Socialinės apsaugos pajamos ir išlaidos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Justina Stefanovičienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

justina.stefanoviciene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 1439

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-12-17

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-12-17
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-12-14
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Socialinės apsaugos pajamų ir išlaidų skaičiavimo tikslai – parengti palyginamus su kitomis Europos Sąjungos šalimis socialinės apsaugos pajamų ir išlaidų rodiklius; stebėti pokyčius šalies socialinės apsaugos sistemoje. Rengiant statistinę informaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas taikoma Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS).

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Socialinės apsaugos išlaidos ir pajamos klasifikuojamos pagal ESSPROS metodikos klasifikacijas: socialinės apsaugos programų pajamų klasifikacija pagal ekonominį tipą ir institucinius sektorius; socialinės apsaugos programų išlaidų klasifikacija pagal ekonominį tipą; socialinės apsaugos programų išmokų klasifikacija pagal funkcijas (rizikos veiksnius arba poreikius) ir kiekviena funkcija pagal dvejopą suskirstymą: išmokas patikrinus materialinę padėtį ir netikrinant materialinės padėties bei išmokas pinigais (skirstymas į periodines ir vienkartines) ir išmokas natūra (paslaugas); socialinės apsaugos programų grupavimas pagal kriterijus ir kategorijas.

3.3 Sektorinė aprėptis

Valstybinės ir privačios institucijos

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Socialinė apsauga – priemonių, kurių imasi valstybės arba privačios institucijos, siekdamos palengvinti namų ūkiams ir asmenims tenkančią tam tikrų rizikos veiksnių arba poreikių naštą, jeigu ši apsauga nėra nulemta tarpusavio arba asmeninių sandorių, visuma. Rizikos veiksniai arba poreikiai (funkcijos), dėl kurių gali būti taikoma socialinė apsauga, – liga ir (arba) sveikatos priežiūra; negalia; senatvė; našlystė; šeima ir (arba) vaikai; nedarbas; būstas; kitur nepriskirta socialinė atskirtis.

Socialinės apsaugos išlaidos – socialinės apsaugos išmokos, administracinės išlaidos, pervedimai kitoms programoms ir kitos išlaidos.

Socialinės apsaugos pajamos – socialinės įmokos, valdžios sektoriaus įmokos, pervedimai iš kitų  programų ir kitos pajamos.

Socialinės apsaugos išmokos – socialinės apsaugos programų pervedimai namų ūkiams ir asmenims pinigais arba natūra, siekiant palengvinti jiems apibrėžtų rizikos veiksnių arba poreikių naštą.

Socialinės apsaugos programa – teisės aktų visuma, palaikoma vienos ar kelių institucijų, vadovaujančių socialinės apsaugos išmokų teikimui ir finansavimui.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Socialinės apsaugos programa

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos socialinės apsaugos programos

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1996 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Socialinės apsaugos pajamos ir išlaidos – mln. EUR

Socialinės apsaugos išlaidos, palyginti su bendruoju vidaus produktu – proc.;

Socialinės apsaugos išlaidos, tenkančios vienam gyventojui – EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (OL 2007 L 113, p. 3);

2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1322/3007, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), kiek tai susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio tinkamais duomenų perdavimo formatais, perduodamais rezultatais ir kokybės vertinimo kriterijais (OL 2007 L 294, p. 5);

2008 m. sausio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 10/2008, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), kiek tai susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio apibrėžtimis, išsamiomis klasifikacijomis ir sklaidos tvarkos atnaujinimu (OL 2008 L 5, p. 3).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas skelbiamas ne vėliau kaip 12 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

"Lietuva skaičiais 2020"

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Socialinė apsauga -> Socialinė apsauga (pagal ESSPROS)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Socialinė apsauga

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Statistinės informacijos kokybė kasmet vertinama Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) atliekant duomenų patvirtinimo procedūrą.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Europos Komisija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 12 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija parengta vadovaujantis ESSPROS yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1996 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

-

17.2 Vidinis suderinamumas

Suderinamumas tarp kiekybinių ir pensijų gavėjų duomenų bei tarp kokybinės informacijos yra užtikrinamas duomenų patvirtinimo procedūros metu.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltiniai yra statistinių tyrimų, administracinių ir kitų šaltinių duomenys. Naudojami duomenys iš administracinių šaltinių: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, finansų ministerijos, kultūros, teisingumo ministerijų, Seimo kanceliarijos, Garantinio ir ilgalaikio darbo fondų, Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Administraciniai duomenys pateikiami el. paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Apie statistinių duomenų tinkamumą sprendžiama pagal gautos informacijos kokybę. Statistinės informacijos koregavimas atliekamas tuo atveju, jei buvo gauti patikslinti administraciniai duomenys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Statistinė informacija rengiama naudojant klasifikavimo, grupavimo, agregavimo ir vertinimo metodus.

Socialinės apsaugos pajamų ir išlaidų skaičiavimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-