Vidaus vandenų transporto statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Marija Gulbicka

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

 Specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

marija.gulbicka@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4668

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4669

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2019-02-20

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-05-22
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-05-20
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Vidaus vandenų statistinio tyrimo tikslas – nustatyti vežtų krovinių apimtį ir apyvartą, keleivių skaičių ir apyvartą, laivų nuplauktą atstumą, pateikti laivybos kelių ilgį, vidaus vandenų transporto priemonių skaičių.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

3.3 Sektorinė aprėptis

Vežėjai, vykdantys keleivių ir krovinių vežimus vidaus vandenų keliais

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Vežtas krovinys – bet koks krovinys, vežtas šalyje registruotais upių laivais ir keltais vidaus vandenų keliais.

Krovinių vežimo apyvarta – krovinių vežimo vidaus vandenų transportu apimties rodiklis, išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visų krovinių nuvežtus atstumus.  

Vežtas keleivis – laive vežtas asmuo, išskyrus laivo kapitoną, įgulos narius ir kitus asmenis dirbančius laive, vaikus iki vienų metų.  

Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo vidaus vandenų transportu apimties rodiklis, išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus.

Vidaus vandenų keliai – laivybai tinkamos upės, ežerai, dirbtiniai vandens telkiniai ir Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis.

 

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

Vežėjas (įmonė)

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Vežėjai, vykdantys keleivių ir krovinių vežimus vidaus vandenų keliais

3.7 Geografinė aprėptis

Visa šalies ekonominė teritorija

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 1996 m. – krovinių, keleivių vežimas ir apyvarta;

Nuo 2002 m. – laivų skaičius;

 

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Vežta krovinių – tūkst. t;

Krovinių vežimo apyvarta – tūkst. tkm;

Vežti keleiviai – tūkst. keleivių;

Keleivių vežimo apyvarta – tūkst. keleivio km;

Vidaus vandenų keliai – km;

Upių laivai – vnt.

5 Ataskaitinis laikotarpis

Ketvirtis

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

1970 m. birželio 4 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1108/70, įvedantis geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių transporto infrastruktūros išlaidų apskaitos sistemą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 42), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1);

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/974 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos.

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis  

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

Informacinis pranešimas apie keleivių vežimą yra skelbiamas 52 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, krovinių vežimas – 82 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

10.2

Leidiniai

 „Lietuvos statistikos metraštis“.

10.3 Duomenų bazės

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje (Transportas ir ryšiai -> Vidaus vandenų transporto rodikliai)

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Vidaus vandenų transporto rodikliai

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų  kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys. Nustačius netikslumus, statistiniai duomenys taisomi. Esant rodiklio pokyčiams taip pat aiškinamasi jų priežastys;

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programą parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Statistinis tyrimas yra ištisinis.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

-

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Ketvirtnė statistinė informacija skelbiama 52 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – keleivių vežimas, 82 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – krovinių vežimas, metinė - 7 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

-

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Užtikrinamas visiškas palyginamumas.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Metinių duomenų laiko eilutė palyginama nuo 1996 m., ketvirtinių duomenų - nuo 2000 m.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

17.2 Vidinis suderinamumas

Ketvirtinė, metinė statistinė informacija tarpusavyje yra suderinta.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Vidutinis respondentų laikas, skirtas ketvirtinei statistinei ataskaitai pildyti  yra 57 min., metinei ? 1 val.

LSD skiria daug dėmesio respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimui. Jo įsipareigojimai įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą ir mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą, apibrėžti Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politikoje. Daugiau informacijos naštos mažinimo tema galima rasti čia.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami. Išimtis - tik atsiradus reikšmingoms klaidoms.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinių duomenų šaltinis yra ištisinis keleivių ir krovinų vežimo vidaus vandenų transporto ir vidaus vandenų kelių ilgio statistiniai tyrimai ir administraciniai duomenis. Administracinius duomenis apie vidaus vandenų transporto  priemonių skaičių teikia Lietuvos transporto saugos administracija.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Metinis / ketvirtinis

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistinės ataskaitos ir anketos formos reguliariai testuojamos ir, prireikus, tobulinamos, siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams. Statistiniai duomenys renkami elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e.Statistika, el. paštu. Tyrimo duomenims rinkti naudojamos keleivių ir krovinių vežimo vidaus vandenų transportu ketvirtinė statistinė ataskaita ( TU-01), vidaus vandenų kelių ilgio metinė statistinė ataskaita (TU-04). Lietuvos transporto saugos administracija teikia administracinius duomenis apie vidaus vandenų transporto priemonių skaičių.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Statistinių duomenų kokybei užtikrinti atliekamas statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas ir redagavimas. Statistinių duomenų kontrolės reikalavimai pateikiami tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje. Tikrinamas loginis ryšys tarp reikšmių, aritmetinės klaidos, ieškoma, ar nurodytos visos reikšmės. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio statistiniais duomenimis. Dėl išskirčių ar trūkstamų reikšmių aiškinamasi su respondentais. Išaiškėjusios statistinių duomenų klaidos taisomos.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Patikrinti statistiniai duomenys agreguojami iki reikiamo detalumo. Išsamiau statistinės informacijos rengimo procesas  aprašytas Vidaus vandenų transporto veiklos statistinio tyrimo metodikoje.

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija