruomenės dalies nariams, pvz., visiems namų ūkiams, esantiems tam tikrame regione.

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas apima per tam tikrą laikotarpį gamintojų rezidentų įsigytą ilgalaikį turtą, atėmus pardavimus / perleidimus ir pridėjus tam tikrus nesukurto turto vertės padidėjimus dėl gamintojo arba institucinių vienetų gamybinės veiklos. Ilgalaikis turtas yra sukurtas turtas, daugiau nei vienus metus naudojamas gamybai.

Atsargų pokytis. Atsargas sudaro žaliavos ir medžiagos, nebaigta gamyba, pagamintos prekės, perparduoti skirtos prekės. Atsargų pokytis nustatomas pagal atsargų įrašų vertę, atėmus išimtų atsargų vertę ir pasikartojančių nuostolių dėl atsargomis laikomų prekių vertę.

Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus. Vertybės yra nefinansinės prekės, kurių pagrindinė paskirtis nėra gamyba ar vartojimas ir kurios normaliomis sąlygomis ilgai (fiziškai) negenda ir įsigyjamos bei laikomos pirmiausia vertei kaupti. Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus parodo skirtumą tarp vertybių laikotarpio pabaigoje ir pradžioje.

Prekių ir paslaugų eksportas - prekių ir paslaugų sandoriai (pardavimas, mainai, dovanojimas), kai rezidentai perleidžia ekonominės nuosavybės teises nerezidentams.

Prekių ir paslaugų importas - prekių ir paslaugų sandoriai (pardavimas, mainai, dovanojimas), kai nerezidentai perleidžia ekonominės nuosavybės teises rezidentams.

BVP vertinimas pajamų metodu. BVP yra visų rūšių pajamų, sukurtų prekių ir paslaugų gamybos procese, suma, pridedant gamybos ir importo mokesčius ir atimant subsidijas.

Atlygis darbuotojams – visas darbdavio darbuotojui mokamas atlygis pinigais arba natūra už darbą, kurį darbuotojas atliko per ataskaitinį laikotarpį. Atlygį darbuotojams sudaro darbo užmokestis ir darbdavių socialinės įmokos.

Darbo užmokestį sudaro darbo užmokestis pinigais ir darbo užmokestis natūra.

Darbo užmokesčiui pinigais priskiriamos darbuotojo mokamos socialinės įmokos, pajamų mokesčiai ir kiti mokėjimai, įskaitant mokėjimus, kuriuos darbdavys faktiškai išskaito ir darbuotojo vardu sumoka socialinio draudimo sistemoms, mokesčių institucijoms ir pan.

Darbo užmokestis natūra – prekės ir paslaugos arba kita nepiniginė nauda, kurią darbdavys nemokamai arba mažesne kaina teikia savo darbuotojams ir kurią darbuotojai bet kada savo nuožiūra gali naudoti savo ar savo namų ūkių narių reikmėms ir norams tenkinti.

Darbdavių socialinės įmokos – socialinės įmokos, kurias darbdaviai moka pagal socialinės apsaugos sistemas arba kitas su užimtumu susijusias socialinio draudimo sistemas, skirtas jų darbuotojų teisėms į socialines išmokas užtikrinti.

Gamybos ir importo mokesčiai – privalomieji neatlyginami mokėjimai pinigais arba natūra, kuriais valdžios sektorius arba Europos Sąjungos institucijos apmokestina prekių ir paslaugų gamybą ir importą, darbo jėgos įdarbinimą, žemės, pastatų arba kito gamyboje naudojamo turto nuosavybę arba naudojimą. Tokie mokesčiai yra mokami nepriklausomai nuo gaunamo pelno.

Subsidijos – einamieji neatlyginami mokėjimai, kuriuos valdžios sektorius arba Europos Sąjungos institucijos skiria gamintojams rezidentams.

Pagrindinio kapitalo vartojimas – turimo ilgalaikio turto vertės sumažėjimas dėl įprasto susidėvėjimo ir senėjimo. Į vertės sumažėjimo įvertį įtraukiamas atidėjinys nuostoliui padengti dėl ilgalaikio turto atsitiktinio sugadinimo, nuo kurio turtą galima apdrausti. Į pagrindinio kapitalo vartojimą taip pat įtraukiamos numatomos baigiamosios sąnaudos, pvz., atominių jėgainių ar naftos gręžinių uždarymo ar sąvartynų valymo sąnaudos.

Likutinis perteklius / mišriosios pajamos – balansinis rodiklis, apskaičiuojamas iš pridėtinės vertės atėmus atlygį darbuotojams, mokesčius gamybai ir pridėjus subsidijas gamybai.

Bendrosios nacionalinės pajamos (rinkos kainomis) yra lygios BVP, atėmus institucinių vienetų rezidentų instituciniams vienetams nerezidentams mokėtinas pirmines pajamas ir pridėjus institucinių vienetų rezidentų iš likusio pasaulio sektoriaus gautinas pirmines pajamas.

Bendrosios (arba grynosios) nacionalinės disponuojamosios pajamos yra lygios bendrosioms (arba grynosioms) nacionalinėms pajamoms (rinkos kainomis), atėmus vienetams nerezidentams mokėtinus einamuosius pervedimus (einamuosius pajamų, turto ir kt. mokesčius, socialines įmokas, socialines išmokas ir kitus einamuosius pervedimus) ir pridėjus vienetų rezidentų iš likusio pasaulio sektoriaus gautinus einamuosius pervedimus.

Taupymas – agreguotas rodiklis, nurodantis nacionalinių disponuojamų pajamų dalį, kuri nėra naudojama galutinio vartojimo išlaidoms.

Visos ekonomikos grynasis skolinimas (+) arba skolinimasis (–) yra institucinių sektorių grynojo skolinimo arba skolinimosi suma. Tai atitinka grynuosius išteklius, kuriuos nacionalinė ekonomika pateikia likusio pasaulio sektoriui (jeigu jis teigiamas) arba gauna iš likusio pasaulio sektoriaus (jeigu jis neigiamas). Visos ekonomikos grynasis skolinimas (+) arba skolinimasis (-) lygus likusio pasaulio sektoriaus grynajam skolinimui (–) arba skolinimuisi (+), tik su priešingu ženklu.

Užimti gyventojai – asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys iš jo pajamų ar pelno.

Samdomas darbuotojas – asmuo, pagal sutartį su darbdaviu įsipareigojęs dirbti arba eiti tam tikras pareigas pagal darbovietėje nustatytą darbo tvarką ir gaunantis sulygtą darbo užmokestį.

Savarankiškai dirbantis asmuo – turintis verslą asmuo, kuris dirba vienas arba su partneriu (-iais) ir neturi nuolatinių samdomų darbuotojų.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Nacionalinės sąskaitos apima ekonomiką, kaip visumą, kurią sudaro skirtingi instituciniai vienetai.

3.6

Statistinė tiriamoji visuma

Nacionalinės sąskaitos apima įvairių šaltinių statistinius duomenis. Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro visi statistiniai stebėjimo vienetai rezidentai

3.7 Geografinė aprėptis

Šalies ekonominė teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1995 m. I ketv. (pagal ESA‘2010)

3.9 Bazinis laikotarpis

Remiantis Europos Komisijos sprendimu 98/715/EB  2005 m. nacionalinėse sąskaitose įdiegtas grandininio susiejimo metodas.

Minėtas sprendimas reikalauja, kad baziniais metais turi būti praėjusieji metai. Taip užtikrinama, kad apimtys matuojamos naudojant naujausią kainų struktūrą, tačiau tai taip pat reiškia, kad baziniai metai turi būti keičiami kasmet. Bazinių metų keitimo kasmet atveju ankstesniųjų laikotarpių rodikliai susiejami su naujos bazės rodikliais formuojant grandininius apimties indeksus.

Kintanti kainų bazė tiksliau apibūdina ekonomikos vystymąsi, bet prarandamas duomenų adityvumas, t. y. grandininiu susiejimo metodu apskaičiuotų BVP komponentų suma nebus lygi grandininiu metodu apskaičiuotam BVP.

Atskaitos metai yra 2015 m.

