Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus specialistas (-ė), dirbantis (-i) pagal darbo sutartį, 1500 EUR/mėn. (neatskaičius mokesčių)

 

Pagrindinės funkcijos:

 • apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 • konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 • rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 • rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal funkcijas statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.

 • dalyvauja rengiant valdžios sektoriaus ketvirtines ir metines nefinansines sąskaitas; organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.

 • atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus taikydamas kaupimo principą; įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal Europos palyginimų programai keliamus reikalavimus, dalyvauja rengiant Perviršinio deficito ir skolos pažymos bei susijusių klausimynų duomenis ir metaduomenis Europos Komisijai.

 • dalyvauja vertinant valdžios sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.

 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.


Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (statistikos, matematikos ar ekonomikos sričių);

 • anglų kalbos mokėjimas / žinios (pažengusio vartotojo B1 lygiu).


Įmonė siūlo:

 1. darbo patirtį didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 2. nuotolinį darbą (dalį darbo laiko galima dirbti iš namų);

 3. lankstų darbo grafiką;

 4. dalyvavimą vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;

 5. jaukią darbo aplinką Vilniaus miesto centre;

 6. nuo 1 500 EUR (neatskaičius mokesčių), darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijų.

 

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: [email protected]