Transportavimas naftotiekiais

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Marija Gulbicka

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

marija.gulbicka@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4668

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-02-20

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-02-21
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-02-17
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Transportavimo naftotiekiais tyrimo tikslas – apskaičiuoti žalios naftos ir naftos produktų transportavimo naftotiekiais apimtį, fiksuoti naftotiekio ilgį.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Įmonės, transportuojančios vamzdynais

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Naftotiekiai – vamzdynų linijos, skirtos pumpuojant transportuoti žalią naftą ir naftos produktus.

Transportavimas naftotiekiais – bet koks žalios naftos arba skystųjų naftos produktų transportavimas šalies teritorijoje naftotiekiu.

Įvežimas transportuojant naftotiekiu – žalia nafta ar naftos produktai, kurie į vamzdyną buvo įpumpuoti kitoje šalyje arba kitai šaliai priklausančioje jūros dugno dalyje, vamzdynu transportuoti į mūsų šalį ir čia išpumpuoti.

Tranzitas transportuojant naftotiekiu – žalios naftos ar naftos produktų transportavimas per šalį tranzitu. Žalia nafta ar naftos produktai nėra išpumpuojami šalyje, bet yra transportuojami naftotiekiu per skirtingas įvežimo ir išvežimo šalyje vietas.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė, transportuojanti vamzdynais

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Įmonės, transportuojančios vamzdynais

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies ekonominė teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1996 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Transportavimas – tūkst. tonų;

Žalios naftos ir naftos produktų apyvarta – tūkst. t/km;

Naftotiekių ilgis – km.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai / ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (OL 2008 L 304, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.147/2013 (OL 2013 L 50).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama statistikos leidiniuose „Transportas ir ryšiai“, „Lietuvos statistikos metraštis“.  

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazė (Transportas ir ryšiai -> Naftotiekio rodikliai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Naftotiekių rodikliai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi. Esant rodiklio pokyčiams taip pat aiškinamasi, kokios jų priežastys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi renkami rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Statistinis tyrimas yra ištisinis.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Ketvirtinė statistinė informacija apie žalios naftos ir naftos produktų transportavimą skelbiama 82 dieną ketvirčiui pasibaigus, metinė statistinė informacija apie naftotiekio ilgį, žalios naftos ir naftos produktų transportavimą - 2 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1996 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

-

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vienas respondentas statistinei ataskaitai TV-01 pildyti vidutiniškai skiria 60 min.

LSD skiria daug dėmesio respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimui. Jo įsipareigojimai įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą ir mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą, apibrėžti Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politikoje. Daugiau informacijos naštos mažinimo tema galima rasti čia.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Išimtis - tik atsiradus reikšmingoms klaidoms.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra ištisinis Transportavimo naftotiekiais statistinis tyrimas.  

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Ketvirtinis   

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistinės ataskaitos ir anketos formos reguliariai testuojamos ir, prireikus, tobulinamos, siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams.

Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e.Statistika, paštu, faksu, el. paštu. 

Duomenys renkami Transportavimo naftotiekiais statistinėje ataskaitoje TV-01.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekamas statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas ir redagavimas. Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Tikrinamas loginis ryšys tarp reikšmių, aritmetinės klaidos, ieškoma, ar nurodytos visos reikšmės. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio statistiniais duomenimis. Dėl išskirčių ar trūkstamų reikšmių aiškinamasi su respondentais. Išaiškėjusios statistinių duomenų klaidos taisomos.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Patikrinti statistiniai duomenys agreguojami iki reikiamo detalumo. Išsamiau statistinės informacijos rengimo procesas aprašytas  Transportavimo naftotiekiais statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-