Ilona Petraitytė, skyriaus vedėja

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Organizuoja ir koordinuoja Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (VDV IS) elektroninės informacijos fizinę, organizacinę, techninę ir programinę apsaugą ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas).

 2. Analizuoja VDV IS duomenų gavimo, teikimo, atvėrimo ir pakartotinio panaudojimo teisinius aspektus ir teikia pasiūlymus dėl šių procesų teisinio reglamentavimo tobulinimo.

 3. Planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą.

 4. Priima su skyriaus veikla susijusius sprendimus, rengia ir teikia pasiūlymus su skyriaus veikla susijusiais klausimais.

 5. Departamento generaliniam direktoriui pavedus, atstovauja departamentui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 6. Vadovauja su skyriaus veikla ir uždaviniais susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimui arba prireikus juos rengia.

 7. Valdo skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 8. Konsultuoja departamento darbuotojus ir VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

 9. Pagal kompetenciją dalyvauja išorės ir vidaus darbo grupėse, komisijose ir kitose priemonėse.

 10. Prireikus, atlieka duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

 11. Vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį dirbant su asmens duomenų apsauga arba duomenų saugumu.

 5. Išmanyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, duomenų saugumą.

 6. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2022-01-20

 

Indrė Kemešiūtė, specialistė (duomenų apsaugos pareigūnė)

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Įgyvendina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatas Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas).

 2. Informuoja departamento generalinį direktorių, jo pavaduotojus ir duomenis tvarkančius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal sutartį, apie jų prievoles tvarkant asmens duomenis, konsultuoja juos ir skatina jų informuotumo didinimą šiais klausimais bei inicijuoja mokymus.

 3. Stebi, kaip departamente laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

 4. Konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir kasmet atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimą departamente.

 5. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe nagrinėjant visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus.

 6. Pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant arba pats rengia atsakymus į gautus raštus, prašymus, skundus, teisės aktų projektus.

 7. Pagal savo kompetenciją dalyvauja derinant departamento sutarčių su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis projektus.

 8. Atlieka kontaktinio asmens funkcijas bendradarbiaujant su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir kitais duomenų apsaugos subjektais.

 9. Tvarko asmens duomenų tvarkymo departamente veiklos įrašus.

 10. Pagal savo kompetenciją teikia siūlymus duomenų konfidencialumo užtikrinimo ir atvėrimo klausimais.

 11. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-08-18

 

Valerij Žavoronok, informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Dalyvauja formuojant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacijos saugos bei kibernetinio saugumo politiką ir planus.

 2. Analizuoja ir nustato informacijos saugos bei kibernetinio saugumo techninių ir organizacinių priemonių plėtros poreikius, inicijuoja techninės ir programinės įrangos įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl informacijos saugos bei kibernetinio saugumo būklės gerinimo.

 3. Vykdo informacijos saugumo vadovo funkcijas, organizuoja Informacijos saugumo valdymo sistemos (toliau – ISVS) vidaus auditų atlikimą, ISVS vadovybinės analizės susirinkimus bei kontroliuoja ISVS vadovybinės analizės metu priimtų sprendimų įgyvendinimą.

 4. Vykdo Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) saugos įgaliotinio funkcijas:

  - inicijuoja, atlieka ir dalyvauja atliekant VDV IS rizikos vertinimą, atitikties informacinių technologijų saugos reikalavimams vertinimą, pažeidžiamumo bandymus, teikia jų rezultatus į Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemą (ARSIS), prireikus rengia vertinimo ataskaitas, trūkumų ir pažeidžiamumų šalinimo planus, koordinuoja pažeidžiamumų šalinimą;

  - organizuoja VDV IS veiklos tęstinumo valdymo plano bandymus;

  - vykdo VDV IS elektroninės informacijos saugos būklės, atitikties elektroninės informacijos saugos bei kibernetinio saugumo reikalavimams stebėseną, rengia rekomendacijas ir teikia informaciją skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei;

  - atlieka kitais teisės aktuose nustatytas informacijos saugos įgaliotinio funkcijas.

 5. Pagal kompetenciją rengia ir derina informacijos saugos bei kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.

 6. Analizuoja informaciją apie naujas informacijos saugos bei kibernetinio saugumo technines bei programines priemones, tiria jų galimybes ir teikia siūlymus dėl jų panaudojimo departamento uždaviniams įgyvendinti.

 7. Teikia siūlymus dėl departamento darbuotojų mokymų informacijos saugos bei kibernetinio saugumo klausimais, konsultuoja departamento darbuotojus pagal kompetenciją.

 8. Dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių bei Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) darbo grupių veikloje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

 9. Nesant skyriaus specialisto, atsakingo už saugų darbą, fizinę, priešgaisrinę ir civilinę saugą, jį pavaduoja.

 10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį informacijos saugos užtikrinimo srityje.

 5. Išmanyti šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas, informacijos saugos užtikrinimo technologijas, didelių sistemų organizavimo principus, kompiuterinių tinklų diegimo, veikimo ir saugos principus.

 6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų taikymą ir panaudojimą, informacinių technologijų saugos valdymą ir elektroninės informacijos saugą.

 8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-11-16