Tomas Rudys, grupės vadovas

Funkcijos

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo departamente galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo.

11. Dalyvauja naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas, rengia duomenų teikimo sutartis su didžiųjų duomenų valdytojais ir derina jų gavimą laiku.

12. Koordinuoja eksperimentinės, operatyviosios statistikos rengimo procesą Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje.

13. Analizuoja ir identifikuoja statistikos sritis, kuriose reikalinga detalesnė statistinė informacija, naudoja papildomą informaciją ir tobulina statistinių tyrimų metodikas taikydamas mažų sričių vertinimo metodus.

14. Atstovauja departamentui tarptautinėse darbo grupėse ir komisijose, tarptautiniuose ir šalies susitikimuose pagal skyriaus kompetenciją.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – informatika (arba);

1.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

1.8. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;

arba:

1.10. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.11. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

1.12. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.13. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.14. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.15. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

1.16. darbo patirtis – programavimo srities patirtis;

1.17. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Jana Vanagė, patarėja

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

8. Dalyvauja naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas, bendradarbiauja su privačiomis ir valstybinėmis įstaigomis dėl duomenų gavimo ir jų panaudojimo statistikai rengti.

9. Rengia ir skleidžia statistinę informaciją apie šalies ekonominę, demografinę, socialinę raidą GIS priemonėmis.

10. Dalyvauja įgyvendinant regioninės ir miestų statistikos projektus, rengia žemėlapių atlasus, teminius žemėlapius Oficialiosios statistikos portalui ir įvairioms statistikos publikacijoms.

11. Konsultuoja vartotojus apie GIS priemonių taikymą statistinei informacijai skelbti ir analizuoti. Nagrinėja ir kaupia kitų šalių darbo su GIS patirtį, tobulina ir plečia žinias savo veiklos srityje.

12. Bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis, kitomis institucijomis statistinės informacijos rengimo ir teikimo teminiuose žemėlapiuose klausimais. Pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos statistikos departamentui, dalyvauja ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

13. Įgyvendindamas INSPIRE direktyvos nuostatas, rengia ir teikia į Lietuvos erdvinės informacijos portalą statistinę informaciją bei metaduomenis.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – visuomeninė geografija (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – geodezijos ir kartografijos patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis.

3.2. gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Marijus Bernotas, programuotojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Analizuoja naujus metodologinius ir technologinius duomenų apdorojimo ir įsisavinimo sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes bei teikia siūlymus dėl jų taikymo.

2. Bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį eksperimentinės statistikos rengimo srityje.

3. Analizuoja kitų institucijų ir privataus sektoriaus darbo su didžiaisiais duomenimis patirtį, teikia siūlymus dėl jos diegimo departamente.

4. Rašo ir prižiūri programos kodą, skirtą duomenų apdorojimui, nustatytą instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, peržiūri, tvarko ar tobulina esamas programas, siekdamas didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams.

5. Analizuoja gautų duomenų kokybę taikant matematinius ar statistinius metodus, informuoja apie aptiktus neatitikimus.

6. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

7. Sudaro ir rašo programos kūrimo dokumentus.

8. Prireikus diegia, dokumentuoja ir prižiūri programines priemones, skirtas Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemoje (toliau – VDV IS) konsoliduotiniems duomenims rinkti ir (ar) jais keistis tarp VDV IS tvarkytojų ir kitų naudotojų pagal nustatytas naudojimo teises.

9. Prireikus diegia programines priemones, skirtas duomenų apsikeitimui tarp VDV IS posistemių ir išorinių sistemų; teikia išvadas ir pasiūlymus dėl duomenų paėmimo, atidavimo ar apsikeitimo procesų tobulinimo, naujos programinės įrangos rengimo ir (ar) įsigijimo.

10. Moko ir konsultuoja departamento darbuotojus ir VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

11. Dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka konsultavimo ir koordinavimo funkcijas.

12. Dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

13. Vykdo kitus departamento vadovybės ir grupės vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį informatikos studijų krypties išsilavinimą.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (Python, R, SQL, Scala, Java ar pan.) patirtį.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Ieva Burakauskaitė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

5. Analizuoja ir identifikuoja statistikos sritis, kuriose reikalinga detalesnė statistinė informacija, naudoja papildomą informaciją ir tobulina statistinių tyrimų metodikas taikydamas mažų sričių vertinimo metodus.

6 Analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo.

7. Analizuoja naujus ar alternatyvius duomenų šaltinius ir jų taikymo statistiniuose tyrimuose galimybes, teikia siūlymus dėl taikymo.

