Sveikatos priežiūros veikla

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Higienos institutas (HI)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Sveikatos informacijos centro (SIC) Sveikatos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Rita Gaidelytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vadovė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

rita.gaidelyte@hi.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 277 3303

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 262 4663

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-08-06

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-08-14
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-08-06
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Sveikatos priežiūros veiklos statistinių rodiklių tikslas yra stebėti ir vertinti Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų apimtį, jomis besinaudojančių gyventojų skaičių ir charakteristikas, rodiklių pokyčius.

Sveikatos priežiūros veiklos statistiniai rodiklius sudaro šios statistinių rodiklių grupės:

 1. Stacionari sveikatos priežiūra (stacionaro ligonių bei dienos atvejų skaičius pagal ligų grupes, lytį ir amžių, gydymo trukmė ir ligoninių lovų panaudojimo rodikliai);
 2. Ligoninėse atliktų chirurginių operacijų skaičius;
 3. Ambulatorinė sveikatos priežiūra (apsilankymų pas gydytojus ir odontologus skaičius, asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, skaičius);
 4. Medicininių technologijų panaudojimas – kai kurių diagnostinių tyrimų skaičius (kompiuterinės tomografijos, branduolinio magnetinio rezonanso aparatai, pozitronų emisijos tomografijos tyrimai).

Dauguma sveikatos priežiūros veiklos statistinių rodiklių  (ligoninėse gydytų ligonių sudėtis, apsilankymų pas gydytojus ir odontologus skaičius, operacijos) tiesiogiai skaičiuojami iš administracinio duomenų šaltinio – Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS).

Ligoninių lovų panaudojimo rodikliai, diagnostinių tyrimų skaičius bei asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, skaičius renkami kasmetinės ištisinės įstaigų apklausos metu, naudojant sveikatos įstaigų veiklą atspindinčias anketas.

Apsilankymų pas gydytojus ir odontologus duomenys skaičiuojami kombinuojant įstaigų apklausos bei PSDF IS duomenis.

Metinė statistinė informacija yra skelbiama absoliučiais skaičiais, tankio rodikliais (1 tūkst. gyventojų, 100 tūkst. gyventojų) bei vidutiniais dydžiais (vidutinis gulėjimo laikas,  vidutinis vieno gyventojo apsilankymų skaičius ir pan.).

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Sveikatos priežiūros veiklos statistiniams rodikliams rengti naudojami šie sąrašai ir klasifikatoriai:

Sveikatos įstaigų sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius);

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS);

Stacionaro lovų profilių sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius);

Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija, 10 redakcija. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos, 10 redakcijos, Australijos modifikacija (TLK-10-AM)

Chirurginių operacijų sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius).  Nuo 2011 m. balandžio 1 d. – Australijos medicininių intervencijų klasifikacija (ACHI);

Ligų ir jų grupių trumpasis statistinis sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius);

Trumpasis statistinis Eurostato chirurginių procedūrų sąrašas.

Kur tinka, naudojami Sveikatos sąskaitų sistemos (SHA)  aprašymai ir klasifikacijos (pvz., ligoninių lovos pagal įstaigų kategorijas skirstomos naudojant  sveikatos priežiūros teikėjų klasifikaciją (ICHA-HP).

3.3 Sektorinė aprėptis

Įstaigų apklausa – visos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, sveikatos valdymo, sveikatos mokymo įstaigos ir įmonės nepriklausomai nuo nuosavybės tipo (valstybės, savivaldybių, privačios) ir pavaldumo (Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Teisingumo, Švietimo ir mokslo ministerijų, savivaldybių).

PSDF IS – visos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su Ligonių kasomis.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Stacionaro ligonių skaičius – pacientai, formaliai išrašyti iš stacionaro į namus, perkelti į kitą gydymo įstaigą arba mirę. Į ligoninėse gydytų ligonių skaičių įtraukiami sveiki naujagimiai, neįtraukiami stacionaro dienos atvejai ir ligoniai, kurie gydėsi tik palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose.

Stacionaro dienos atvejis tai ligonis, formaliai hospitalizuotas diagnostikai, gydymui, procedūroms ir/arba operacijai, planuojant jį išrašyti į namus tą pačią dieną. Jei ligonis dėl kokių nors priežasčių paliekamas per naktį, jis laikomas stacionaro ligoniu. Šiuo metu Lietuvoje apskaitos tikslu stacionaro dienos atvejai yra skaičiuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistemos PSDF IS kaip ligoniai, formaliai hospitalizuoti į stacionarą ir išrašyti į namus tą pačią dieną.

Vidutinė gulėjimo trukmė – tai vidutinis skaičius dienų, kurias ligoniai gulėjo ligoninėje. Skaičiuojamas, kaip bendro visų pacientų gulėjimo ligoninėse laiko (dienomis) ir ligoninėse gydytų ligonių skaičiaus santykis.

Lovos apyvartos rodiklis parodo, kiek vidutiniškai per metus vienoje stacionaro lovoje gulėjo ligonių. Skaičiuojamas dalinant stacionaro ligonių skaičių iš vidutinio metinio stacionaro lovų skaičiaus.

Apsilankymas – tai paciento bendravimas su gydytoju diagnostikos, gydymo ir/ar profilaktikos tikslu specialisto kabinete ar paciento namuose. Įtraukiami apsilankymai ambulatorinėje įstaigoje, stacionarios įstaigos priėmimo skyriuje, gydytojo apsilankymai paciento namuose ar greitosios pagalbos iškvietimo metu, apsilankymai ambulatoriniame dienos stacionare. Neįtraukiamos konsultacijos telefonu, atvykimai laboratoriniams ir kitiems tyrimams,  paskirtoms tyrimo ir gydymo procedūroms.

Asmenys, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba – greitosios medicinos pagalbos paslaugas gavę asmenys, nukentėję nelaimingų atsitikimų metu, ištikti traumų, netikėtai sunkiai ūmine liga susirgę ligoniai ir asmenys, kuriems buvo suteikta pervežimo paslauga (gimdyvės, pacientai, pervežami iš vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos į kitą toliau gydyti, arba diagnostikos, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti; pacientai, pervežami iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos į namus po gydymo, kai tai būtina dėl ligonio sveikatos būklės).

Daugiau rodiklių apibrėžimų pateikiama Gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir išteklių rodiklių kokybės aprašuose.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar įmonės.

PSDF IS – visos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su Ligonių kasomis.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis, regionai, apskritys, savivaldybės

3.8 Laiko aprėptis

Kasmetinės ištisinės sveikatos įstaigų apklausa – nuo 1991  m.

PSDF IS statistiniams rodikliams skaičiuoti naudojama nuo  2001 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Atvejis, dienos.

Pagrindinių rodiklių matavimo vienetai pateikiami Gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir išteklių rodiklių kokybės aprašuose

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Statistinį tyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70);

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.  įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Higienos institutas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų  teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta šiuose teisės aktuose:

Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme;

Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatyme;

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L87, p. 164).

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius;

Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorius.

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

Statistinė informacija skelbiama Higienos instituto interneto puslapyje pagal Sveikatos statistinės informacijos skelbimo kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“, „Lietuvos sveikatos statistika“;

„Lietuvos statistikos metraštis“

10.3 Duomenų bazės

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata -> Sveikatos priežiūra -> Stacionari sveikatos priežiūra );

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata -> Sveikatos priežiūra -> Operacijos, procedūros ir tyrimai);

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata -> Sveikatos priežiūra -> Ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos);

Sveikatos statistinių duomenų portalas;

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema;

Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas.

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

10.5 Kita

Statistinė informacija skelbiama:

HI interneto svetainėje, Eurostato duomenų bazėje, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazėje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenų bazėje.

11 Metodologiniai dokumentai

Statistinių tyrimų metodikos ir rodiklių aprašai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus.

Įstaigų apklausos anketų  duomenų įvedimo metu vykdoma loginė ir matematinė kontrolė specialios kompiuterinės programos pagalba. Vėliau atliekama kryžminė duomenų kontrolė. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir    atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams,   susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, duomenys taisomi.

Skaičiuojant duomenis iš PSDF IS atliekama kontrolė dėl tam tikrų klaidų bei praleistų reikšmių (pvz. negalimos diagnozės tam tikrai lyčiai ar amžiaus grupėms, nenurodyta gyvenamoji vieta ir pan.). Klaidos taisomos (pvz. negalimos diagnozės kodas pakeičiamas į nepatikslintos diagnozės kodą R69), praleistos reikšmės, jei įmanoma, keičiamos kitose PSDF IS lentelėse esančia reikšme.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Pasaulio sveikatos   organizacija (PSO), Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), žiniasklaida, verslo įstaigos, mokslo atstovai ir studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonės tyrimas 2016  

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami. Rengiama ir skelbiama išsami statistinė informacija šalies, administracinių teritorinių vienetų (regionai, apskritys, savivaldybės) lygmeniu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Pagal atliktus vertinimus PSDF IS apima 99 proc. stacionaro ligonių, 100 proc. apsilankymų pas pirminio lygio gydytojus, 90 proc. apsilankymų pas antrinio/tretinio lygio gydytojus, 40-50 proc. apsilankymų pas odontologus.

Mokamos paslaugos gali būti įvedamos į PSDF IS nepilnai. PSDF IS neapima kelių biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų bei privačių sveikatos priežiūros įstaigų, neturinčių sutarčių su Ligonių kasomis.

Įstaigų apklausos anketas pateikia visos valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigos, privačių sveikatos priežiūros įstaigų atsiskaitymo lygis 2019 m. siekia 71.8 proc. Paklaida dėl nepilno atsiskaitymo vertinama kaip nedidelė, nes daugelis didžiausių privačių sveikatos priežiūros įstaigų, visos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos įveda duomenis į PSDF IS, o įstaigų, neįvedančių duomenų į PSDF IS  veiklos apimtys yra nedidelės.

Duomenys apie apsilankymus skaičiuojami kombinuojant PSDF IS ir apklausų duomenis, nes apklausų duomenys apima ir įstaigas neįvedančias duomenų į PSDF IS bei nepilnai įvedamus mokamus apsilankymus.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 5 mėnesį ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Galutinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 8 mėnesį ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių ir Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorių.

Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp Lietuvos teritorinių vienetų bei ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Sveikatos įstaigų apklausų duomenys – nuo 1991 m.

Duomenų skaičiuojamų iš PSDF IS – nuo 2001 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodikliai tarpusavyje suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Šiuo metu nematuojama.

Didžioji dalis duomenų skaičiuojama iš administracinio duomenų šaltinio PSDF IS.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

Apie planinius patikslinimus (revizijas) vartotojai informuojami iš anksto Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų kalendoriuje.

Keičiantis teisės aktams, atsiradus reikšmingoms klaidoms atliekamos neplaninės statistinių rodiklių revizijos. Apie jų rezultatus ir atliktus pakeitimus vartotojai nedelsiant informuojami.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami išankstiniai bei galutiniai rezultatai. Dažniausiai išankstiniai absoliutūs skaičiai nekeičiami arba keičiami labai nežymiai. Keičiami tankio rodikliai dėl naudojamo išankstinio ar galutinio gyventojų skaičiaus.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

Išankstiniai ir galutiniai rodikliai skiriasi nežymiai.

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Daugumos sveikatos priežiūros įstaigų veiklos statistiniai duomenys gaunami iš administracinio duomenų šaltinio – PSDF IS.

Ligoninių lovų panaudojimo rodikliai, diagnostinių tyrimų skaičius bei asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, skaičius renkami kasmetinės ištisinės įstaigų apklausos metu, naudojant sveikatos įstaigų veiklą atspindinčias anketas (metinės statistinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ataskaitas: „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 1 (sveikata)“, „Papildoma asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 2 (sveikata)“, „Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) metų veiklos ataskaita Nr. 27 (sveikata)“, „Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 1-PR (sveikata)“, „Privačios odontologinės įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 25-PR (sveikata)“.

Apsilankymų pas gydytojus ir odontologus duomenys skaičiuojami kombinuojant įstaigų apklausos bei PSDF IS duomenis (kiekvienai įstaigai duomenys imami iš to šaltinio, kuriame apsilankymų skaičius yra  didesnis). 72,9 proc. odontologinių įstaigų ir 39,1 proc. (2019 m.) sveikatos priežiūros įstaigų duomenų šaltinis – kasmetinė įstaigų apklausa. Kitoms įstaigoms duomenų šaltinis yra PSDF IS.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

PSDF IS – tiesioginio prisijungimo (on-line) režimu.

Sveikatos įstaigų apklausa – metinis.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Nuasmenintą PSDF IS kopiją Valstybinė Ligonių kasa pagal sutartį teikia Higienos institutui tiesioginio prisijungimo (on-line) režimu.

Įstaigų apklausos anketos pateikiamos paštu arba elektroniniu paštu, taip pat elektroniniu paštu pateikiami elektroniniai metinių ataskaitų duomenys. Statistinės ataskaitos forma skelbiama šiuo adresu: Sveikatos priežiūros įstaigų statistinė atskaitomybė.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnių laikotarpių statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

Tarptautinėms organizacijoms teikiamos statistinės informacijos kokybė kasmet iki paskelbiant vertinama Eurostato, PSO ir EBPO ekspertų, jiems atliekant duomenų patvirtinimo procedūrą.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Įstaigų apklausos anketų duomenų įvedimo metu vykdoma loginė ir matematinė kontrolė specialios kompiuterinės programos pagalba. Vėliau atliekama kryžminė duomenų kontrolė. Analizuojamos laiko eilutės tendencijos, nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys, klaidos taisomos.

Rodikliams skaičiuoti naudojamas vidutinis metinis gyventojų skaičius.

Sveikatos priežiūros veiklos tyrimo metodika.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija