Socialinės apsaugos piniginių išmokų gavėjai ir išlaidos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Loreta Rakutienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyresnioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

loreta.rakutiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4754

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-08-25

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-08-31
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-08-25
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Tikslas – rengti ir teikti vartotojams statistinę informaciją apie socialinės apsaugos piniginių išmokų gavėjus ir išlaidas šioms išmokoms. LSD rengia statistinę informaciją apie socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pašalpas šeimoms, auginančioms vaikus, valstybinio socialinio draudimo ligos pašalpas, valstybinio socialinio draudimo pensijas ir valstybines pensijas.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

3.3 Sektorinė aprėptis

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Socialinė apsauga apima visas priemones, kurių imasi valstybės arba privačios institucijos, siekdamos palengvinti namų ūkiams ir asmenims tenkančią tam tikrų rizikos veiksnių arba poreikių naštą, jei ši apsauga nėra nulemta tarpusavio ar asmeninių sandorių.

Socialinės apsaugos piniginės išmokos – socialinės apsaugos programų pervedimai namų ūkiams ir asmenims pinigais, siekiant palengvinti jiems apibrėžtų rizikos veiksnių arba poreikių naštą.

Socialinės apsaugos piniginės išmokos gavėjas – asmuo, gaunantis teisės aktų nustatytą socialinės apsaugos piniginę išmoką.

Išlaidos socialinės apsaugos piniginėms išmokoms – ataskaitinių metų išlaidų šioms išmokoms suma.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Institucijos, administruojančios socialinės apsaugos piniginių išmokų skyrimą ir mokėjimą

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys socialinės apsaugos pinigines išmokas bei Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje ir gaunantys pensijas iš Lietuvos Respublikos pagal galiojančias tarpvalstybines sutartis

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija. Statistinė informacija apie socialinės apsaugos pinigines išmokas – pagal apskritis ir savivaldybes.

(Iki 2012 m. statistinė informacija apie valstybinio socialinio draudimo pensijas buvo rengiama ir skelbiama apskričių ir „Sodros“ teritorinių skyrių lygmeniu)

3.8 Laiko aprėptis

Statistinė informacija apie:

socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir pašalpas šeimoms, auginančioms vaikus – nuo 1996 m.;

valstybinio socialinio draudimo motinystės / tėvystės pašalpas ir ligos pašalpą – nuo 2005 m.;

valstybinio socialinio draudimo pensijas – nuo 1994 m.; valstybines pensijas – nuo 2000 m.;

valstybinio socialinio draudimo pensijas, mokamas užsienio valstybėse gyvenantiems Lietuvos piliečiams – nuo 2004 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Socialinės apsaugos piniginių išmokų gavėjų skaičius – asmenys;

Išlaidos šioms išmokoms – tūkst. EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (OL 2007 L 113, p. 3).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija skelbiama metiniuose statistikos leidiniuose „Socialinė apsauga Lietuvoje“ ir „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Socialinė apsauga (administraciniai duomenys)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Socialinė apsauga

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir  punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio statistiniai duomenys lyginami su ankstesnių metų duomenimis. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi. Esant rodiklio pokyčiams, išsiaiškinamos priežastys.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi pagrindiniai rodikliai apie socialinės apsaugos pinigines išmokas yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija apie socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir šeimoms, auginančioms vaikus skelbiama po 2 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, apie valstybinio socialinio draudimo pensijas – po 4 mėn., apie valstybines pensijas – po 5 mėn., apie valstybinio socialinio draudimo ligos pašalpą – po 7 mėn., apie valstybinio socialinio draudimo motinystės / tėvystės pašalpas, valstybines šalpos pensijas ir šalpos kompensacijas ir valstybinio socialinio draudimo pensijas, mokamas užsienio valstybėse gyvenantiems Lietuvos piliečiams – po 8 mėn.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija apie socialinės apsaugos pinigines išmokas yra palyginama tarp savivaldybių.

Dėl atskirų valstybių socialinės apsaugos sistemų skirtumų statistinės informacijos palyginamumas tarp šalių yra ribotas.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Statistinė informacija apie:

socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir pašalpas šeimoms, auginančioms vaikus – nuo 1996 m.;

valstybinio socialinio draudimo motinystės / tėvystės pašalpas ir ligos pašalpą – nuo 2005 m.;

valstybinio socialinio draudimo pensijas – nuo 1994 m.; valstybines pensijas – nuo 2000 m.;

valstybinio socialinio draudimo pensijas, mokamas užsienio valstybėse gyvenantiems Lietuvos piliečiams – nuo 2004 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Socialinės apsaugos piniginių išmokų gavėjų ir išlaidų šioms išmokoms rodikliai yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra. Naudojami administraciniai duomenys.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Rengiant statistinius rodiklius apie socialinės apsaugos  pinigines išmokas naudojami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodros), Nacionalinės teismų administracijos, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimą administruojančių institucijų administraciniai duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Administraciniai suvestiniai duomenys pateikiami el. paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka LSD. Prieš skelbiant statistinę informaciją vartotojams, atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnių laikotarpių statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinė informacija rengiama klasifikuojant, grupuojant, agreguojant gautus administracinius duomenis. Plačiau statistinės informacijos rengimas aprašytas Socialinės apsaugos pajamų ir išlaidų skaičiavimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

Statistinės informacijos koregavimas atliekamas tuo atveju, jei buvo gauti patikslinti administraciniai duomenys.

21

Pastabos ir kita informacija

https://socmin.lrv.lt/

http://www.sodra.lt/lt/pensijos-ir-pasalpos

http://www.sodra.lt/lt/socialinis-draudimas/statistika

http://atvira.sodra.lt/lt-eur/