Socialinės paslaugos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Loreta Rakutienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyresnioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

loreta.rakutiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4754

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-06-19

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-06-26
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-06-19
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Socialinių paslaugų statistinio tyrimo tikslas – nustatyti socialinių paslaugų gavėjų skaičių pagal socialines ir demografines charakteristikas, socialines paslaugas teikiančių darbuotojų, vietų socialinių paslaugų įstaigose skaičių, finansinės-ūkinės veiklos rodiklius ir šių rodiklių pokyčius.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Duomenys apie išlaidas socialinėms paslaugoms pagal ESSPROS klasifikuojami pagal socialinės apsaugos rizikos veiksnius (funkcijas): negalia, senatvė, šeima ir (arba) vaikai, kitur nepriskirta socialinė atskirtis.

3.3 Sektorinė aprėptis

Visų nuosavybės formų įstaigos, kurių veikla – socialinis darbas

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Socialinės paslaugos – paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų gavėjai – žmonių, kuriems per metus buvo suteikta tam tikra paslauga, skaičius.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė (įstaiga), teikianti socialines paslaugas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Įmonės (įstaigos), teikiančios stacionarinės globos (su apgyvendinimu susijusias) ir su apgyvendinimu nesusijusias socialines paslaugas (Q sekcijos 87 ir 88 veiklos pagal EVRK 2 red.).

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis, regionai, apskritys ir savivaldybės

3.8 Laiko aprėptis

Statistinė informacija apie globos įstaigas vaikams ir suaugusiems asmenims rengiama nuo 1990 m., apie nestacionarias socialinių paslaugų įstaigas: laikino apgyvendinimo įstaigas – nuo 2000 m., dienos centrus – nuo 2006 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Socialinių paslaugų gavėjų ir darbuotojų skaičius – asmenys;

Vietų skaičius socialinių paslaugų įstaigose – vnt.;

Finansiniai rodikliai – tūkst. EUR.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (OL 2007 L 113, p. 3);

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 695 „Dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie socialines paslaugas yra skelbiamas po 6 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

Statistinė informacija metiniuose statistikos leidiniuose „Socialinė apsauga Lietuvoje“, „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Socialinė apsauga -> Socialinių paslaugų tyrimas)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

11 Metodologiniai dokumentai

Socialinių paslaugų statistinio tyrimo metodika

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Ataskaitinio laikotarpio statistiniai duomenys lyginami su ankstesnių metų duomenimis. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi. Esant rodiklio pokyčiams, išsiaiškinamos priežastys. Dėl išsiskiriančių ar praleistų reikšmių susisiekiama su įmonėmis (įstaigomis) arba įrašoma reikšmė pagal šių įmonių (įstaigų) ankstesnių laikotarpių statistinių ataskaitų statistinius duomenis.

Statistinių duomenų parengtų pagal ESSPROS kokybė kasmet vertinama Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) ekspertų duomenų patvirtinimo procedūros metu iki paskelbiant statistinius duomenis vartotojams.

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta statistinė informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

-

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė statistinė informacija skelbiama po 4 mėn., galutinė – po 6 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija, parengta vadovaujantis ESSPROS, yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Palyginamumas užtikrinamas, išskyrus statistinius rodiklius apie globos įstaigų gyventojus pagal amžiaus grupes: nuo 2004 m. keitėsi vaikų globos įstaigų gyventojų amžiaus grupės, nuo 2002 m. – globos įstaigų seniems žmonėms ir suaugusiems neįgaliesiems gyventojų amžiaus grupės.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė palyginama: statistinė informacija apie vaikų globos įstaigas - nuo 2004 m.; apie globos įstaigas suaugusiems asmenims - nuo 2002 m.; apie nestacionarias socialinių paslaugų įstaigas: laikino apgyvendinimo - nuo 2000 m., dienos centrus - nuo 2006 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

2019 m. vidutinis vieno respondento laikas, skirtas statistiniams duomenims parengti ir statistinei ataskaitai užpildyti, buvo 2 val. 15 min. 

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra ištisinis socialinių paslaugų statistinis tyrimas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Elektroninio statistinių duomenų pateikimo ir surinkimo sistema e. Statistika, el. paštu, faksu. Tyrimo klausimynai (SOC-01, SOC-07).

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka LSD. Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Prieš skelbiant socialinių paslaugų tyrimo rezultatus vartotojams, atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnio laikotarpio statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Pirminiai statistiniai duomenys sumuojami pagal regionus, apskritis, savivaldybes, įstaigos steigėją, tipą. Be to, socialinių paslaugų gavėjai sumuojami pagal socialines ir demografines charakteristikas (lytį, amžiaus grupę), darbuotojai – pagal specialybes (socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, asmens sveikatos priežiūros personalas ir kt.).

Socialinių paslaugų tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

-