Grynosios (neto) socialinės apsaugos išmokos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Justina Stefanovičienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

justina.stefanoviciene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 1439

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-12-17

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-12-17
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-12-14
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų skaičiavimo tikslas – išmatuoti mokesčių sistemos poveikį bendrosioms (bruto) socialinės apsaugos išlaidoms ir parengti statistinę informaciją, kuri yra labiau palyginama tarp šalių, apie grynąsias (neto) socialinės apsaugos išmokas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Grynosios (neto) socialinės apsaugos išmokos klasifikuojamos:

- pagal funkciją: liga ir (ar) sveikatos priežiūra, negalia, senatvė, našlystė, šeima ir (ar) vaikai, nedarbas, būstas, kitur nepriskirta socialinė atskirtis;

- pagal tipą: piniginės išmokos (periodinės ir vienkartinės);

- pagal charakteristiką: išmokas tikrinant ir netikrinant materialinės padėties.

3.3 Sektorinė aprėptis

Valdžios sektorius

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Grynosios socialinės apsaugos išmokos (ribotasis metodas) – socialinės išmokos, atėmus gyventojų pajamų mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, kurias išmokų gavėjai sumokėjo nuo socialinių išmokų pinigais, pridėjus, jei taikytina, likutinę fiskalinę išmoką.

Fiskalinės išmokos – socialinė apsauga, teikiama mokesčių lengvatų, kurios būtų apibrėžiamos kaip socialinės apsaugos išmokos, jeigu būtų mokamos pinigais, forma. Neįskaičiuojamos mokesčių lengvatos, skatinančios socialinės apsaugos teikimą arba privačiojo draudimo planus.

Likutinė fiskalinė išmoka – fiskalinės išmokos visos vertės dalis, susijusi su apmokestinimo, taikomo socialinėms išmokoms, nuolaida (skirtingai nei dalis, susijusi su apmokestinimo, taikomo visų kitų rūšių pajamoms, nuolaida).

Socialinės apsaugos programa (pagal ESSPROS) – išskirtinių teisės aktų visuma, palaikoma vienos ar kelių institucijų, koordinuojančių socialinės apsaugos išmokų teikimą ir finansavimą.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Socialinės išmokos pagal socialinės apsaugos programas gavėjas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Asmenys, gaunantys pajamų mokesčiu ir socialinio draudimo įmokomis apmokestinamas socialines išmokas

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2007 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Grynosios (neto) socialinės apsaugos išlaidos – mln. EUR;

Grynosios (neto) socialinės apsaugos išlaidos išmokoms – mln. EUR

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (OL 2007 L 113, p.3);

2011 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 110/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) nuostatos dėl ESSPROS grynųjų socialinės apsaugos išmokų moduliui taikomų tinkamų duomenų perdavimo formatų, perduotinų rezultatų ir kokybės vertinimo kriterijų (OL 2011 L 34, p. 29);

2011 m. kovo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 263/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) nuostatos dėl išsamių duomenų rinkimo pagal ESSPROS grynųjų socialinės apsaugos išmokų modulį pradžios (OL 2011 L 71, p. 4).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Socialinė apsauga -> Socialinė apsauga (pagal ESSPROS) -> Grynosios (neto) socialinės apsaugos išlaidos išmokoms)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Socialinė apsauga

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinės informacijos kokybė kasmet vertinama Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) atliekant duomenų patvirtinimo procedūrą ir rengiant Kokybės ataskaitą.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai – valstybės institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, mokslo institucijos, Europos Komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 24 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija parengta vadovaujantis ESSPROS yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2007 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų statistinė informacija yra suderinta su bendrųjų (bruto) socialinės apsaugos pajamų ir išlaidų statistine informacija.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys apie pašalpų gavėjus ir išlaidas pašalpoms, mokamoms pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys apie gyventojų gautas pajamas, sumokėtus gyventojų pajamų mokesčius bei priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas ir grąžintas mokesčių permokas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Prieš paskelbiant vartotojams metinius grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų rodiklius, atliekama gautų rezultatų kokybės analizė – palyginamos tiriamojo ir ankstesnio laikotarpio statistinių rodiklių reikšmės, įvertinama mokestinės įstatyminės bazės pokyčių įtaka. Esant reikšmingiems (5 proc. ir didesniems) rodiklių pokyčiams, aiškinamasi, kokios jų pasikeitimų priežastys, jeigu reikia, tikslinama.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinė informacija rengiama klasifikuojant, grupuojant, agreguojant gautus administracinius duomenis. Plačiau statistinės informacijos rengimas aprašytas Grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų skaičiavimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija