Skurdo rodikliai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Regina Deveikytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

[email protected]

 

 

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4919

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-07-21

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-08-13
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-08-13
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Skurdo rodiklių skaičiavimo tikslas – parengti nacionalinius absoliutaus skurdo rodiklius bei palyginamus su kitomis ES šalimis skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodiklius, stebėti jų pokyčius, nustatyti dažniausiai į absoliutų skurdą, skurdo riziką ir socialinę atskirtį patenkančias gyventojų grupes. Skurdo rodikliams rengti naudojami pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018)

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Absoliutaus skurdo gylis – procentais išreiškiamas skirtumas tarp absoliutaus skurdo ribos ir asmenų, gyvenančių žemiau absoliutaus skurdo ribos, ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų medianos.

Absoliutaus skurdo lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės disponuojamosios pajamos mažesnės už absoliutaus skurdo ribą, dalis.

Absoliutaus skurdo riba (kitaip - minimalių vartojimo poreikių dydis, toliau – MVPD) – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kasmet apskaičiuojamas pajamų dydis, reikalingas minimaliems asmens maisto ir ne maisto (prekių bei paslaugų) poreikiams patenkinti.

Ekvivalentinės disponuojamosios pajamos apskaičiuojamos namų ūkio disponuojamąsias pajamas padalijus iš namų ūkio ekvivalentinio dydžio. Visiems to paties namų ūkio nariams priskiriamos vienodos ekvivalentinės disponuojamosios pajamos.

Ekvivalentinis namų ūkio dydis yra sąlyginis asmenų skaičius namų ūkyje, naudojamas siekiant atsižvelgti į vartojimo masto ekonomiją ir panaikinti namų ūkio dydžio ir sudėties poveikį lyginant gyvenimo lygį (pajamas ir išlaidas) (žr. 17 punktą).

Gyventojų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis – gyventojų, kurie tenkina bent vieną iš šių sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi arba gyvena labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose, dalis.

Ilgalaikio skurdo rizikos lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą ataskaitiniais metais ir dar bent dvejus metus iš trejų prieš tai einančių metų, dalis.

Labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose gyvenančių asmenų dalis – asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, kuriuose visų darbingo amžiaus nesimokančių asmenų dirbtų valandų suma neviršija 20 proc. jų galimo dirbti viso darbo laiko.

Materialinio nepritekliaus lygis – rodiklis, rodantis, kokią visų gyventojų dalį sudaro asmenys, kurie dėl lėšų stokos susiduria su tam tikru nustatytu skaičiumi ar daugiau materialinio nepritekliaus elementų iš apibrėžto materialinio nepritekliaus elementų sąrašo.

Pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) metodiką laikoma, kad asmuo susiduria su materialiniu nepritekliumi, jei jis susiduria su bent trimis materialinio nepritekliaus elementais iš šešių. Asmuo laikomas susiduriančiu su dideliu materialiniu nepritekliumi, jei jis susiduria su bent keturiais materialinio nepritekliaus elementais iš šešių. Į materialinio nepritekliaus elementų sąrašą įtraukti 5 ekonominiai sunkumai ir 1 ilgalaikio naudojimo daiktas – automobilis – kurio namų ūkis neturi dėl lėšų stokos. Ekonominiai sunkumai: 1) namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų; 2) namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose; 3) namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto; 4) namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto; 5) namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (išlaidų suma lygi ankstesnių metų mėnesinei skurdo rizikos ribai) iš savo lėšų.

Skurdo rizikos gylis – procentais išreiškiamas skirtumas tarp skurdo rizikos ribos ir asmenų, gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos, disponuojamųjų pajamų medianos.

Skurdo rizikos lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis.

Skurdo rizikos riba – sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie skurstančiųjų. Pagrindiniu skurdo kriterijumi laikoma skurdo rizikos riba, lygi 60 proc. ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos. Kitos taikomos skurdo rizikos ribos: 40 proc. ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos, 50 proc. ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Privatus namų ūkis ir 16 metų ir vyresnis asmuo. Asmenys, gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose (senelių namuose, įkalinimo įstaigose), nėra tiriami.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Lietuvos privatūs namų ūkiai

3.7 Geografinė aprėptis

Regionai, šalis

3.8 Laiko aprėptis

Absoliutaus skurdo rodikliai – nuo 2016 m., kiti rodikliai – nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Skurdo ribos matuojamos eurais, kiti rodikliai – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) ( OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 207), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1).

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), kiek tai susiję su apibrėžimais ir jų atnaujinimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 219), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 676/2006 (OL 2006 L 118, p. 3);

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas skelbiamas ne vėliau kaip 7 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama elektroniniame statistikos leidinyje „Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Pajamos, vartojimo išlaidos, gyvenimo sąlygos -> Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas -> Skurdo rodikliai)

 

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Pajamų, vartojimo išlaidų, gyvenimo sąlygų statistika 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Atliekama statistinių duomenų kokybės kontrolė mikro- ir makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės institucijos ir įstaigos, visuomeninės, mokslo ir tarptautinės organizacijos, politikai, žiniasklaida, studentai.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Didesnio tikslumo siekiama mažinant su imtimi nesusijusias paklaidas.

14.2 Imties paklaida

Skurdo rizikos lygio variacijos koeficientas 2019 m. –  4 proc.

Absoliutaus skurdo lygio variacijos koeficientas 2019 m. 7,2 proc.

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Namų ūkių neatsakymo lygis 2019 m. – 26,4 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 7 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija, išskyrus absoliutaus skurdo rodiklius,  palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Eilutės lūžis dėl rodiklių revizavimo po LR visuotinio gyventojų surašymo 2011 m.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama nuo 2008 m. , absoliutaus skurdo rodiklių – nuo 2016 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Suderinta su kita Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija

17.2 Vidinis suderinamumas

Statistinių rodiklių rinkinio elementai yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų anketos pildymui skirtas laikas yra 55 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinis tyrimas ir administraciniai duomenų šaltiniai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA), Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami respondentams pildant anketą internete arba specialistams (klausėjams) apklausiant respondentus.

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo anketos

Duomenys apie gautas pajamas imami iš administracinių duomenų šaltinių.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Tikrinimo procedūros: patikrinamas populiacijos padengimas ir neatsakymų lygis, rezultatai palyginami su ankstesniais (praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu) vertinimais. Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka Lietuvos statistikos departamentas, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas. 

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Skurdo rodikliams skaičiuoti naudojami patikrinti ir patvirtinti  Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys.

Skurdo statistinių rodiklių skaičiavimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija