Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Loreta Žebuolienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

 loreta.zebuoliene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4673

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5)  236 4872

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-06-04

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-10-09
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-10-06
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) statistinio tyrimo tikslas - pateikti vartotojams statistinę informaciją apie darbuotojų, dalyvaujančių MTEP veikloje, skaičių, išlaidas MTEP, šių išlaidų struktūrą ir finansavimo šaltinius.

 

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

3.3 Sektorinė aprėptis

Verslo įmonių, valdžios, aukštojo mokslo, ne pelno institucijų sektoriai.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) – sisteminga kūrybinė gamtos, žmonijos, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas. MTEP apima tris veiklos sritis: fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis MTEP projektams.

Kiti MTEP darbuotojai – techniniai darbuotojai ir jiems prilyginamas personalas, kurių pagrindinei veiklai reikalingos techninės žinios ir patirtis vienoje ar keliose mokslo srityse; kvalifikuoti ir nekvalifikuoti meistrai, administracinis personalas, sekretoriai ir kanceliarijos darbuotojai, dalyvaujantys MTEP projektuose arba tiesiogiai su jais susiję.

Sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentas) gaunamas perskaičiavus asmenis, dirbančius mokslinį darbą ne visą darbo dieną, į asmenų, dirbančių mokslinį darbą visą darbo dieną, skaičių. Visą darbo dieną užsiima MTEP veikla – kai mokslinei veiklai skiriama daugiau kaip 90 proc. viso savo darbo laiko. Ne visą darbo dieną užsiima MTEP veikla – kai mokslinei veiklai skiriama mažiau 90, bet ne mažiau kaip 10 proc. savo darbo laiko.

MTEP išlaidos – visos metinės išlaidos MTEP veiklai, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, patirtos per ataskaitinį laikotarpį. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) neįtraukiamas. MTEP išlaidos skirstomos į MTEP einamąsias ir ilgalaikio turto MTEP veiklai įsigijimo išlaidas.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės, įstaigos ir organizacijos

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visi ekonominės veiklos subjektai

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija, regionas

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1995 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

MTEP išlaidos – proc. nuo BVP, mln. EUR;

MTEP darbuotojai – tūkst.,

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros  (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 443). 

2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 995/2012, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros įgyvendinimo taisyklės (OL 2012 L 299, p. 18).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Metinis informacinis pranešimas skelbiamas spalio mėn. 

10.2

Leidiniai

-

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Mokslas ir technologijos -> Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

MOKSLINIAI TYRIMAI IR EKSPERIMENTINĖ (SOCIALINĖ, KULTŪRINĖ) PLĖTRA

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo rekomendacijos FRASCATI VADOVAS 2015 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi priežastys. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi. Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID - 19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Skaičiuojant rodiklio įverčius statistiniai duomenys analizuojami vertinant išskirtis, duomenys redaguojami. Bendras rodiklio tikslumas yra pakankamas.

14.2 Imties paklaida

2019 m. MTEP išlaidų variacijos koeficientas sudarė 3,29 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Neatsakymo lygis 1 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 10 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1995 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Institucinių sektorių rodikliai suderinti tarpusavyje.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas statistinei ataskaitai pildyti 2019: MT-02 - 27 min., MDV-01- 370 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

MTEP statistinis tyrimas (metinės statistinė ataskaita (MT-02, pateikiama gegužės mėn., MDV-01 - balandžio mėn.). Ataskaitą MT-02 pildo į imtį patekusios valstybės ir savivaldybės įmonės, akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, viešosios įstaigos, individualiosios įmonės. Ataskaitą MDV-01 pildo aukštosios mokyklos (universitetai ir kolegijos), mokslinių tyrimų institutai ir kitos valdžios sektoriaus institucijos bei organizacijos, vykdančios MTEP.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys pateikiami e. statistikos sistema, el. paštu, faksu, paštu, tiesiogiai pristatomi.

Tyrimo klausimynas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama pirminių duomenų bazės patikra (statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas, redagavimas, lyginimas su ankstesniais metais).

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Plačiau statistinių rodiklių rengimo procesas aprašytas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (socialinės, kultūrinės) statistinio tyrimo metodikoje

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-