Gyvenimo sąlygų rodikliai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Irina Kompanijec

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

irina.kompanijec@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4989

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2017-03-23

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-09-14
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-09-11
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinė informacija apie namų ūkių gyvenimo sąlygas rengiama pajamų ir gyvenimo sąlygų (PGS) tyrimo duomenų pagrindu. PGS tyrimo tikslas yra parengti statistinę informaciją apie namų ūkio bendrąsias ir disponuojamąsias pajamas, būsto nuosavybės formą ir būsto sąlygas, namų ūkio fizinę ir socialinę aplinką, ekonominius sunkumus, su kuriais susiduria namų ūkis ir galimybę tenkinti kai kuriuos poreikius, vyresnių nei 16 metų amžiaus namų ūkio narių išsilavinimą, užimtumo statusą, darbą, sveikatos būklę bei problemas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir įvertinti skurdo rizikos bei nepiniginio skurdo ir materialinio nepritekliaus rodiklius.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Ekonominiai sunkumai – kai namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų, neturi galimybės praleisti bent savaitės atostogų ne namuose, negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto, pakankamai šildyti būsto, negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (išlaidų suma lygi ankstesnių metų vidutinei mėnesinei skurdo rizikos ribai) iš savo lėšų.

Ilgalaikio naudojimo daiktai – telefonas, įskaitant mobilųjį, spalvotasis televizorius, skalbimo mašina ir automobilis.

Būsto problemos – varvantis stogas, supuvę langai, grindys ar drėgnos sienos, būstas yra be vonios ar dušo, tualeto su nutekamuoju vandeniu, per tamsus (neužtenka dienos šviesos, patenkančios per langus), gyvenamoji vieta pasižymi triukšmu, oro ir aplinkos užterštumu, dideliu nusikalstamumu. 

Išlaidos būstui išlaikyti – mokesčiai už būsto nuomą, elektrą, dujas, šildymą, kurą, vandenį, kitas komunalines paslaugas, įskaitant šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijas, palūkanas už būsto paskolą, būsto draudimą.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Privatus namų ūkis bei 16 metų ir vyresni asmenys. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (senelių namuose, įkalinimo įstaigose), nėra tiriami.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Privatūs namų ūkiai

3.7 Geografinė aprėptis

Apskritys, regionai, šalis

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2005 m. 

Nuo 2016 m. duomenys apie ilgalaikio naudojimo daiktų (telefono, įskaitant mobilųjį, ir spalvotojo televizoriaus) neturėjimą dėl lėšų stokos yra nerenkami.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) ( OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 207), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1);

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), kiek tai susiję su apibrėžimais ir jų atnaujinimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 219), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 676/2006 (OL 2006 L 118, p. 3).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama metiniame statistikos leidinyje „Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika-> Pajamos, vartojimo išlaidos, gyvenimo sąlygos -> Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas -> Gyvenimo sąlygos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Pajamų, vartojimo išlaidų, gyvenimo sąlygų statistika

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Atliekama statistinių duomenų kokybės kontrolė mikro- ir makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra šalies valstybės institucijos ir įstaigos, visuomeninės, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, politikai, verslo ir mokslo atstovai, studentai, moksleiviai ir kiti.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Didesnio tikslumo siekiama mažinant su imtimi nesusijusias paklaidas.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Namų ūkių neatsakymo lygis 2017 m. – 26,4 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 9 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Eilutės lūžis dėl rodiklio revizavimo po LR 2011 m.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 2008 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Suderinta su kita LSD skelbiama informacija

17.2 Vidinis suderinamumas

Statistinių rodiklių rinkinio elementai yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų anketos pildymui sugaištas laikas yra 62 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinis tyrimas ir administraciniai duomenų šaltiniai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA), Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami respondentams pildant anketą internete arba specialistams (klausėjams) apklausiant respondentus.

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo anketos

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Tikrinimo procedūros: patikrinamas populiacijos padengimas ir neatsakymų lygis, rezultatai palyginami su ankstesniais (praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu) vertinimais. Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka Lietuvos statistikos departamentas, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų redagavimas, įvedimas, trūkstamų reikšmių įrašymas, svorių koregavimas atsižvelgiant į neatsakymus, kalibravimas.

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija