Šalies finansinės sąskaitos ir finansinio turto balansai pagal institucinius sektorius (metiniai)

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Aistė Vaickienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

aiste.vaickiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 1438

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4845

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-11-12

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2019-02-07
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2019-02-07
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Metinės šalies finansinės sąskaitos, finansinio turto ir įsipareigojimų balansai rengiami ir perduodami Eurostatui. Statistinė informacija rengiama pagal finansines priemones ir visos šalies sektorius ir subsektorius. Instituciniai sektoriai pagal ESS 2010 klasifikuojami į ne finansų bendroves (S.11), finansų bendroves (S.12), valdžios sektorių (S.13), namų ūkius (S.14), namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas (S.15) ir likusio pasaulio sektorių (S.2).

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Europos sąskaitų sistema (ESS 2010)

3.3 Sektorinė aprėptis

Visa ekonomika (S.1) ir likusio pasaulio sektorius (S.2)

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Metiniai šalies pagal sektorius ir subsektorius finansiniai sandoriai ir finansinis turtas ir įsipareigojimai apibrėžiami ESS 2010. Finansinės priemonės klasifikuojamos taip: piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės (SST) (F.1 ir AF.1); pinigai ir indėliai (F.2 ir AF.2); trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31 ir AF.31); ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32 ir AF.32); trumpalaikės paskolos (F.41 ir AF.41); ilgalaikės paskolos (F.42 ir AF.42); nuosavybės priemonės (F.51 ir AF.51); investicinių fondų akcijos/vienetai (F.52 ir AF.52); ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai (F.61 ir AF.61); gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai (F.62 ir AF.62); pensiniai įsipareigojimai (F.63 ir AF.63); standartinių garantijų atidėjiniai (F.66 ir AF.66); išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai (F.7 ir AF.7); kitos gautinos arba mokėtinos sumos (F.8 ir AF.8).

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Institucinis vienetas, priskiriamas šalies sektoriui (S.1) ir likusio pasaulio sektoriui (S.2) pagal ESS 2010.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visa ekonomika (S.1) ir likęs pasaulis (S.2)

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1995 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Mln. EUR

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Europos Parlamento ir Europos Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

Statistinė informacija siunčiama Lietuvos bankui pagal 2009 m. gruodžio 8 d. statistinės informacijos ir duomenų teikimo sutartį Nr. STAT-116.

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

Metinis statistikos leidinys „Lietuvos nacionalinės sąskaitos“

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Ūkis ir finansai (makroekonomika) -> Nacionalinės sąskaitos (ESS 2010) -> Lietuvos nacionalinės sąskaitos pagal institucinius sektorius -> Finansinės sektorinės sąskaitos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė; Teminės lentelės (Lietuvos nacionalinės sąskaitos pagal institucinius sektorius)

11 Metodologiniai dokumentai

Europos sąskaitų sistema (ESA 2010), Oficialiosios statistikos portalo skyriuje Valdžios sektoriaus finansai.

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistiniai rodikliai palyginami su ankstesnio laikotarpio rodikliais ir atitinkamais kitais valdžios sektoriaus statistiniais rodikliais bei administracinių šaltinių rodikliais. Nustatomos išsiskiriančios reikšmės ir atliekama jų analizė.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiąją statistikos programą parengta statistinė informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Statistinė informacija rengiama administracinių šaltinių pagrindu, todėl bendras duomenų tikslumas yra didelis.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama 12 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Statistinė informacija palyginama laiko atžvilgiu.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1995 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodikliai suderinami su kitose ESA 2010 lentelėse esančiais valdžios sektoriaus rodikliais.

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas vidinis suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Statistinio rodiklio revizijos atliekamos pagal planinį statistinių rodiklių revizijų kalendorių.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Naudojami administracinių šaltinių – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banko, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Užimtumo fondo – ir įmonių finansinių ataskaitų bei statistinių tyrimų (F-01, F-02, F-03) duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Duomenis ataskaitų forma pateikia nacionalinės valdžios institucijos, įmonės ir kiti valdžios sektoriaus subjektai.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka Lietuvos statistikos departamentas, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų įvedimas, sumavimas, konsolidavimas pašalinant tarpusavio sandorius. Atliekama parengtos statistinės informacijos patikimumo, suderinamumo analizė.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-