4 Matavimo vienetas (-ai)

BVP to meto, praėjusių metų ir palyginamosiomis kainomis – mln. EUR;

Indeksai – proc.;

Užimtumo rodikliai – dirbtomis valandomis ir asmenų skaičiumi

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. DĮ-202.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Lietuvos statistikos departamento statistinė informacija rengiama ir skleidžiama laikantis nešališkumo ir objektyvumo principų, t. y. sistemingai, patikimai ir nešališkai, vadovaujantis profesiniais bei etikos standartais (Europos statistikos praktikos kodekso) ir laikantis skaidrios politikos ir praktikos vartotojų bei respondentų atžvilgiu.

Visi vartotojai turi vienodas teises gauti statistinę informaciją. Visa statistinė informacija yra skelbiama vienu metu – 9 val. statistinės informacijos skelbimo dieną, nurodytą Oficialiosios statistikos portalo kalendoriuje. Naujienų prenumeratoriams atitinkama statistinė informacija siunčiama automatiškai.

Paankstinto statistinės informacijos gavimo teisė suteikiama Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui, jų patarėjams, finansų, ekonomikos ir inovacijų bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams arba jų įgaliotiems asmenims, taip pat išimtiniais atvejais – išorės ekspertams, mokslininkams. Nurodyti asmenys turi teisę gauti statistikos pranešimus apie BVP, infliaciją, gyventojų užimtumą ir nedarbą ir kitus ypač aktualius statistikos pranešimus vieną dieną prieš šios statistinės informacijos paskelbimą Oficialiosios statistikos portale. Asmuo, prieš pasinaudodamas paankstinto statistinės informacijos gavimo teise, pasirašo įsipareigojimą neskleisti gautos statistinės informacijos anksčiau, nei ji bus oficialiai paskelbta.

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Lietuvos statistikos departamento statistikos sklaidos ir komunikacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. Nr. DĮ-176.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie BVP pirmąjį įvertį skelbiamas ne vėliau kaip per 30 dienų ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, antrąjį – per 2 mėn. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

-

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Ūkis ir finansai -> Nacionalinės sąskaitos (ESS 2010) -> Bendrasis vidaus produktas (BVP))

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Statistinė informacija taip pat skelbiama Facebook (https://www.facebook.com/Lietuvos-statistikos-departamentas-213679255387015/) ir Twitter (https://twitter.com/StatistikosD) socialinių tinklų Lietuvos statistikos departamento (LSD) paskyrose.

Iš Google Play Store galima atsisiųsti „LT Statistics“ aplikaciją.

11 Metodologiniai dokumentai

Nacionalinės sąskaitos 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

Daugiau informacijos apie statistinės informacijos ir jos rengimo kokybės užtikrinimą skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Kokybės vadyba“.

12.2 Kokybės vertinimas

Vertinant rodiklius analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų bei administracinių šaltinių rodikliais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Nacionalinių sąskaitų tikslumas priklauso nuo įvesties duomenų, todėl šių duomenų kokybė yra stebima.

Duomenys yra peržiūrimi periodiškai ir skirtumai tarp senų ir naujų versijų yra analizuojami kiekviename revizijos etape.

COVID-19 turėjo įtakos bendrajam BVP įverčio tikslumui. Suprastėjo dalies įvesties duomenų (pvz., PVM – dėl atidėjimo) kokybė, buvo vertinama trūkstama informacijos dalis.

SVKI fiksuota didesnė neužregistruotų kainų dalis, kuri buvo įvertinta statistiniais metodais.

Pramonės produkcijos, paslaugų įmonių veiklos, statybos įmonių darbo statistinių tyrimų informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Pirmasis BVP įvertis skelbiamas per 30 dienų ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, antrasis BVP ir jo komponentų gamybos, išlaidų ir pajamų metodais įverčiai skelbiami per 2 mėn. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

BNP įvertis skelbiamas per 86-87 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Užimtųjų įvertis vartotojams pateikiamas per 2 mėn. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

15.2

Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1995 m. – pagal ESA 2010

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

BVP ir jo komponentai yra suderinami su kita LSD rengiama statistine informacija. Duomenys iš kitų ekonomikos sričių, tokių kaip mokėjimų balanso, valdžios sektoriaus finansų statistikos, struktūrinio verslo tyrimo, užsienio prekybos statistikos, pinigų finansinių institucijų statistikos, namų ūkio biudžeto tyrimo naudojami ne tik kryžminiam patikrinimui, bet yra ir informacijos šaltiniai.

17.2 Vidinis suderinamumas

Vienas iš svarbiausių suderinamumo aspektų yra BVP, įvertinto trimis metodais, darna. BVP vertinimo metodai (gamybos, pajamų ir išlaidų) yra suderinami ir duoda tokį patį rezultatą.

Ketvirtinis BVP ir jo komponentai visais trim metodais dera su metiniu BVP ir jo komponentais.

18

Statistiniam tyrimui atlikti reikalingos lėšos ir statistinės atskaitomybės našta respondentams

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika aprašyta Statistinės informacijos revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo tvarkos apraše.

19.2 Revizijos praktika

Išskiriami du nacionalinių sąskaitų revizijų tipai: rutininės ir pagrindinės revizijos. Reguliarus esamų duomenų šaltinių atnaujinimas yra rutininių revizijų, o metodologijos tobulinimas, naujų informacijos šaltinių atsiradimas yra pagrindinių nacionalinių sąskaitų rodiklių revizijų priežastys. Apie būsimas revizijas vartotojai informuojami Oficialiosios statistikos portale, statistinės informacijos skelbimo kalendoriuose.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

 Po kiekvienos revizijos, 2020 metų ketvirčių augimo tempai pašalinus sezono įtaką vidutiniškai kito po 0,69 procentinio punkto

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltiniai yra LSD atliekamų statistinių tyrimų, administracinių – Finansų ministerijos, Lietuvos banko, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, VĮ Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento – ir kitų šaltinių agreguoti duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių rodiklių tinkamumo patikrinimą atlieka LSD; papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

BVP vertinimai atliekami taikant tiesioginius ir netiesioginius skaičiavimo metodus.Tiesioginiai skaičiavimo metodai taikomi, kai naudojami statistinių tyrimų ar kitų šaltinių duomenys. Netiesioginiai skaičiavimo metodai taikomi trūkstant tiesioginių duomenų šaltinių. Jiems priskiriami ekonometriniai modeliai, santykiniai dydžiai ir kiti netiesioginiai BVP komponentų įvertinimo būdai.

COVID-19 krizės metu buvo naudojami tie patys ekonometriniai modeliai, tačiau, atliekant laiko eilučių sezoninį lyginimą, pažymimos COVID-19 įtaką atspindinčios išskirtys. Papildomam ekspertiniam vertinimui buvo pasitelkiama spauda ir Eurostato, Finansų ministerijos, Lietuvos banko ekonominės prognozės

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Siekiant pašalinti sezono ir/arba (pasirinkite ir ar arba) darbo dienų skaičiaus įtaką, atliekamas BVP, BNP komponentų, užimtųjų duomenų laiko eilutės sezoninis išlyginimas naudojant TRAMO/SEATS metodą, Demetra+ (versija 1.0.4.) programą.

BVP, BNP komponentų, užimtųjų duomenų laiko eilutės sezoninio išlyginimo modelis nustatomas vieniems metams ir atnaujinamas vieną kartą per metus, turint visus ataskaitinių metų ketvirčių/mėnesių (pasirinkite ketvirčių ar mėnesių) duomenis. Modeliuojant vertinami sezono ir kalendoriaus faktoriai, naudojami darbo/nedarbo dienų, keliamųjų metų regresoriai; nustatomos ir koreguojamos išskirtys; atsižvelgiama į Lietuvos šventinių dienų kalendorių. Tvirtinant rezultatus tikrinamas kintamųjų statistinis reikšmingumas, išskirčių skaičius, liekanų statistinės charakteristikos (liekanų sezoniškumas, nepriklausomumas, normališkumas ir t.t.). Sezoninis išlyginimas atliekamas naudojantis rekomendacijomis ESS Guidelines on seasonal adjustment (2015).

21

Pastabos ir kita informacija

Bendrosios nacionalinės pajamos, Bendrosios (arba grynosios) nacionalinės disponuojamosios pajamos, Taupymas bei Visos ekonomikos grynasis skolinimas (+) arba skolinimasis (–)  rodikliai rengiami ir skelbiami nuo 1999 pirmojo ketvirčio.