Gyventojų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojo, 7,8 koeficientas)


Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties sritis – gyventojų ir socialinės statistikos, šiuolaikinių statistinių metodų plėtojimo, taikymo srityje;

1.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu;

3.2. gebėti dirbti su Duomenų bazių valdymo sistemos ORACLE priemonėmis bei struktūrizuota užklausų kalba SQL.


Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 8. Įgyvendina gyventojų demografinę statistiką reglamentuojančių ES ar nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, standartus, klasifikatorius, gerąją praktiką.

 9. Jungia, koduoja, apdoroja administracinius duomenis, skaičiuoja statistinius duomenis pagal patvirtintas metodikas, užtikrina demografinės statistinės informacijos ir metainformacijos rengimą ir skelbimą laiku..

 10. Analizuoja gautus rezultatus bei teikia siūlymus dėl demografinių duomenų kokybės gerinimo, statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų parinkimo, duomenų saugumo užtikrinimo.

 11. Rengia informacinius pranešimus, informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento vadovybei, kitiems skyriams pagal poreikį.

 12. Dalyvauja rengiant tarptautinius techninės pagalbos ir ES finansuojamus statistikos projektus, atlieka projektuose numatytas užduotis, teikia pastabas ir pasiūlymus, pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.


Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. rugsėjo 24 d.