Profilaktiniai skiepijimai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Higienos institutas (HI)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Sveikatos informacijos centro (SIC) Sveikatos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Rita Gaidelytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vadovė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

rita.gaidelyte@hi.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 277 3303

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 262 4663

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-07-07

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-07-09
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-07-07
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Profilaktinių skiepijimų statistinių rodiklių skelbimo tikslas – pateikti vartotojams informaciją apie skiepijimų nuo vakcinomis valdomų užkrečiamų ligų apimtis Lietuvoje.

Pagal Lietuvos Respublikos vaikų skiepijimo kalendorių, vaikai nemokamai skiepijami nuo vienuolikos infekcijų: tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, Haemophillus influenzaeB tipo, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, pneumokokinės infekcijos.

Nuo gripo skiepai yra nemokami kai kurioms gyventojų grupėms, tame tarpe 65 m. ir vyresniems asmenis.

Duomenų šaltinis yra kasmetinė ištisinė asmens sveikatos priežiūros įstaigų apklausa, naudojant patvirtintas metines sveikatos statistikos ataskaitų formas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Statistiniams rodikliams rengti naudojami šie sąrašai ir klasifikatoriai:

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS);

Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija, 10 redakcija. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos, 10 redakcijos, Australijos modifikacija (TLK-10-AM).

3.3 Sektorinė aprėptis

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios profilaktinius skiepijimus.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Amžius – sukakusių metų skaičius.

Naujagimis– tai kūdikis nuo gimimo iki pilnų 28 dienų po gimimo.

Kūdikis– tai vaikas iki 1 m. amžiaus.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Asmenys

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos,  atliekančios profilaktinius skiepijimus.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis, regionai, apskritys, savivaldybės

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1990 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Profilaktiškai paskiepytų asmenų dalis – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Statistinį tyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70);

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.  įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Higienos institutas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta šiuose teisės aktuose:

Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme;

Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatyme;

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L87, p. 164).

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal  patvirtintą Oficialiosios statistikos  kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos  kalendorius;

Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorius.

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

Statistinė informacija skelbiama Higienos instituto interneto puslapyje pagal Sveikatos statistinės informacijos skelbimo kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

-

10.2

Leidiniai

„Lietuvos sveikatos statistika“; „Lietuvos statistikos metraštis“

10.3 Duomenų bazės

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata -> Prevencija-> Prevencijos paslaugos -> Profilaktiškai paskiepytų vaikų dalis);

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata -> Prevencija-> Prevencijos paslaugos -> Nuo gripo paskiepytų 65 metų ir vyresnių gyventojų dalis);

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema;

Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas.

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

-

10.5 Kita

Statistinė informacija skelbiama:

HI interneto svetainėje;

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazėje;

Eurostato duomenų bazėje;

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenų bazėje.

11 Metodologiniai dokumentai

-

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus.

Ataskaitinio laikotarpio statistiniai duomenys lyginami su ankstesnių metų duomenimis. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi. Esant rodiklio pokyčiams, išsiaiškinamos priežastys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Eurostatas, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO),  žiniasklaida, verslo įstaigos, mokslo atstovai ir studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonės tyrimas 2016

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija apie vaikų profilaktinių skiepijimų apimtis skelbiama 7 mėnesį ataskaitiniams metams pasibaigus.

Statistinė informacija apie nuo gripo paskiepytų 65 metų ir vyresnių gyventojų dalį skelbiama 8 mėnesį  ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių ir Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorių.

Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Vaikų profilaktinių skiepijimų apimtis – nuo 1990 m.

Nuo gripo paskiepytų 65 metų ir vyresnių gyventojų dalis – nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

-

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Šiuo metu nematuojama.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

Apie planinius patikslinimus (revizijas) vartotojai informuojami iš anksto Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų kalendoriuje.

Keičiantis teisės aktams, atsiradus reikšmingoms klaidoms atliekamos neplaninės statistinių rodiklių revizijos. Apie jų rezultatus ir atliktus pakeitimus vartotojai nedelsiant informuojami.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami rezultatai yra galutiniai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra kasmetinė ištisinė asmens sveikatos priežiūros įstaigų apklausa, naudojant metines statistines asmens sveikatos priežiūros įstaigos ataskaitas „Imuniteto būklės ataskaita Nr. 7 – sveikata“ ir „Profilaktinių skiepijimų ataskaita Nr. 8 – sveikata“.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Kiekvienais metais asmens sveikatos priežiūros įstaigos iki sausio 5 d. pateikia metines sveikatos statistikos ataskaitas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras suvestinius statistinius duomenis iki sausio 31 d. pateikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras duomenis iki kovo 1 d. patiekia Higienos institutui.

Statistinės ataskaitos formos skelbiamos šiuo adresu:

Sveikatos priežiūros įstaigų statistinė atskaitomybė.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnių laikotarpių statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Pagal sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas ataskaitas parengiama suvestinė informacija. Profilaktinių skiepijimų apimčių rodikliai suskaičiuojami, naudojant vidutinį gyventojų skaičių.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-