Geležinkelių transporto statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Laima Niaurienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus patarėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

laima.niauriene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4686

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-06-18

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-12-21
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-12-16
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinio tyrimo tikslas – parengti statistinę informaciją apie krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu apimtį, saugumą, geležinkelio kelių ilgį, riedmenis ir eismą, krovinių ir keleivių vežimą pagal šalis ir ES šalių pakrovimo ir iškrovimo regionus (NUTS 2) kas penkeri metai, pirmasis ataskaitinis laikotarpis 2005 m.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra (NST 2007);

Pasaulio šalys ir teritorijos;

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS);

Pavojingų krovinių klasifikacija (kategorijos apibrėžtos pavojingų krovinių vežimo geležinkeliu taisyklėse, paprastai žinomose kaip RID, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/68/EB.

3.3 Sektorinė aprėptis

Geležinkelių transporto įmonės, turinčios licencijas vežti krovinius ir (ar) keleivius ir bagažą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir (ar) tarptautiniais maršrutais bei turinčios saugos sertifikatus.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Geležinkelių transporto priemonė (riedmenys) – bėgiais važiuojanti mobilioji transporto priemonė: savaeigė (lokomotyvas) ar traukiama kito riedmens (keleivinis vagonas, dyzelinio ir elektrinio traukinio vagonas, prekinis vagonas ir bagažo vagonas).

Krovinių vežimas geležinkelių transportu – krovinių judėjimas iš pakrovimo vietos į iškrovimo vietą geležinkelių transporto priemonėmis.

Keleivių vežimas geležinkelių transportu – keleivių judėjimas iš įlaipinimo vietos į išlaipinimo vietą geležinkelių transporto priemonėmis.

Vidaus vežimas – vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų (pakrovimo / įlaipinimo ar iškrovimo / išlaipinimo), esančių šalyje.

Tarptautinis vežimas – vežimas geležinkelių transportu, tarp dviejų vietų (pakrovimo / įlaipinimo ir iškrovimo / išlaipinimo), kurių viena yra kitoje šalyje.

Tranzitas – vežimas geležinkelių transportu per šalį tarp dviejų vietų (pakrovimo / įlaipinimo ir iškrovimo / išlaipinimo), esančių už Lietuvos teritorijos ribų. Vežimo operacijos, kurių metu šalies pasienyje (ar uoste) į kitos rūšies transporto priemonę ar iš kitos rūšies transporto priemonės pakraunami ar iškraunami kroviniai arba įlaipinami ar išlaipinami keleiviai, nelaikomos tranzitu.

Krovinių vežimo apyvarta – krovinių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visus atstumus, kuriais vežti kroviniai. Atsižvelgiama tik į atstumą, nuvažiuotą šalies teritorijoje.

Geležinkelių transporto keleivis – bet kuris asmuo, išskyrus traukinio ekipažo narius, keliaujantis geležinkelių transportu.  

Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus. Atsižvelgiama tik į atstumą, nuvažiuotą šalies teritorijoje.

Vežtas krovinys – bet koks krovinys, vežtas naudojant riedmenis. Geležinkelių transportu vežtiems kroviniams priskiriama visa pakuotė ir įranga (konteineriai, nuimami kėbulai arba padėklai), taip pat geležinkelių transportu vežamos kelių transporto priemonės.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Geležinkelio transporto įmonė 

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Geležinkelių transporto įmonės, turinčios licencijas vežti keleivius ir bagažą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir (ar) tarptautiniais maršrutais ir saugos sertifikatus.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies ekonominė teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Mėnesiniai rodikliai, geležinkelių eismo įvykių metiniai rodikliai – nuo 2004 m., krovinių vežimo ir apyvartos ketvirtiniai rodikliai – nuo 1996 m., keleivių vežimo ir apyvartos ketvirtiniai rodikliai ir riedmenų ridos metiniai rodikliai – nuo 2000 m., geležinkelio ilgio metiniai, keleivių vežimo ir apyvartos metiniai rodikliai – nuo 1992 m., krovinių vežimo ir apyvartos metiniai rodikliai – nuo1990 m. 

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Krovinių vežimas ir krovinių apyvarta – tūkst. tonų, tūkst. tonkilometrių;

keleivių vežimas ir keleivių apyvarta – tūkst. keleivių, tūkst. keleivio kilometrų;

riedmenų rida – tūkst. km;

geležinkelių kelių ilgis – km;

riedmenų skaičius – vnt.;

geležinkelių eismo įvykiai – vnt.;

sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius – asmenys.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Kas penkeri metai / metai / ketvirtis / mėnuo

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/643 dėl geležinkelių transporto statistikos (OL  L 112, 2018 5 2, p. 1–18).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis / mėnesinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas krovinių vežimas yra skelbiamas 82 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

 „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Transportas ir ryšiai-> Geležinkelių transporto rodikliai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Geležinkelių transporto rodikliai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnio laikotarpio ir praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatais. Analizuojamos krovinių ir keleivių vežimo laiko eilučių tendencijos. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su respondentais ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys. Prireikus statistiniai duomenys taisomi ir tikslinami. Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Atliekami ištisiniai įvairaus periodiškumo tyrimai.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė mėnesinė informacija apie krovinių vežimą skelbiama 21 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, ketvirtinė – 52 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, statistinė mėnesinė informacija apie keleivių vežimą – 52 kalendorinę dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, metinė – apie geležinkelio kelių ilgį, riedmenų skaičių, traukos priemonių ir vagonų ridą, keleivių atvykimą ir išvykimą pagal šalis ir apie geležinkelio eismo įvykius – 6 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2004 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Mėnesinė, ketvirtinė ir metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderinta.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinėms ataskaitos pildyti: krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinė ataskaita (TG-01) – 1val., keleivių vežimo geležinkelių transportu statistinė ataskaita (TG-06) – 6 val., krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinė ataskaita (TG-03) – 16 val., geležinkelių transporto statistinė ataskaita (TG-02) – 10 val.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra ištisiniai statistiniai tyrimai: mėnesinis ir ketvirtinis krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinis tyrimas, metinis geležinkelių transporto statistinis tyrimas, mėnesinis keleivių vežimo geležinkelių transportu statistinis tyrimas, kas penkerius metus atliekamas tarptautinių krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu pagal ES šalių regionus statistinis tyrimas.

Taip pat naudojami Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos metiniai statistiniai duomenys apie geležinkelių transporto eismo įvykius.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis / mėnesinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Duomenys pateikiami statistinėse ataskaitose: mėnesinėje ir ketvirtinėje krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinėje ataskaitoje (TG-01 ir TG-03), metinėje geležinkelių transporto statistinėje ataskaitoje (TG-02), mėnesinėje keleivių vežimo geležinkelių transportu statistinėje ataskaitoje (TG-06), kas penkerius metus tarptautinių krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu pagal ES šalių regionus statistineje ataskaitoje (TG-07).

Statistinių ataskaitų formos reguliariai testuojamos ir, prireikus, tobulinamos, siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams. 

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje  e. Statistika, paštu, faksu, el. paštu.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių rezultatais ir su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Gauti rezultatai lyginami su ankstesnių laikotarpių ir praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis. Esant reikšmingiems nukrypimams, aiškinamasi, kokios jų priežastis, jeigu reikia, skambinama respondentams. Išaiškėjusios statistinių duomenų klaidos taisomos.

Statistinių rodiklių rengimo procesas aprašytas Geležinkelių transporto statistinių tyrimų metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija