Skurdo rizikos rodikliai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Regina Deveikytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

regina.deveikyte@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4919

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-08-16

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-08-24
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-08-21
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Skurdo rizikos rodiklių rengimo tikslas yra įvertinti skurdo riziką ir nelygybę įvairiose namų ūkių ir gyventojų grupėse: pagal gyvenamąją vietovę, namų ūkio pajamų šaltinį, namų ūkio sudėtį, vaikų skaičių, gyventojų lytį, amžių ir kt. Skaičiuojami skurdo rizikoje gyvenančių namų ūkių pajamų, būsto sąlygų ir kiti gyvenimo lygio rodikliai. Skurdo rizikos rodikliams rengti naudojami pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Skurdo rizikos lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis.

Skurdo rizikos gylis – procentais išreiškiamas skirtumas tarp skurdo rizikos ribos ir asmenų, gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos, ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų medianos.

Skurdo rizikos riba – sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie skurstančių, jis lygus 60 procentų ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos.

Ekvivalentinės disponuojamosios pajamos skaičiuojamos namų ūkio disponuojamąsias pajamas dalijant iš namų ūkio ekvivalentinio dydžio. Visiems to paties namų ūkio nariams priskiriamos vienodos ekvivalentinės disponuojamosios pajamos.

Ekvivalentinės skalės naudojamos namų ūkių dydžio ir sudėties įtakai pašalinti, lyginant gyvenimo lygį (pajamas, išlaidas). Naudojama vadinamoji modifikuota Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) ekvivalentinė skalė, kurioje pirmajam namų ūkio nariui suteikiamas svoris, lygus 1, kiekvienam paskesniam suaugusiajam – 0,5, o kiekvienam vaikui iki 14 metų amžiaus – 0,3. Sudėjus visiems namų ūkio nariams suteiktus svorius, gaunamas namų ūkio ekvivalentinis dydis. Pritaikius šią skalę, vieno asmens namų ūkio ekvivalentinis dydis lygus 1, o 4 asmenų namų ūkio su dviem vaikais iki 14 metų amžiaus – 2,1 (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3).

Pajamų pasiskirstymo koeficientas S80/S20 – ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų penktojoje ir pirmojoje kvintilinėse grupėse santykis.

Pajamų kvintilinės grupės sudaromos į 5 lygias dalis dalijant eilutę, kurią sudaro visi asmenys, išdėstyti didėjimo tvarka pagal ekvivalentines disponuojamąsias pajamas sąlyginiam asmeniui. Pirmąjį penktadalį, t. y. pirmąją kvintilinę grupę, sudaro asmenys, kurių ekvivalentinės disponuojamosios pajamos yra mažiausios (mažesnės už pirmąjį kvantilį), antrąją – asmenys, kurių pajamos yra didesnės už pirmąjį kvintilį, bet mažesnės už antrąjį kvintilį ir t. t. Kiekvienos kvintilinės grupės asmenų skaičius vienodas.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Privatus namų ūkis ir 16 metų ir vyresni asmenys. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (senelių namuose, įkalinimo įstaigose), nėra tiriami.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Lietuvos privatūs namų ūkiai

3.7 Geografinė aprėptis

Regionai, šalis

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) ( OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 207), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1).

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), kiek tai susiję su apibrėžimais ir jų atnaujinimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 219), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 676/2006 (OL 2006 L 118, p. 3);

 

 

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas skelbiamas ne vėliau kaip 8 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama statistikos leidinyje „Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Pajamos, vartojimo išlaidos, gyvenimo sąlygos -> Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas -> Skurdo rizikos rodikliai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Pajamų, vartojimo išlaidų, gyvenimo sąlygų statistika

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Atliekama statistinių duomenų kokybės kontrolė mikro- ir makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra šalies valstybės institucijos ir įstaigos, visuomeninės, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, politikai, verslo ir mokslo atstovai, studentai, moksleiviai ir kiti.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Didesnio tikslumo siekiama mažinant su imtimi nesusijusias paklaidas.

14.2 Imties paklaida

Skurdo rizikos lygio variacijos koeficientas 2017 m. –  3,95 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Namų ūkių neatsakymo lygis 2017 m. – 26,4 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija yra skelbiama ne vėliau kaip 8 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Eilutės lūžis dėl rodiklio revizavimo po Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 2008 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Suderinta su kita Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija.

17.2 Vidinis suderinamumas

Statistinių rodiklių rinkinio elementai yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų sugaištas laikas klausėjams atliekant apklausą yra 64 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Naudojant gyventojų skaičių, perskaičiuotą remiantis LR 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, perskaičiuoti ir paskelbti 2009–2011 m. skurdo rizikos rodikliai.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinis tyrimas ir administraciniai duomenų šaltiniai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami respondentams pildant anketą internete arba specialistams (klausėjams) apklausiant respondentus.

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo anketos

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Tikrinimo procedūros: patikrinamas populiacijos padengimas ir neatsakymų lygis, rezultatai palyginami su ankstesniais (praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu) vertinimais. Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka Lietuvos statistikos departamentas; papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų redagavimas, įvedimas, trūkstamų reikšmių įrašymas, svorių koregavimas atsižvelgiant į neatsakymus, kalibravimas.

Išsamiau Skurdo rodiklių skaičiavimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija