Sveikatos būklė

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Regina Deveikytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vedėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

regina.deveikyte@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4919

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

-

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-01-24

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-12-07
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-12-04
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Sveikatos būklės rodiklių rengimo tikslas yra įvertinti gyventojų sveikatos būklę, ilgalaikių sveikatos sutrikimų, ribojančių įprastinę veiklą (negalios) paplitimas įvairiose gyventojų grupėse: pagal gyvenamąją vietovę, lytį, amžių, užimtumą, pajamų lygį ir kt. Skaičiuojami asmenų su negalia skurdo, materialinio nepritekliaus, būsto sąlygų ir kiti gyvenimo lygio rodikliai. Statistinė informacija apie gyventojų sveikatos būklę rengiama pajamų ir gyvenimo sąlygų (toliau – PGS) tyrimo duomenų pagrindu.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018)

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius

 

 

3.3 Sektorinė aprėptis

-

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Sveikatos būklė:

Savo sveikatos vertinimas – asmens nuomonė apie savo sveikatą, nurodoma pasirenkant vieną iš atsakymo kategorijų: labai gera, gera, vidutiniška, bloga, labai bloga.

Sergamumas lėtinėmis ligomis – gyventojų, nurodžiusių, kad serga kokia nors lėtine liga arba turi ilgalaikių (trunkančių arba tikėtina, kad truks mažiausiai 6 mėn.) sveikatos sutrikimų, dalis.

Asmenys su negalia – gyventojai, nurodę, kad jų veikla dėl ligos ar ilgalaikių sveikatos sutrikimų buvo apribota, palyginti su įprastine žmogaus veikla, mažiausiai 6 mėn.

Nepatenkinti sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai:

Nepatenkinti medicininės konsultacijos ar gydymo poreikiai – gyventojų, prireikus negavusių medicininės konsultacijos ar gydymo, kai, jų nuomone, to tikrai reikėjo, dalis iš viso ir pagal priežastis.

Nepatenkinti odontologo konsultacijos ar gydymo poreikiai – gyventojų, prireikus negavusių odontologo konsultacijos ar gydymo, kai, jų nuomone, to tikrai reikėjo, dalis iš viso ir pagal priežastis.

Rengiami asmenų su negalia skurdo ir kiti gyvenimo lygio rodikliai. Skurdo rodiklių apibrėžtys pateikiamos skurdo rizikos rodiklių metainformacijos apraše, kitų gyvenimo lygio rodiklių – gyvenimo sąlygų metainformacijos apraše (žr. 11 punktą).

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

16 m. amžiaus ar vyresnis privataus namų ūkio narys.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

16 m. ir vyresni gyventojai, gyvenantys privačiuose namų ūkiuose.

3.7 Geografinė aprėptis

Regionai, šalis

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) ( OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 207), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1);

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), kiek tai susiję su apibrėžimais ir jų atnaujinimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 219), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 676/2006 (OL 2006 L 118, p. 3).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama elektroniniame statistikos leidinyje „Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika-> Sveikata -> Sveikatos būklė; Gyventojai ir socialinė statistika-> Sveikata -> Nepatenkinti sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai; Gyventojai ir socialinė statistika->Sveikata -> Negalia)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Pajamų, vartojimo išlaidų, gyvenimo sąlygų statistika 

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Atliekama statistinių duomenų kokybės kontrolė mikro- ir makroduomenų lygiu. Statistinio rodiklio įverčiai palyginami su ankstesnio laikotarpio įverčiais.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra šalies valstybės institucijos ir įstaigos, visuomeninės, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, politikai, verslo ir mokslo atstovai, studentai.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc. 

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Didesnio tikslumo siekiama mažinant su imtimi nesusijusias paklaidas.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

Namų ūkių neatsakymo lygis 2019 m. – 26,4 proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

25 proc. 16 m. ir vyresnių gyventojų

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 8 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo 2009–2010 m. informacija, po Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo buvo revizuota, todėl 2009 m. laiko eilutėje įvyko lūžis. Asmenų su negalia skaičiaus palyginamumai įtakos gali turėti 2005–2006 m. Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrime naudota kitokia klausimo apie žmogaus veiklos ribojimą dėl jo sveikatos būklės ir (ar ) negalios formuluotė.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Laiko eilutė visiškai palyginama nuo 2009 m., iš dalies palyginama – nuo 2005 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Sveikatos būklės rodikliai yra suderinti su analogiškais Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo (toliau – GS tyrimas) rodikliais. Gyventojų savo sveikatos vertinimas PGS tyrimo ir GS tyrimo duomenimis skiriasi. GS tyrimo duomenimis didesnė dalis apklaustų gyventojų savo sveikatą vertina gerai ir labai gerai. Pagrindinės skirtumo priežastys: GS tyrime apklausiami 15 m. amžiaus ir vyresni gyventojai, PGS tyrime – 16 m. ir vyresni, t.y. vidutinis apklaustųjų amžius truputį didesnis; GS tyrimo apklausa vyko rugsėjo mėn., PGS tyrimo – sausio-balandžio mėn, o sakirtingu metų laiku gyventojų savijauta ir sveikatos vertinimas šiek tiek skiriasi.

Asmenų su negalia skaičiaus ir aprėpties rodikliai nėra tapatūs neįgaliųjų skaičiaus rodikliams, parengtiems administracinių duomenų pagrindu – skiriasi rodiklių apibrėžtys. Rengiant statistinę informaciją administracinių duomenų pagrindu neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Rengiant informaciją imties tyrimų pagrindu, prie asmenų su negalia priskiriami asmenys, kurie nurodė, kad jų veikla, palyginti su įprastine žmogaus veikla, dėl ligos ar sveikatos sutrikimų buvo apribota bent 6 mėnesius.

17.2 Vidinis suderinamumas

Statistinių rodiklių rinkinio elementai yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Asmens anketos vidutinė pildymo trukmė – 21 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra PGS tyrimas.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami respondentams pildant anketą internete arba specialistams (klausėjams) apklausiant respondentus.

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo anketos

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Tikrinimo procedūros: patikrinamas populiacijos padengimas ir neatsakymų lygis, rezultatai palyginami su ankstesniais (praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu) vertinimais. Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka Lietuvos statistikos departamentas, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų redagavimas, įvedimas, trūkstamų reikšmių įrašymas, svorių koregavimas atsižvelgiant į neatsakymus, kalibravimas.

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija

  –