Pensijų fondų veiklos statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Įmonių statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Alina Norgėlaitė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

alina.norgelaite@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 1409

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-08-20

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-08-21
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-08-21
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinio tyrimo tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie pensijų fondų veiklą – balanso, grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitų, pensijų fondų dalyvių skaičiaus, investicinės veiklos, makroekonominius ir kitus rodiklius.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.);

Institucinių sektorių ir subsektorių statistinis klasifikatorius.

3.3 Sektorinė aprėptis

Finansų institucinio sektoriaus įmonės, kurių veikla pagal EVRK 2 red. priskiriama K sekcijos 65.30 ir 64.30 (pensijų fondai) veiklos rūšims.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Pensijų fondas – fiziniams asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvaujantiems pensijų kaupime, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas, kurio valdymas perduotas pensijų kaupimo bendrovei ir investuojamas pagal to pensijų fondo taisykles. Pagrindiniai tyrimo rodikliai yra: finansiniai (turtas, nuosavybė ir įsipareigojimai, kapitalas, pajamos, sąnaudos, pelnas) bei makroekonominiai (produkcija, pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, bendras prekių ir paslaugų pirkimas, bendrasis likutinis perteklius).

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Pensijų fondas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visi veikiantys pensijų fondai, valdomi valdymo ar gyvybės draudimo įmonių.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2004 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Finansiniai ir makroekonominiai rodikliai - tūkst. EUR;

Dalyvių skaičius - asmenys.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (OL 2008 L 97, p. 13), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014 (OL 2014 L 132, p. 13);

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)  2015/1342 (OL 2015 L 207, p. 35);

2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 250/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rodiklių apibrėžčių, duomenų perdavimo techninio formato, dvigubo rezultatų pateikimo pagal NACE 1.1 red. bei NACE 2 red. reikalavimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo verslo struktūros statistikai (OL 2009 L 86, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1042 (OL 2015 L 167, p. 61);

2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 251/2009, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rengiant verslo struktūros statistiką teiktinų duomenų eilučių, priderinant jas prie pakeisto produktų statistinio klasifikatoriaus pagal veiklos rūšis (CPA) (OL 2009 L 86, p. 170), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/2112 (OL 2015 L 306, p. 4);

2010 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 275/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl verslo struktūros statistikos kokybės vertinimo kriterijų (OL 2010 L 86, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014 (OL 2014 L 132, p. 13).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie finansų įmonių veiklą skelbiamas 8 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama metiniuose statistikos leidiniuose „Finansų įmonių statistika“ ir „Lietuvos statistikos metraštis“, kurie skelbiami LSD interneto svetainėje adresu https://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas.

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje (Verslo statistika -> Finansinė ir draudimo veikla -> Finansinės ir draudimo veiklos įmonės -> Pensijų fondai).

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Finansinė ir draudimo veikla

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinė informacija atitinka finansinių ataskaitų duomenis. 

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti statistiniai rodikliai ir jų sudedamosios dalys yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Tyrimas yra ištisinis. Trūkstamų rodiklio reikšmių vertinimas reikšmingos įtakos bendram tikslumui neturi.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 8-tą mėnesį ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 2004 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Lietuvos banko duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Duomenis teikia Lietuvos bankas

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekamas pirminis bei antrinis duomenų tikrinimas: loginis redagavimas (remiantis loginiais ryšiais); išsiskiriančių reikšmių vertinimas; palyginimas su ankstesniais tų pačių statistinių duomenų rinkiniais arba kitais šaltiniais.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinių rodiklių rengimo procesas aprašytas Pensijų fondų veiklos tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija