Tvarką, kaip pateikiamas prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis ar įgyvendinti kitas duomenų subjekto teises, nustato Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos statistikos departamente taisyklės (PDF).


Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galima pateikti:

  • tiesiogiai Valstybės duomenų agentūros buveinėje;

  • siunčiant paštu ar per siuntų tarnybą adresu Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius;

  • pateikiant elektroninėmis priemonėmis, jeigu prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.


Prašyme turi būti nurodyta:

  • kokias duomenų subjekto teises ir kokių asmens duomenų atžvilgiu norima įgyvendinti;

  • prašymui išnagrinėti aktuali informacija;

  • prašymą pateikiančio asmens (duomenų subjekto) kontaktiniai duomenys;

  • būdas, kaip pageidaujama gauti atsakymą.


Kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašymą teikiančio asmens (duomenų subjekto) tapatybę.

Valstybės duomenų agentūra gali paprašyti sukonkretinti pateiktą prašymą, pateikti papildomos informacijos, kad galėtų tinkamai nustatyti pageidaujamas įgyvendinti duomenų subjekto teises, šių teisių įgyvendinimo apimtį.

Prašymas bus išnagrinėtas per vieną mėnesį. Išimtiniais atvejais terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, apie tai informuojant prašymą pateikusį asmenį.

Manant, kad Valstybės duomenų agentūra pažeidžia duomenų subjekto teises, agentūros veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius).
 


Dokumento atnaujinimo data: 2023-03-06