Sergamumas ir ligotumas infekcinėmis ligomis

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Higienos institutas (HI)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Sveikatos informacijos centro (SIC) Sveikatos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Rita Gaidelytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vadovė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

rita.gaidelyte@hi.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 277 3303

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 262 4663

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-08-06

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-08-14
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-08-06
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Sergamumo ir ligotumo infekcinėmis ligomis statistinių rodiklių tikslas yra stebėti ir vertinti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę pagal susirgimus užregistruotus sveikatos priežiūros įstaigose, stebėti sergančių gyventojų charakteristikas, sveikatos būklės rodiklių pokyčius.

Sergamumo ir ligotumo infekcinėmis ligomis statistinius rodiklius sudaro šios statistinių rodiklių grupės:

1. Sergamumas (naujų atvejų skaičius) tam tikromis infekcinėmis ligomis (salmoneliozė, šigeliozė (bakterinė dizenterija), skarlatina, Laimo liga, erkinis virusinis encefalitas, vėjaraupiai, virusinis hepatitas, ūminis hepatitas B, maliarija, askaridozė, enterobiozė, pedikuliozė ir ftiriazė, niežai, ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, gripas, ŽIV nešiotojai, AIDS, tuberkuliozė; pagal gyvenamąją vietą).

2. Ligotumas (žinomų ligos atvejų skaičius metų pabaigoje skaičius) tam tikromis infekcinėmis ligomis (ŽIV nešiotojai ir AIDS; pagal gyvenamąją vietą).

Sergamumo ir ligotumo infekcinėmis ligomis duomenų šaltinis yra kasmetinė ištisinė asmens sveikatos priežiūros įstaigų apklausa, naudojant patvirtintas metines sveikatos statistikos ataskaitų formas, bei Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos ir Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenis. Šiuos duomenis rengia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) ir Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (VUL SK). ). Nuo 2019 m. duomenys apie sergamumą pedikulioze ir ftiriaze, ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis ir gripą yra teikiami iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos (PSDF IS), nes pasikeitus privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašui, šios ligos neberegistruojamos Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje.

Metinė statistinė informacija yra skelbiama absoliučiais skaičiais, tankio rodikliais (100 tūkst. gyventojų).

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Sergamumo ir ligotumo infekcinėmis ligomis statistiniams rodikliams rengti naudojami šie sąrašai ir klasifikatoriai:

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS);

Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija, 10 redakcija. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos, 10 redakcijos, Australijos modifikacija (TLK-10-AM).

3.3 Sektorinė aprėptis

Visos asmens sveikatos priežiūros, nepriklausomai nuo nuosavybės tipo (valstybės, savivaldybių, privačios) ir pavaldumo (Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Teisingumo, Švietimo ir mokslo ministerijų, savivaldybių) įstaigos.

PSDF IS – visos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su Ligonių kasomis.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Sergamumas (naujai užregistruoti susirgimai) infekcinėmis ligomis – naujai išaiškintų ir sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų tam tikrų infekcinių ligų atvejų skaičius per tam tikrą laikotarpį.

Ligotumas (žinomi susirgimai metų pabaigoje) infekcinėmis ligomis – metų gale žinomų asmenų, sergančių tam tikra infekcine liga, skaičius.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Sergantis asmuo, susirgimas

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos asmens sveikatos priežiūros, nepriklausomai nuo nuosavybės tipo ir pavaldumo, įstaigos.

PSDF IS – visos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su PSDF.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis, regionai, apskritys, savivaldybės

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1991  m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Sergantys asmenys - skaičius

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Statistinį tyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70);

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.  įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Higienos institutas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų  teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta šiuose teisės aktuose:

Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme;

Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatyme;

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L87, p. 164).

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių ir Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius;

Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorius.

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

Statistinė informacija skelbiama Higienos instituto interneto puslapyje pagal Sveikatos statistinės informacijos skelbimo kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

.

 

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“, „Lietuvos sveikatos statistika“;

„Lietuvos statistikos metraštis“

10.3 Duomenų bazės

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata->Sergamumas ir ligotumas-> Susirgusių užkrečiamosiomis ligomis skaičius);

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata->Sergamumas ir ligotumas -> Susirgusių užkrečiamosiomis ligomis skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų);

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata->Sergamumas ir ligotumas -> ŽIV nešiotojų skaičius metų pabaigoje);

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata->Sergamumas ir ligotumas -> ŽIV nešiotojų skaičius metų pabaigoje, tenkantis 100 tūkst. gyventojų);

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema;

Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas.

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

10.5 Kita

Statistinė informacija skelbiama:

HI interneto svetainėje, ULAC interneto svetainėje, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenų bazėje, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazėje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenų bazėje.

11 Metodologiniai dokumentai

Statistinių tyrimų metodikos ir rodiklių aprašai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus.

Įstaigų apklausos anketų duomenų įvedimo metu vykdoma loginė ir matematinė kontrolė. Vėliau atliekama kryžminė duomenų kontrolė. Skaičiavimo rezultatai lyginami informacinių sistemų duomenimis bei su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams,   susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Pasaulio sveikatos   organizacija (PSO), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), žiniasklaida, verslo įstaigos, mokslo atstovai ir studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonės tyrimas 2016

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami. Rengiama ir skelbiama išsami statistinė informacija šalies, administracinių teritorinių vienetų (savivaldybės, apskritys) mastu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Paklaida dėl nepilno duomenų apie infekcines ligas pateikimo vertinama kaip nedidelė, ką patvirtina duomenų sulyginimas su Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos duomenimis.

Pagal atliktus vertinimus PSDF IS apima 99 proc. stacionaro ligonių, 100 proc. apsilankymų pas pirminio lygio gydytojus, 90 proc. apsilankymų pas antrinio/tretinio lygio gydytojus, 40?50 proc. apsilankymų pas odontologus.

Mokamos paslaugos gali būti įvedamos į PSDF IS nepilnai, ypač privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. PSDF IS neapima kelių biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų bei privačių sveikatos priežiūros įstaigų, neturinčių sutarčių su PSDF.

Paklaida dėl nepilno duomenų įvedimo vertinama kaip nedidelė, nes duomenis į PSDF IS įveda visos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose yra prisirašę beveik visi Lietuvos gyventojai ir kurios paprastai žino visas savo ligonių ligas ir tikėtina, kad jos yra įvestos į PSDF IS. Įstaigų, neįvedančių duomenų į PSDF IS, pacientų skaičius bei veiklos apimtys yra nedidelės..

..

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 5 mėnesį ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Galutinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 8 mėnesį ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių ir Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorių.

Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp Lietuvos teritorinių vienetų bei ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 1991 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodikliai tarpusavyje suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Šiuo metu nematuojama.

 

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

Apie planinius patikslinimus (revizijas) vartotojai informuojami iš anksto Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų kalendoriuje.

Keičiantis teisės aktams, atsiradus reikšmingoms klaidoms atliekamos neplaninės statistinių rodiklių revizijos. Apie jų rezultatus ir atliktus pakeitimus vartotojai nedelsiant informuojami.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami išankstiniai bei galutiniai rezultatai. Dažniausiai išankstiniai absoliutūs skaičiai nekeičiami arba keičiami labai nežymiai. Keičiami tankio rodikliai dėl naudojamo išankstinio ar galutinio gyventojų skaičiaus.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

Išankstiniai ir galutiniai rodikliai skiriasi nežymiai.

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Sergamumo ir ligotumo infekcinėmis ligomis statistinių duomenų šaltinis yra kasmetinė ištisinė asmens sveikatos priežiūros įstaigų apklausa, naudojant metines statistines asmens sveikatos priežiūros įstaigos ataskaitas: Nr. 4 „Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis“, Nr. 65 „Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV“ ir Nr. 23-1 „Tuberkuliozės diagnostikos, ja sergančiųjų gydymo ir priežiūros ataskaita“.  

Nuo 2019 m. duomenys apie sergamumą pedikulioze ir ftiriaze, ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis ir gripą yra teikiami iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos (PSDF IS).

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis.

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Kiekvienais metais asmens sveikatos priežiūros įstaigos iki sausio 5 d. pateikia metines sveikatos statistikos ataskaitas Nr. 4 ir Nr. 65 Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras suvestinius statistinius duomenis iki sausio 31 d. pateikia ULAC, ULAC iki kovo 1 d. patiekia juos HI.

Kiekvienais metais asmens sveikatos priežiūros įstaigos iki vasario 15 d. pateikia metinę sveikatos statistikos ataskaitą Nr. 23-1 VUL SK, VUL SK iki kovo 1 d. pateikia suvestinius statistinius duomenis HI.

Kiekvienais metais iki balandžio 1 d. ULAC ir VUL SK pateikia detalesnius statistinius duomenis apie sergamumą ir ligotumą infekcinėmis ligomis HI.

Statistinės ataskaitos formos skelbiamos šiuo adresu: Sveikatos priežiūros įstaigų statistinė atskaitomybė.

Nuasmenintą PSDF IS kopiją Valstybinė Ligonių kasa pagal sutartį teikia Higienos institutui tiesioginio prisijungimo (on-line) režimu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnių laikotarpių statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Pagal ULAC ir VUL SK pateiktus teritorinių vienetų duomenis   suskaičiuojami sergamumo ir ligotumo infekcinėmis ligomis rodikliai. Sergamumo rodikliams skaičiuoti naudojamas vidutinis metinis gyventojų skaičius, ligotumo rodikliams – gyventojų skaičius metų pabaigoje.

Statistiniai duomenys skaičiuojami iš PSDF IS. Analizuojamos laiko eilutės tendencijos, nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys, klaidos taisomos.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija