Gyventojų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojo, 8,3 koeficientas)


Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties sritis – gyventojų ir socialinės statistikos, šiuolaikinių statistinių metodų plėtojimo, taikymo srityje;

1.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu;

3.2. gebėti dirbti su Duomenų bazių valdymo sistemos ORACLE priemonėmis bei struktūrizuota užklausų kalba SQL.


Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 2. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 3. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 4.  Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 5. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 6. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

 8. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 10. Įgyvendina gyventojų demografinę statistiką reglamentuojančių ES ar nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, standartus, klasifikatorius, gerąją praktiką.

 11. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimą gyventojų demografinei statistikai rengti, rengia technines specifikacijas administracinių duomenų gavimo ir apdorojimo programoms sudaryti, testuoja parengtas programas, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo.

 12. Jungia, apdoroja administracinius duomenis, skaičiuoja statistinius demografinius duomenis pagal patvirtintas metodikas, analizuoja gautus rezultatus bei teikia siūlymas dėl duomenų kokybės gerinimo.

 13. Rengia gyventojų demografinę statistinę informaciją, informacinius pranešimus, Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo, mokslo ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, departamento skyriams ir kitiems vartotojams. Nustatyta tvarka statistinius duomenis ir metaduomenis teikia Eurostatui ir tarptautinėms organizacijoms, Oficialiosios statistikos portalui.

 14. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui tarpinstitucinių, Eurostato ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupių veikloje, dalyvauja departamento darbo grupėse ir komisijose pagal kompetenciją.


Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. rugsėjo 24 d.