Sveikatos priežiūros pajamos ir išlaidos

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Sigita Mačiuikienė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Patarėja

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

sigita.maciuikiene@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5)  236 4714

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2018-12-18

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2018-12-19
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2018-12-14
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Siekiant gauti palyginamą su kitomis Europos Sąjungos šalimis informaciją, sveikatos priežiūros finansavimo programų pajamos skaičiuojamos pagal pajamų rūšis, išlaidos - pagal sveikatos priežiūros funkcijas, paslaugų teikėjų rūšis ir finansavimo programas, vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato)  ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2011 m. Sveikatos sąskaitų sistemos metodika. 

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Sveikatos priežiūros pajamų ir išlaidų duomenys klasifikuojami pagal tarptautines Sveikatos sąskaitų sistemos klasifikacijas:

Sveikatos priežiūros finansavimo programų pajamų klasifikacija (ICHA-FS);

Sveikatos priežiūros funkcijų klasifikacija (ICHA-HC);

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų klasifikacija (ICHA-HP);

Sveikatos priežiūros finansavimo programų klasifikacija (ICHA-HF).

3.3 Sektorinė aprėptis

Visų nuosavybės formų įmonės, teikiančios galutinio vartojimo sveikatos priežiūros prekes ir (arba) paslaugas ir instituciniai vienetai, renkantys lėšas sveikatos priežiūros finansavimo programoms.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Sveikatos priežiūros finansavimo programų pajamos – įvairių rūšių sandoriais atliekamas lėšų, skirtų sveikatos priežiūrai, surinkimas.

Einamosios sveikatos priežiūros išlaidos – rezidentų galutinio vartojimo išlaidos sveikatos priežiūros prekėms ir paslaugoms, įskaitant sveikatos priežiūros prekes ir paslaugas, teikiamas tiesiogiai asmenims, ir kolektyvines sveikatos priežiūros paslaugas.

Sveikatos priežiūros funkcijos – asmenų ir visuomenės grupių sveikatos priežiūros poreikiams patenkinti skirtos sveikatos priežiūros paslaugų ir (arba) prekių grupės (gydymas, reabilitacija, slauga ir pan.).

Sveikatos priežiūros teikėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra teikti sveikatos priežiūros prekes ir (arba) paslaugas, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių tik viena iš daugelio veiklos rūšių yra teikti sveikatos priežiūros prekes ir (arba) paslaugas.

Sveikatos priežiūros finansavimo programos – įvairių rūšių finansavimo susitarimai, leidžiantys asmenims gauti sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant namų ūkių galutinio vartojimo pinigines išlaidas už paslaugas ir prekes, ir trečiųjų šalių finansavimo susitarimus.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Įmonė, teikianti galutinio vartojimo sveikatos priežiūros prekes ir (arba) paslaugas; institucinis vienetas, renkantis lėšas sveikatos priežiūros finasnavimo programoms.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos įmonės, teikiančios galutinio vartojimo sveikatos priežiūros prekes ir (arba) paslaugas; instituciniai vienetai, renkantys lėšas sveikatos priežiūros finansavimo programoms.

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2007 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Sveikatos priežiūros finansavimo programų pajamų struktūra – proc.

Sveikatos priežiūros išlaidos – tūkst. EUR

Vienam gyventoji tenka sveikatos priežiūros išlaidų – EUR

Sveikatos priežiūros išlaidos, palyginti su bendruoju vidaus produktu – proc.

5 Ataskaitinis laikotarpis

2017 m.

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70);

2015 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/359, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 nuostatos dėl sveikatos priežiūros išlaidų ir jos finansavimo statistinių duomenų (OL 2015 L 62, p. 6).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių, vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie sveikatos priežiūros pajamas ir išlaidas skelbiamas ne vėliau kaip 12 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

„Lietuvos statistikos metraštis“

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika -> Sveikata -> Sveikatos priežiūros pajamos ir išlaidos)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/duomenys-mokslo-tikslams.

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/viesos-duomenu-rinkmenos.

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Sveikata

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su tyrimų ar administracinių duomenų tvarkytojais ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus,  duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, PSO, EBPO, Eurostatas, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 12 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Nuo 2007 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Duomenys suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Naudojami administraciniai duomenys ir statistinių tyrimų duomenys. Šiuo atveju statistinės atskaitomybės naštos respondentams nėra.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltiniai yra statistinių tyrimų, administracinių ir kitų šaltinių duomenys. Naudojami duomenys iš administracinių šaltinių: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos kariuomenės.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Administraciniai duomenys pateikiami el. paštu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Iki paskelbiant statistinę informaciją, jos kokybė kasmet vertinama Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato), PSO ir EBPO ekspertų, jiems atliekant duomenų patvirtinimo procedūrą. Statistinės informacijos koregavimas atliekamas tuo atveju, jei buvo gauti patikslinti administraciniai duomenys.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Suvestinė informacija rengiama naudojant klasifikavimo, grupavimo, agregavimo ir vertinimo metodus.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija

OECD, Eurostat and WHO (2011), A System of Health Accounts