Socialinio draudimo sistemoje sukaupti pensiniai įsipareigojimai / teisės

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Mantas Malcius 

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyriausiasis specialistas

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

mantas.malcius@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 1441

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2017-10-31

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-03-08
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-03-08
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Statistinio vertinimo tikslas – pateikti vartotojams statistinę informaciją apie socialinės apsaugos sistemoje sukauptų pensinių įsipareigojimų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Europos sąskaitų sistema (ESS 2010);

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Finansų bendrovių institucinio sektoriaus dalis, apimanti pensijų fondų veiklą (EVRK 2 red. grupė K6530), valdžios sektorius (S.13).

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Sukaupti pensiniai įsipareigojimai – pensijų sistemoje sukauptų pensinių įsipareigojimų namų ūkiams vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Šie įsipareigojimai apima dabartinę vertę pensijų, kurios bus išmokėtos ateityje dabar dirbantiems ir pensininkams. Tai yra sąlyginiai valdžios sektoriaus įsipareigojimai. Jais remiantis neturėtų būti vertinamas viešųjų finansų tvarumas, jie nėra valdžios sektoriaus skolos dalis.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Pensijų sistema.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Pirmosios ir antrosios pakopos pensijų sistemos.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2013 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Milijonai eurų

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 549/2013 Dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje;

Techninis pensijų duomenų nacionalinėse sąskaitose vertinimo gidas (tik anglų kalba).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Vienkartinis pranešimas 2018 m. kovo 7 d.

10.2

Leidiniai

10.3 Duomenų bazės

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/duomenys-mokslo-tikslams.

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/viesos-duomenu-rinkmenos.

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė; Teminės lentelės

11 Metodologiniai dokumentai

Nacionalinių sąskaitų statistika

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė makroduomenų lygiu. Statistiniai rodikliai palyginami su ankstesnio laikotarpio rodikliais ir atliekama suderinamumo su kitais nacionalinių sąskaitų statistiniais rodikliais analizė. Nustatomos išsiskiriančios reikšmės laiko eilutėje, nesuderintos reikšmės ir atliekama jų analizė.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama praėjus 2 metams po ataskaitinio laikotarpio.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Pagrindinė metodinė sistema yra Europos sąskaitų sistema (ESS 2010), kuri užtikrina visišką palyginamumą tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2013 metų

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Rodikliai suderinami su kitose ESS 2010 lentelėse pateikiamais finansiniais ir nefinansiniais rodikliais.

17.2 Vidinis suderinamumas

Užtikrinamas vidinis suderinamumas.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Planinės revizijos nenumatytos.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Pirmos pensijų pakopos įsipareigojimų skaičiavimams naudojami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Eurostato, Lietuvos statistikos departamento duomenys;

antros pensijų pakopos įsipareigojimams – Lietuvos banko duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metai

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Duomenys gaunami pagal apsikeitimo sutartis.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka Lietuvos statistikos departamentas, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Informacija rengiama pagal ESS 2010 reikalavimus. Vertinimams naudojamas aktuarinis modelis. Atsižvelgiant į būsimą darbo užmokesčio augimą, demografines prognozes ir numatomas reformas, įvertinami prognoziniai įsipareigojimai (teisės) dabar dirbantiems ir pensininkams. Šie įsipareigojimai įvertinami dabartine verte. Vertinant nustatyto dydžio įmokų sistemų įsipareigojimus, pagrindinio scenarijaus atveju taikoma 5 % nominali diskonto norma ir atliekama jautrumo analizė, kai diskonto norma yra lygi 4 % ir 6 %.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija