+ Gytis Straševičius, skyriaus vedėjas

   Funkcijos

 1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 4. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 5. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 6. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Koordinuoja departamento veiklą Europos statistikos sistemoje (ESS), teikiamą su tuo susijusią informaciją, organizuoja pranešimų, dokumentų ir informacijos apie departamento veiklą ir pasiekimus rengimą, koordinuoja keitimąsi gerąja patirtimi su nacionalinėmis statistikos tarnybomis, organizuoja techninę ekspertų paramą trečiosioms šalims.

 11. Koordinuoja departamento dalyvavimą ir atstovavimą ES struktūrose, užsienio ekspertų darbą ir užsienio šalių delegacijų vizitus departamente, planuoja statistikos srities tarptautinius seminarus, konferencijas Lietuvoje. Koordinuoja susirašinėjimą su ES institucijomis ir ES teisės statistikos srityje perkėlimo į nacionalinę teisę darbus, dalyvauja ES darbo grupėse dėl ESS tobulinimo ir plėtros.

 12. Koordinuoja ir organizuoja departamento tarptautinių ryšių plėtrą, dalyvauja įgyvendinant šalies politiką statistikos srityje bei bendradarbiaujant su Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatu) ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kitų šalių statistikos tarnybomis. Atstovauja departamentui šiais klausimais kitose institucijose ir darbo grupėse Lietuvoje ir užsienyje.

 13. Organizuoja dvišalių bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų tarp departamento ir kitų šalių rengimą, kontroliuoja šių sutarčių ir susitarimų vykdymą. Koordinuoja kitų šalių bei tarptautinių organizacijų teikiamą techninę pagalbą.

 14. Užtikrina skyriaus veiklą, rengia skyriaus darbo planus, skirsto pareigas bei užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą. Teikia vadovybei siūlymus dėl skyriaus veiklos, strateginių planų, jiems vykdyti reikalingo finansavimo, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, darbuotojų darbo sąlygų gerinimu bei jų kvalifikacijos kėlimu.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.1.1. kalbos mokėjimo lygis – C2.

2.2. kalba – lenkų;

2.2.1. kalbos mokėjimo lygis – A1.

2.3. kalba – prancūzų;

2.3.1. kalbos mokėjimo lygis – A1.

2.4. kalba – rusų;

2.4.1. kalbos mokėjimo lygis – A1.

2.5. kalba – vokiečių;

2.5.1. kalbos mokėjimo lygis – A1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Vilija Lapėnienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

 4. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 5. Vertina Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų su statistika susijusias pozicijas dėl ES teisės aktų ir kitus su statistika susijusius dokumentus, rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl Lietuvos pozicijos nagrinėjamais klausimais.

 6. Užtikrina pavestų funkcijų, susijusių su Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimu, vykdymą departamente ir kitose oficialiąją statistiką tvarkančiose įstaigose, dalyvauja ESS patikros procese.

 7. Rengia ir teikia siūlymus dėl Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi rodiklių plėtros.

 8. Pagal kompetenciją prisideda prie aukšto lygio tarptautinių renginių organizavimo.

 9. Pagal kompetenciją atstovauja departamentui tarpinstitucinėse darbo grupėse ir komisijose, prireikus – Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

+ Jolita Galeckienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 4. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 5. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 6. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

 7. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

 8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 9. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

 10. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.

 11. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

 12. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.

 13. Koordinuoja tarptautinių projektų įgyvendinimą.

 14. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – ES reikalų koordinavimo srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

+ Rugilė Andrejevskytė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Administruoja tarnybines komandiruotes į užsienį; koordinuoja su komandiruotėmis susijusius reikalus, šiais klausimais susirašinėja su Lietuvos Respublikos institucijomis, ESS šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, tvarko paraiškas dėl komandiruočių, užtikrina AGM (angl. Advanced Gateway to your Meetings) sistemos pildymą laiku, vykdo atsiskaitymo už komandiruotes stebėseną, koordinuoja Baltijos šalių statistikos tarnybų bendradarbiavimą.

 2. Organizuoja ir koordinuoja statistikos srities tarptautinius seminarus, konferencijas, užsienio šalių aukšto lygio vadovų, ekspertų ir delegacijų vizitus statistikos klausimais Lietuvoje.

 3. Tvarko informacijos apie ES ir tarptautinius reikalus statistikos srityje srautus, ieško tarptautiniams posėdžiams ir susitikimams bei Lietuvos statistikos departamento vadovybės rengiamiems pranešimams ir pristatymams tarptautiniuose forumuose reikalingos medžiagos ir dokumentų, koordinuoja jų paskirstymą ir organizuoja aptarimus, skirsto dokumentus ir rengia darbuotojų nuomonių suvestines Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Europos statistikų konferencijai (CES).

 4. Rengia ir atnaujina informaciją apie ES ir tarptautinį bendradarbiavimą vidinėje ir išorinėje departamento svetainėse.

 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Audronė Miškinienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tvarko informacijos apie ES ir tarptautinius reikalus statistikos srityje srautus, atlieka tarptautiniams posėdžiams ir susitikimams bei Lietuvos statistikos departamento vadovybės rengiamiems pranešimams ir pristatymams tarptautiniuose forumuose reikalingos medžiagos ir dokumentų paiešką, taip pat koordinuoja jos paskirstymą.

 2. Organizuoja tarptautinių posėdžių dokumentų aptarimus ir prisideda prie vadovybės pranešimų tarptautiniuose forumuose rengimo.

 3. Prisideda pagal kompetenciją prie aukšto lygio tarptautinių renginių organizavimo.

 4. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Raimonda Šimienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 2. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

 3. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 4. Kaupia, analizuoja ir teikia skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei siūlymus dėl dalyvavimo ES, kitų šalių bei tarptautinių organizacijų programose ir techninės paramos projektuose ir programose statistikos srityje.

 5. Koordinuoja paraiškų teikimą ES subsidijoms gauti, dalyvavimą ES ir įvairių tarptautinių organizacijų paramos programose, rengia paraiškas dalyvauti konkursuose dėl techninės pagalbos teikimo trečiosioms šalims ir koordinuoja su tuo susijusių sutarčių pasirašymą.

 6. Teikia departamento darbuotojams metodinę pagalbą, rengia paraiškas, ataskaitas, stebi projektų įgyvendinimą, teikia informaciją apie vykdomus projektus skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei ir skelbia informaciją departamento vidinėje bei kitose interneto svetainėse pagal kompetenciją.

 7. Koordinuoja ir organizuoja ekspertinės pagalbos šalims paramos gavėjoms priemones ir atitinkamus tarptautinius renginius departamente, susirašinėja su Lietuvos Respublikos institucijomis, ES institucijomis ir organizacijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis, kitais užsienio partneriais dėl projektų planavimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo, tvarko ir kaupia su tuo susijusius dokumentus.

 8. Koordinuoja pasirengimą užsienyje vykstantiems renginiams, koordinuoja Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą statistikos srityje, teikia ataskaitas Užsienio reikalų ministerijai ir Eurostatui.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. darbo patirtis – eS struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

2.3. kalba – lenkų;

2.4. kalbos mokėjimo lygis – A2.

2.5. kalba – prancūzų;

2.6. kalbos mokėjimo lygis – A2.

2.7. kalba – rusų;

2.8. kalbos mokėjimo lygis – A2.

2.9. kalba – vokiečių;

2.10. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.