Narystės organizacijų veiklos rodikliai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Vanda Binkienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

vanda.binkiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4744

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-09-10

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-09-17
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-09-17
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Narystės organizacijų ūkinės finansinės veiklos statistinio tyrimo tikslas - parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie narystės organizacijų (politinių partijų, profesinių sąjungų ir asociacijų) narių skaičių, jų gaunamas lėšas, uždirbtas pajamas, išlaidas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Statistinė informacija naudojama makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Nacionalinės privačios nefinansinės korporacijos, Finansinės pagalbinės įmonės , Ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Lėšos – einamieji pervedimai, kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kiti instituciniai sektoriai negrąžintinai suteikia įstaigos veiklai plėtoti (pervedimai pinigais ar natūra, gauti šalyje ar iš užsienio).

Pajamos (be PVM) – per ataskaitinį laikotarpį už parduotą produkciją ir atliktas paslaugas gautos pajamos, taip pat iš finansinės investicinės veiklos gautos pajamos (šioms pajamoms priskiriamos palūkanos už finansinėse institucijose laikomą turtą, valiutos perkainojimo, valiutų kursų pasikeitimo teigiama įtaka ir kita).

Išlaidos – visos per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Narystės organizacija, turinti juridinio asmens teises

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Politines partijos, profesinės sąjungos, asociacijos (EVRK 2 red. 94 skyriaus „Narystės organizacijų veikla“ 94.1, 94.2, 94.92 ir 94.99 veiklos rūšys).

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2004 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Lėšos, pajamos (be PVM), išlaidos - tūkst. EUR;

Narių skaičius (juridinių ir fizinių asmenų) - tūkst. asmenų

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. 569 „Dėl Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Metinis informacinis pranešimas skelbiamas 9 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

-

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Religinės bendruomenės ir narystės organizacijos -> Narystės organizacijos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

-

11 Metodologiniai dokumentai

https://osp.stat.gov.lt/web/guest/religines-bendruomenes-ir-narystes-organizacijos

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Variacijos koeficientas (santykinė standartinė paklaida), pasirinktas pagrindiniu paklaidos matu. Prieš pateikiant rodiklio rezultatus vartotojams, atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Pagrindiniai rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas yra atliekamas taikant ištisinį ir imčių metodus. Tiriamos visumos statistiniams rodikliams įvertinti skaičiuojami visų imties sluoksnių įverčiai. Įverčių tikslumas vertinamas santykine standartine paklaida. Bendras rodiklio tikslumas yra pakankamas ir neviršija kokybės rodiklių matavimo plane numatytos rodiklio kritinės ribos matavimo periodu.

14.2 Imties paklaida

2017 m. pagrindinių rodiklių variacijos koeficientas:

Narystės organizacijų pajamos - 3,7 proc.;

Narystės organizacijų išlaidos - 4,9 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Respondentų neatsakymų lygis – 3,1 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 9 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija skelbiama šalies lygmeniu.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2004 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Duomenys suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis laikas, respondentų skirtas statistinei ataskaitai F-16, pildyti - 1,2 val.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

-

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra narystės organizacijų tyrimas, kitų statistinių tyrimų ir administracinių šaltinių (SODROS, VMI, Vyriausiosios rinkimų komisijos) duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu.

Tyrimo statistinės ataskaitos forma (F-16)

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka LSD. Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Prieš skelbiant tyrimo rezultatus vartotojams, atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnio laikotarpio statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Suvestinė informacija rengiama naudojant klasifikavimo, grupavimo, agregavimo ir vertinimo metodus.

Narystės organizacijų (politinių partijų, profesinių sąjungų ir asociacijų) ūkinės finansinės veiklos statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-