Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektas dėl statistikos tikslais tvarkomų asmens duomenų turi Bendrąjame duomenų apsaugos reglamente (PDF) numatytas teises:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Lietuvos statistikos departamente;

  • teisę susipažinti su Lietuvos statistikos departamente tvarkomais savo asmens duomenimis;

  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Lietuvos statistikos departamentas neįgyvendina nurodytų duomenų subjekto teisių, vadovaudamasis esant nukrypti leidžiančioms nuostatoms).

Duomenų subjektas turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą dėl Lietuvos statistikos departamento veiksmų (neveikimo) per 3 mėnesius nuo Lietuvos statistikos departamento atsakymo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises, numatytas Bendrąjame duomenų apsaugos reglamente (PDF), Lietuvos statistikos departamentui turi asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti rašytinį prašymą. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas duomenų subjekto, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija, informacija, kokias teises ir kokiu mastu duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, kokiomis aplinkybėmis jo asmens duomenys galėjo būti surinkti, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

Prašymą dėl teisių įgyvendinimo duomenų subjektas gali pateikti Lietuvos statistikos departamento duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu duomenu.apsauga@stat.gov.lt. arba paštu adresu Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

  • pateikdamas prašymą asmeniškai atsakingam Lietuvos statistikos departamento darbuotojui duomenų subjektas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  • pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį saugiu elektroniniu parašu;

  • pateikdamas prašymą paštu kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, informaciją, kokias teises ir kokiu mastu pageidauja įgyvendinti, kokiomis aplinkybėmis jo asmens duomenys galėjo būti surinkti, kokiu būdu pageidauja gauti atsakymą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją.

Lietuvos statistikos departamentas, gavęs duomenų subjekto prašymą, įvertina, ar jis yra pagrįstas, ir, jei taip, pateikia prašomą informaciją Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (PDF) numatyta tvarka.

Prašymas privalo būti išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu, renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad Lietuvos statistikos departamentas tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, Lietuvos statistikos departamentas turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti prašymą.

Atsakymo laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių, tačiau per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos duomenų subjektas privalo būti informuotas apie jo prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikti termino pratęsimo priežastis.

Lietuvos statistikos departamente prašymus nagrinėja ir atsakymus duomenų subjektui rengia duomenų apsaugos pareigūnas, tvarkantis asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašus ir atliekantis kitas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnyje (PDF) nurodytas užduotis.

 

Prašymas susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (DOC)

Prašymas ištaisyti tvarkomus asmens duomenis (DOC)


Dokumento atnaujinimo data: 2020-10-21