Pensijų gavėjai ir išlaidos pensijoms pagal ESSPROS

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Loreta Rakutienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyresnioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

loreta.rakutiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4754

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-12-16

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-12-17
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-12-16
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Pensijų gavėjų ir išlaidų pensijoms skaičiavimo tikslas – parengti ir pateikti vartotojams statistinę informaciją apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms bei šių rodiklių pokyčius. Rengiant palyginamą su kitomis Europos Sąjungos šalimis statistinę informaciją apie pensijų gavėjus ir išlaidas pensijoms taikoma Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS).

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Statistiniai duomenys apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms pagal ESSPROS klasifikuojami pagal: socialinės apsaugos rizikos veiksnius (funkcijas) (negalią, senatvę, našlystę, nedarbą); pensijų kategorijas (netekto darbingumo pensijos, senatvės pensijos, išankstinės senatvės pensijos, našlių ir našlaičių pensijų, priešlaikinio išėjimo į pensiją dėl padėties darbo rinkoje išmoką).

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Pensijos gavėjas pagal ESSPROS – asmuo, metų pabaigoje gaunantis bent vieną teisės aktų nustatytą pensiją.

Išlaidos pensijoms – ataskaitinių metų išlaidų visų kategorijų pensijoms suma (be administracinių išlaidų).

Administracinės išlaidos – socialinės apsaugos programų valdymo ir administravimo išlaidos. Šioje metodikoje – pensijų skyrimo, mokėjimo ir pristatymo išlaidos.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Institucijos, administruojančios pensijų skyrimą ir mokėjimą

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje ir gaunantys pensijas iš Lietuvos Respublikos pagal galiojančias tarpvalstybines sutartis

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Agreguota statistinė informacija apie pensijų gavėjus pagal ESSPROS rengiama nuo 1995 m., detali (pagal pensijų kategorijas ir gavėjų lytį) – nuo 2000 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Pensijų gavėjų skaičius – asmenys;

Išlaidos pensijoms – tūkst. EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metinis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS);

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1322/2007, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl integruotos Europos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), kiek tai susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio tinkamais duomenų perdavimo formatais, perduodamais rezultatais ir kokybės vertinimo kriterijais;

2008 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 10/2008, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), kiek tai susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio apibrėžtimis, išsamiomis klasifikacijomis ir sklaidos tvarkos atnaujinimu.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie pensijų gavėjus ir išlaidas pensijoms skelbiamas po 5 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama metiniuose statistikos leidinyje „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Socialinė apsauga -> Socialinė apsauga (pagal ESSPROS) -> Pensijas gaunantys asmenys ir išlaidos pensijoms)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Socialinė apsauga

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinės informacijos kokybė kasmet vertinama Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) atliekant duomenų patvirtinimo procedūrą. Statistinių rezultatų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo" reikalavimus, toliau nurodant kokybės vertinimo būdus.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė statistinė informacija parengta vadovaujantis ESSPROS skelbiama po 5 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus, galutinė - po 21 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus, Eurostatui patvirtinus statistinės informacijos atitiktį reikalavimams.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Agreguota statistinė informacija apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms pagal ESSPROS palyginama nuo 1995 m., detali (pagal pensijų kategorijas ir gavėjų lytį) – nuo 2000 m.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 1995 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Pensijų gavėjų rodikliai yra suderinti su socialinės apsaugos išlaidų pensijoms pagal ESSPROS rodikliais.

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Statistinės informacijos koregavimas atliekamas tuo atveju, jei buvo gauti patikslinti administraciniai duomenys.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltiniai yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos ir Lietuvos banko administraciniai duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Administraciniai duomenys pateikiami el. paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka LSD. Prieš skelbiant statistinę informaciją vartotojams, atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnio laikotarpio statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Rengiant statistinę informaciją statistiniai duomenys klasifikuojami, grupuojami, agreguojami ir vertinami vadovaujantis tyrimo metodika ir ESSPROS vadovu.

Pensijų gavėjų ir išlaidų pensijoms skaičiavimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

ESSPROS Manual. The European System of integrated Social Protection Statistics