8. Analizuoja kitų institucijų ir privataus sektoriaus darbo su didžiaisiais duomenimis patirtį, teikia siūlymus dėl taikymo departamente.

9. Atstovauja departamentui tarptautinėse darbo grupėse ir komisijose, tarptautiniuose ir šalies susitikimuose pagal skyriaus kompetenciją.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – programavimo srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

1.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-07-14

 

Andrius Čiginas, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes bei teikia siūlymus dėl jų taikymo.

2. Analizuoja naujus metodologinius, technologinius sprendimus ir jų naudojimo departamente galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo.

3. Teikia pasiūlymus dėl bendrai taikomų statistinės informacijos rengimo procesų modelių taikymo departamente.

4. Bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį eksperimentinės statistikos rengimo srityje.

5. |Analizuoja kitų institucijų ir privataus sektoriaus darbo su didžiaisiais duomenimis patirtį, teikia siūlymus dėl jos diegimo departamente.

6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir grupės vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį matematikos, ar statistikos, ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (R, Python, Visual Basic, Scala, Java ar pan.) statistikos srityje patirtį.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  oficialiąją statistiką.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Žydrūnas Eisinas, vyriausiasis specialistas

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo.

6. Dalyvauja naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas.

7. Teikia pasiūlymus dėl bendrai taikomų statistinės informacijos rengimo procesų modelių, taikymo departamente.

8. Atstovauja departamentui tarptautinėse darbo grupėse ir komisijose, tarptautiniuose ir šalies susitikimuose ir pan. pagal skyriaus kompetenciją, bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – programavimo srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Kostas Gružas, tarnautojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Rengia ir skleidžia statistinę informaciją apie šalies ekonominę, demografinę, socialinę raidą GIS priemonėmis.

2. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su GIS taikymu statistikoje, rengia žemėlapių atlasus, teminius žemėlapius Oficialiosios statistikos portalui ir įvairioms statistikos publikacijoms.

3. Dalyvauja naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas, bendradarbiauja su privačiomis ir valstybinėmis įstaigomis dėl duomenų gavimo ir jų panaudojimo statistikai rengti.

4. Bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis, kitomis institucijomis statistinės informacijos rengimo ir teikimo teminiuose žemėlapiuose klausimais.

5. Nagrinėja ir kaupia kitų šalių darbo su GIS patirtį, tobulina ir plečia žinias savo veiklos srityje, konsultuoja vartotojus apie GIS priemonių taikymą statistinei informacijai skelbti ir analizuoti.

6. Dalyvauja darbo grupių veikloje ir teikia siūlymus pagal kompetenciją.

7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir grupės vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti geografijos krypties studentu.

2. Išmanyti geografines informacines sistemomas (GIS).

3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, ArcView, ArcINFO, MO Internet Map Server, ESRI Arc-Gis paketais.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, nacionaliniais ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, įskaitant jos rengimą regioniniu lygmeniu, regioninės politikos kryptimis.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Lukas Morozovas, tarnautojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes bei teikia siūlymus dėl jų taikymo.

2. Bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį eksperimentinės statistikos rengimo srityje.

3. Analizuoja kitų institucijų ir privataus sektoriaus darbo su didžiaisiais duomenimis patirtį, teikia siūlymus dėl jos diegimo departamente.

4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir grupės vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vilma Nekrašaitė-Liegė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes bei teikia siūlymus dėl jų taikymo.

2. Analizuoja naujus metodologinius, technologinius sprendimus ir jų naudojimo departamente galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo.

3. Bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį eksperimentinės statistikos rengimo srityje.

4. Analizuoja kitų institucijų ir privataus sektoriaus darbo su didžiaisiais duomenimis patirtį, teikia siūlymus dėl jos diegimo departamente,.

5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir grupės vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį matematikos, ar statistikos, ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (R, Python, Visual Basic, Scala, Java ar pan.) statistikos srityje patirtį.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Elena Šimaitienė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes bei teikia siūlymus dėl jų taikymo.

2. Analizuoja naujus metodologinius, technologinius sprendimus ir jų naudojimo departamente galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo.

3. Bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį eksperimentinės statistikos rengimo srityje.

4. Analizuoja kitų institucijų ir privataus sektoriaus darbo su didžiaisiais duomenimis patirtį, teikia siūlymus dėl jos diegimo departamente.

5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir grupės vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį matematikos, ar statistikos, ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (R, Python, Visual Basic, Scala, Java ar pan.) statistikos srityje patirtį.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18