Sveikatos priežiūros ištekliai

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Higienos institutas (HI)

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Sveikatos informacijos centro (SIC) Sveikatos statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Rita Gaidelytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Skyriaus vadovė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

rita.gaidelyte@hi.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 277 3303

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 262 4663

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-07-09

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-07-17
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-07-08
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Nefinansinių sveikatos priežiūros išteklių statistinių rodiklių paskirtis yra stebėti ir vertinti Lietuvos aprūpinimą sveikatos priežiūros ištekliais, jų pokyčius, panaudojimą.

Sveikatos priežiūros išteklių statistiniai rodikliai apima žmogiškuosius ir techninius išteklius, t. y. juos sudaro trys pagrindinės statistinių rodiklių grupės:

1.Sveikatos priežiūros įstaigos pagal tipus, vaistinės;

2.Sveikatos priežiūros personalas (licencijuoti, aktyvūs ir praktikuojantys gydytojai, odontologai, slaugytojai, vaistininkai ir pan.);

3.Sveikatos priežiūros įstaigų techniniai  resursai (ligoninių lovų skaičius, medicininės aparatūros skaičius).

Sveikatos priežiūros išteklių statistiniai duomenys, išskyrus duomenis apie licencijuojamus specialistus bei vaistinėse dirbančius vaistininkus, renkami kasmetinės ištisinės įstaigų apklausos metu, naudojant sveikatos įstaigų veiklą atspindinčias anketas.

Duomenys apie licencijuojamus specialistus bei vaistinėse dirbančius vaistininkus skaičiuojami iš administracinio duomenų šaltinio – Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS) posistemės METAS.

Duomenys apie licencijuotas vaistines ir vaistininkus yra gaunami iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT).

Metinė statistinė informacija yra skelbiama absoliučiais skaičiais, tankio rodikliais (10 tūkst. gyventojų, 100 tūkst. gyventojų).

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Sveikatos priežiūros išteklių statistiniams rodikliams rengti naudojami šie sąrašai ir klasifikatoriai:

Sveikatos įstaigų sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius);

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS);

Personalo profesinių kvalifikacijų ir specialybių klasifikatorius (vidinis PSDF IS klasifikatorius, sudarytas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei Sveikatos apsaugos ministro įsakymus);

Personalo profesijų ir specialybių sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius, sudarytas pagal Sveikatos apsaugos ministro įsakymą);

Stacionaro lovų profilių sąrašas (vidinis HI SIC klasifikatorius);

Kur tinka, naudojami Sveikatos sąskaitų sistemos (SHA)  aprašymai ir klasifikacijos (pvz., ligoninių lovos pagal įstaigų kategorijas skirstomos naudojant  sveikatos priežiūros teikėjų klasifikaciją (ICHA-HP).

3.3 Sektorinė aprėptis

Visos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, sveikatos valdymo, sveikatos mokymo įstaigos ir įmonės, nepriklausomai nuo nuosavybės tipo ir pavaldumo.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Aktyvūs gydytojai – asmenys, turintys universitetinio lygio medicininį gydytojo išsilavinimą, galintys teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir dirbantys sveikatos priežiūros, mokslo, mokymo, valdymo srityse. Į gydytojų skaičių įtraukiami gydytojai rezidentai. Neįtraukiami: nedirbantys gydytojai (pvz. pensininkai, bedarbiai), dirbantys už šalies ribų, dirbantys pramonėje ir verslo įmonėse.

Praktikuojantys gydytojai – tai gydytojai, dirbantys klinikinį darbą su pacientais. Į praktikuojančių gydytojų skaičių įtraukiami gydytojai rezidentai. Neįtraukiami: gydytojai dirbantys valdymo, mokslo ir mokymo įstaigose, gydytojai higienistai ir epidemiologai, gydytojai sveikatos priežiūros administratoriai ir statistikai, klinikinio darbo nedirbantys įstaigų vadovai gydytojai ir jų pavaduotojai.

Licencijuoti gydytojai – tai gydytojai, turintys licenciją verstis medicinos praktika. Į licencijuotų gydytojų skaičių įtraukiami nedirbantys gydytojai (pvz. nedirbantys pensininkai), gydytojai, dirbantys užsienyje ir pan., jei jie turi galiojančią šalyje gydytojo licenciją.

Aktyvūs odontologai – asmenys, turintis universitetinio lygio odontologijos išsilavinimą bei atitinkamą kvalifikaciją, leidžiančią verstis odontologijos praktika ir dirbantys sveikatos priežiūros, mokslo, mokymo, valdymo srityse.

Praktikuojantys odontologai – tai odontologai, dirbantys klinikinį darbą su pacientais. Į praktikuojančių odontologų skaičių įtraukiami odontologijos rezidentai, neįtraukiami odontologai dirbantys valdymo, mokslo ir mokymo įstaigose.

Licencijuoti odontologai – tai odontologai, turintys licenciją verstis odontologijos praktika. Į licencijuotų odontologų skaičių įtraukiami nedirbantys odontologai (pvz. nedirbantys pensininkai), odontologai, dirbantys užsienyje ir pan., jei jie turi galiojančią šalyje odontologo licenciją.

Aktyvūs slaugytojai – asmenys, baigę slaugos studijų programą bei įgiję bendrosios praktikos ir (ar) atitinkamą specialiosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir dirbantys sveikatos priežiūros, mokslo, mokymo, valdymo srityse. Paprastai, jei nėra nurodyta kitaip, į slaugytojų skaičių įtraukiami akušeriai.

Praktikuojantys slaugytojai – tai slaugytojai, dirbantys klinikinį darbą su pacientais. Į praktikuojančių slaugytojai skaičių neįtraukiami slaugytojai dirbantys valdymo, mokslo ir mokymo įstaigose.

Licencijuoti slaugytojai – tai slaugytojai, turintys licenciją verstis slaugos praktika. Į licencijuotų slaugytojų skaičių įtraukiami nedirbantys slaugytojai (pvz. nedirbantys pensininkai), slaugytojai, dirbantys užsienyje ir pan., jei jie turi galiojančią šalyje slaugytojo licenciją.

Aktyvūs vaistininkai – asmenys, įgiję vaistininko profesinę kvalifikaciją ir farmacijos magistrai, dirbantys sveikatos priežiūros, mokslo, mokymo, valdymo srityse, vaistinėse. Neįtraukiami: nedirbantys vaistininkai (pvz. pensininkai, bedarbiai), dirbantys už šalies ribų, dirbantys pramonėje ir verslo įmonėse.  

Praktikuojantys vaistininkai – tai vaistininkai, dirbantys  sveikatos priežiūros įstaigose arba vaistinėse.

Licencijuoti vaistininkai – asmenys, įgiję vaistininko profesinę kvalifikaciją ir farmacijos magistrai, turintys licenciją verstis farmacijos praktika.

Ligoninės lova – tai pastovi, aprūpinta įranga ir personalu, paciento priežiūrai skirta lova, esanti ligoninėje. Į ligoninės lovų skaičių neįtraukiamos lovos, skirtos naujagimiams gimdymo skyriuose, lovos atsarginėse palatose, lovos skirtos specialiems tikslams, laikinos lovos, tai pat slaugos ir palaikomojo gydymo lovos.

Medicininiai aparatai – kompiuteriniai tomografai, branduolinio magnetinio rezonanso aparatai, pozitronų emisijos tomografai, gama kameros, angiografai, mamografai, radioterapijos įranga, litotriptoriai.

Daugiau rodiklių apibrėžimų pateikiama Gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir išteklių rodiklių kokybės aprašuose.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Sveikatos įstaiga ar įmonė, specialistas.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Visos sveikatos įstaigos ir įmonės

PSDF IS – specialistai.

3.7 Geografinė aprėptis

Šalis, regionai, apskritys, savivaldybės

3.8 Laiko aprėptis

Kasmetinės ištisinės sveikatos įstaigų apklausa – nuo 1991  m.

PSDF IS statistiniams rodikliams skaičiuoti naudojama nuo  2011 m.

VVKT duomenys – nuo 1994 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

4 Matavimo vienetas (-ai)

Sveikatos priežiūros personalas – asmenys, užimti etatai.

Įstaigos, ligoninių lovos, medicininė aparatūra – vienetai.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Metai

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

Statistinį tyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70); Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.  įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Higienos institutas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją,  visiškai užtikrina respondentų teikiamų duomenų konfidencialumą,  kaip tai apibrėžta šiuose teisės aktuose:

Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme;

Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatyme;

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L87, p. 164).

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius,

Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorius.

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

Statistinė informacija skelbiama Higienos instituto interneto puslapyje pagal Sveikatos statistinės informacijos skelbimo kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

„Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“, „Lietuvos sveikatos statistika“;

„Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata -> Sveikatos priežiūra->Sveikatos priežiūros personalas);

Oficialiosios statistikos portalas -> Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir soc. statistika -> Sveikata -> Sveikatos priežiūra->Sveikatos priežiūros infrastruktūra);

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema;

Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas.

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

10.5 Kita

Statistinė informacija skelbiama:

HI interneto svetainėje, Eurostato duomenų bazėje, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazėje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenų bazėje.

11 Metodologiniai dokumentai

Statistinių tyrimų metodikos ir rodiklių aprašai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus.

Įstaigų apklausos anketų duomenų įvedimo metu vykdoma loginė ir matematinė kontrolė specialios kompiuterinės programos pagalba. Vėliau atliekama kryžminė duomenų kontrolė. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Įstaigų apklausos anketų duomenys apie lyginami su Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS) posistemės METAS duomenimis. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, duomenys taisomi.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Pasaulio sveikatos   organizacija (PSO), Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), žiniasklaida, verslo įstaigos, mokslo atstovai ir studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Vartotojų nuomonės tyrimas 2016

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami. Rengiama ir skelbiama išsami statistinė informacija šalies, administracinių teritorinių vienetų (regionai, apskritys, savivaldybės, apskritys) lygmeniu.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Įstaigų apklausos anketas pateikia visos valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigos, privačių sveikatos priežiūros įstaigų atsiskaitymo lygis 2019 m. siekia 71,8 proc. Paklaida dėl nepilno atsiskaitymo vertinama kaip nedidelė, nes daugelis privačių sveikatos priežiūros įstaigų yra mažos (2,9 proc. atsiskaičiusių privačių įstaigų turi 10 ir daugiau pagrindinėse pareigose dirbančių gydytojų ir 0,4 proc. – odontologų), apie 11 proc. įstaigų nevykdė veiklos.

14.2 Imties paklaida

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Išankstinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 5 mėnesį ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Galutinė statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 8 mėnesį ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių ir Sveikatos statistinių duomenų skelbimo kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija yra palyginama tarp Lietuvos teritorinių vienetų bei ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Sveikatos įstaigų apklausų duomenys – nuo 1991 m.

Duomenų skaičiuojamų iš PSDF IS – nuo 2011 m.

VVKT duomenys – nuo 1994 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Rodikliai tarpusavyje suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Sveikatos įstaigų apklausoms – šiuo metu nematuojama.

Duomenys apie licencijuojamus specialistus skaičiuojami iš administracinio duomenų šaltinio PSDF IS.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis Statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Higienos instituto direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-146.

Apie planinius patikslinimus (revizijas) vartotojai informuojami iš anksto Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų kalendoriuje.

Keičiantis teisės aktams, atsiradus reikšmingoms klaidoms atliekamos neplaninės statistinių rodiklių revizijos. Apie jų rezultatus ir atliktus pakeitimus vartotojai nedelsiant informuojami.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami išankstiniai bei galutiniai rezultatai. Dažniausiai išankstiniai absoliutūs skaičiai nekeičiami arba keičiami labai nežymiai. Keičiami tankio rodikliai dėl naudojamo išankstinio ar galutinio gyventojų skaičiaus.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

Išankstiniai ir galutiniai rodikliai skiriasi nežymiai.

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Sveikatos priežiūros išteklių duomenys gaunami atliekant kasmetinę ištisinę sveikatos įstaigų apklausą, naudojant sveikatos įstaigų resursus atspindinčias anketas (metinės statistinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ataskaitas: „Metų personalo ataskaita Nr. 3 (sveikata)“, „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 1 (sveikata)“, „Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 1-PR (sveikata)“, „Privačios odontologinės įstaigos metų veiklos ataskaita Nr. 25-PR (sveikata)“.

Duomenys apie licencijuojamus specialistus bei vaistinėse dirbančius vaistininkus skaičiuojami iš PSDF IS posistemės METAS.

Duomenys apie licencijuotas vaistines yra gaunami iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT).

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis

 

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Įstaigų apklausos anketos pateikiamos paštu arba elektroniniu paštu, taip pat elektroniniu paštu pateikiami elektroniniai metinių ataskaitų duomenys. Statistinės ataskaitos forma skelbiama šiuo adresu: Sveikatos priežiūros įstaigų statistinė atskaitomybė.

Nuasmenintą administracinio duomenų šaltinio PSDF IS kopiją Valstybinė Ligonių kasa pagal sutartį teikia Higienos institutui tiesioginio prisijungimo (on-line) režimu.

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekama gautų rezultatų kokybės analizė: palyginamos tiriamojo ir ankstesnių laikotarpių statistinių rodiklių reikšmės, nagrinėjamos jų pasikeitimo priežastys.

Tarptautinėms organizacijoms teikiamos statistinės informacijos kokybė kasmet iki paskelbiant vertinama Eurostato, PSO ir EBPO ekspertų, jiems atliekant duomenų patvirtinimo procedūrą.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Įstaigų apklausos anketų duomenų įvedimo metu vykdoma loginė ir matematinė kontrolė specialios kompiuterinės programos pagalba. Vėliau atliekama kryžminė duomenų kontrolė. Įstaigų apklausos anketų duomenys, esant reikalui, koreguojami pagal Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS) posistemės METAS duomenis. Pirminiai statistiniai duomenys sumuojami pagal regionus, apskritis, savivaldybes. Analizuojamos laiko eilutės tendencijos, nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys, klaidos taisomos.

Rodikliams skaičiuoti naudojamas gyventojų skaičius metų pabaigoje.

Sveikatos priežiūros išteklių tyrimo metodika.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

21

Pastabos ir kita informacija