Sergamumas ir ligotumas

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Higienos institutas (HI)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Sveikatos informacijos centro (SIC) Sveikatos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Rita Gaidelytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vadovė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

rita.gaidelyte@hi.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 277 3303

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 262 4663

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-08-06

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-08-14
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-08-06
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Sergamumo ir ligotumo statistinių rodiklių tikslas yra stebėti ir vertinti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę pagal susirgimus užregistruotus sveikatos priežiūros įstaigose, stebėti sergančių gyventojų charakteristikas, sveikatos būklės rodiklių pokyčius.

Sergamumo ir ligotumo statistinius rodiklius sudaro šios statistinių rodiklių grupės:

Asmenų, sergančiųjų tam tikromis ligomis, skaičius (ligotumas) (pagal ligų grupes ir amžių);

Asmenų, kuriems užregistruotos tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusios ligos, skaičius (ligotumas) (pagal ligų grupes, amžių, lytį ir gyvenamąją vietovę);

Asmenys susirgę navikais dėl rūkymo (sergamumas) (pagal ligų grupes);

Naujų su rūkymu susijusių susirgimų skaičius (pagal ligų grupes).

Sergamumo ir ligotumo statistiniai rodikliai yra tiesiogiai skaičiuojami iš administracinio duomenų šaltinio – Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS).

Metinė statistinė informacija yra skelbiama absoliučiais skaičiais, tankio rodikliais (1 tūkst. gyventojų, 100 tūkst. gyventojų).

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Sergamumo ir ligotumo statistiniams rodikliams rengti naudojami šie sąrašai ir klasifikatoriai:

Sveikatos įstaigų sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius);

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS);

Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija, 10 redakcija. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos, 10 redakcijos, Australijos modifikacija (TLK-10-AM);

Ligų ir jų grupių trumpasis statistinis sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius).

3.3 Sektorinė aprėptis

PSDF IS – visos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su Ligonių kasomis.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Naujai susirgusių asmenų skaičius (sergamumas) – asmenų, kuriems per tam tikra laikotarpį asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruotas bent vienas ūminės ligos ar traumos atvejis arbai pirmą kartą gyvenime užregistruota lėtinė liga, skaičius.

Sergančių asmenų skaičius (ligotumas) – asmenų, kuriems per tam tikra laikotarpį asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma, skaičius.

Naujai užregistruoti susirgimai – naujai išaiškintų (nauji ūminių ligų atvejai bei pirmą kartą gyvenime užregistruotos lėtinės ligos) ir sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų susirgimų ar traumų skaičius per tam tikrą laikotarpį.

Daugiau rodiklių apibrėžimų pateikiama Gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir išteklių rodiklių kokybės aprašuose.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Sergantis asmuo, susirgimas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su PSDF.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis, regionai, apskritys, savivaldybės

3.8 Laiko aprėptis

Nuo  2001 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Sergantys asmenys - skaičius

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Statistinį tyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70);

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Higienos institutas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų  teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta šiuose teisės aktuose:

Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme;

Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatyme;

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L87, p. 164).

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių ir Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius;

Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorius.

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

Statistinė informacija skelbiama Higienos instituto interneto puslapyje pagal Sveikatos statistinės informacijos skelbimo kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

 

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“, „Lietuvos sveikatos statistika“;

„Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata->Sergamumas ir ligotumas);

Sveikatos statistinių duomenų portalas;

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema;

Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

10.5 Kita

Statistinė informacija skelbiama:

HI interneto svetainėje, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazėje.

11 Metodologiniai dokumentai

Statistinių tyrimų metodikos ir rodiklių aprašai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus.

Skaičiuojant duomenis iš PSDF IS atliekama kontrolė dėl tam tikrų klaidų bei praleistų reikšmių (pvz. negalimos diagnozės tam tikrai lyčiai ar amžiaus grupėms, nenurodyta gyvenamoji vieta ir pan.). Klaidos taisomos (pvz. negalimos diagnozės neįtraukiamos į sergamumo ir ligotumo skaičiavimus), praleistos reikšmės, jei įmanoma, keičiamos kitose PSDF IS lentelėse esančia reikšme.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Pasaulio sveikatos   organizacija (PSO), žiniasklaida, verslo įstaigos, mokslo atstovai ir studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonės tyrimas 2016

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami. Rengiama ir skelbiama išsami statistinė informacija šalies, administracinių teritorinių vienetų (savivaldybės, apskritys) mastu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Pagal atliktus vertinimus PSDF IS apima 99 proc. stacionaro ligonių, 100 proc. apsilankymų pas pirminio lygio gydytojus, 90 proc. apsilankymų pas antrinio/tretinio lygio gydytojus, 40-50 proc. apsilankymų pas odontologus.

Mokamos paslaugos gali būti įvedamos į PSDF IS nepilnai, ypač privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. PSDF IS neapima kelių biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų bei privačių sveikatos priežiūros įstaigų, neturinčių sutarčių su PSDF.

Paklaida dėl nepilno duomenų įvedimo vertinama kaip nedidelė, nes duomenis į PSDF IS įveda visos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose yra prisirašę beveik visi Lietuvos gyventojai ir kurios paprastai žino visas savo ligonių ligas ir tikėtina, kad jos yra įvestos į PSDF IS. Įstaigų, neįvedančių duomenų į PSDF IS, pacientų skaičius bei veiklos apimtys yra nedidelės.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 5 mėnesiams ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Galutinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 8 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių ir Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorių.

Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp Lietuvos teritorinių vienetų bei ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2001 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodikliai tarpusavyje suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

Apie planinius patikslinimus (revizijas) vartotojai informuojami iš anksto Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų kalendoriuje.

Keičiantis teisės aktams, atsiradus reikšmingoms klaidoms atliekamos neplaninės statistinių rodiklių revizijos. Apie jų rezultatus ir atliktus pakeitimus vartotojai nedelsiant informuojami.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami išankstiniai bei galutiniai rezultatai. Dažniausiai išankstiniai absoliutūs skaičiai nekeičiami arba keičiami labai nežymiai. Keičiami tankio rodikliai dėl naudojamo išankstinio ar galutinio gyventojų skaičiaus.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

Išankstiniai ir galutiniai rodikliai skiriasi nežymiai.

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Sergamumo ir ligotumo duomenys yra skaičiuojami iš administracinio duomenų šaltinio PSDF IS.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Nuasmenintą PSDF IS kopiją Valstybinė Ligonių kasa pagal sutartį teikia Higienos institutui tiesioginio prisijungimo (on-line) režimu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnių laikotarpių statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistiniai duomenys skaičiuojami iš PSDF IS.  Analizuojamos laiko eilutės tendencijos, nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys, klaidos taisomos.

Rodikliams skaičiuoti naudojamas vidutinis metinis gyventojų skaičius.

Daugiau informacijos pateikiama Gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir išteklių rodiklių kokybės aprašuose.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija