Audronė Miškinienė, skyriaus vedėja

Funkcijos

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

5. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

6. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Koordinuoja departamento veiklą Europos statistikos sistemoje (ESS), teikiamą su tuo susijusią informaciją, organizuoja pranešimų, dokumentų ir informacijos apie departamento veiklą ir pasiekimus rengimą, koordinuoja keitimąsi gerąja patirtimi su nacionalinėmis statistikos tarnybomis, organizuoja techninę ekspertų paramą trečiosioms šalims.

11. Koordinuoja departamento dalyvavimą ir atstovavimą ES struktūrose, užsienio ekspertų darbą ir užsienio šalių delegacijų vizitus departamente, planuoja statistikos srities tarptautinius seminarus, konferencijas Lietuvoje. Koordinuoja susirašinėjimą su ES institucijomis ir ES teisės statistikos srityje perkėlimo į nacionalinę teisę darbus, dalyvauja ES darbo grupėse dėl ESS tobulinimo ir plėtros.

12. Koordinuoja ir organizuoja departamento tarptautinių ryšių plėtrą, dalyvauja įgyvendinant šalies politiką statistikos srityje bei bendradarbiaujant su Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatu) ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kitų šalių statistikos tarnybomis. Atstovauja departamentui šiais klausimais kitose institucijose ir darbo grupėse Lietuvoje ir užsienyje.

13. Organizuoja dvišalių bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų tarp departamento ir kitų šalių rengimą, kontroliuoja šių sutarčių ir susitarimų vykdymą. Koordinuoja kitų šalių bei tarptautinių organizacijų teikiamą techninę pagalbą.

14. Užtikrina skyriaus veiklą, rengia skyriaus darbo planus, skirsto pareigas bei užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą. Teikia vadovybei siūlymus dėl skyriaus veiklos, strateginių planų, jiems vykdyti reikalingo finansavimo, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, darbuotojų darbo sąlygų gerinimu bei jų kvalifikacijos kėlimu.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C2.

2.3. kalba – lenkų;

2.4. kalbos mokėjimo lygis – A1.

2.5. kalba – prancūzų;

2.6. kalbos mokėjimo lygis – A1.

2.7. kalba – rusų;

2.8. kalbos mokėjimo lygis – A1.

2.9. kalba – vokiečių;

2.10. kalbos mokėjimo lygis – A1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vilija Lapėnienė, patarėja

Funkcijos

1. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

4. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

5. Vertina Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų su statistika susijusias pozicijas dėl ES teisės aktų ir kitus su statistika susijusius dokumentus, rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl Lietuvos pozicijos nagrinėjamais klausimais.

6. Užtikrina pavestų funkcijų, susijusių su Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimu, vykdymą departamente ir kitose oficialiąją statistiką tvarkančiose įstaigose, dalyvauja ESS patikros procese.

7. Rengia ir teikia siūlymus dėl Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi rodiklių plėtros.

8. Pagal kompetenciją prisideda prie aukšto lygio tarptautinių renginių organizavimo.

9. Pagal kompetenciją atstovauja departamentui tarpinstitucinėse darbo grupėse ir komisijose, prireikus – Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Jolita Galeckienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

4. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

5. Užtikrina tarptautinių ryšių plėtrą, vykdo susirašinėjimą su Lietuvos Respublikos ir ES institucijomis ir organizacijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis (įsk. EBPO), pagal kompetenciją koordinuoja jų keliamų reikalavimų įgyvendinimą statistikos srityje, vykdo jų stebėseną ir organizuoja sklaidą departamento išoriniame ir vidiniame tinklalapyje.

6. Užtikrina suderintų Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose svarstomais klausimais pateikimą laiku.

7. Koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais statistikos klausimais rengimą, derina jas su departamento skyriais, dalyvaujančiomis institucijomis ir koordinuoja Lietuvos pozicijų bei komentarų teikimą statistikos klausimais ES Tarybos darbo grupėms bei Europos Komisijos komitologijos komitetams (Europos statistikos sistemos komitetui, Partnerystės grupei ir kt).

8. Užtikrina efektyvų informacijos paskirstymą ir pateikimą ES svarstomais klausimais, tvarko duomenis Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS). Vykdo ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę laiku stebėseną/priežiūrą.

9. Koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo ir įgyvendinimo darbų departamentui priskirtais klausimais atlikimą ir teikia informaciją apie ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą ir įgyvendinimą Lietuvos ir ES atitinkamoms institucijoms, analizuoja ES dokumentus, teikia pastabas, komentarus, rekomendacijas vadovybei ir atsakingiems skyriams.

10. Užtikrina skyriaus darbo efektyvumą, nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Eglė Levickienė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Planuoja departamento vadovybės ir darbuotojų dalyvavimą ESS veikloje ir pasaulio statistikos forumuose, organizuoja ir koordinuoja Baltijos šalių statistikos tarnybų bendradarbiavimą, tvarko tarnybines komandiruotes į užsienį, šiais klausimais susirašinėja su Lietuvos Respublikos institucijomis, ESS šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, tvarko susijusius dokumentus, paraiškas dėl komandiruočių, koordinuoja su komandiruotėmis susijusius reikalus ir vykdo atsiskaitymo už komandiruotes stebėseną.

2. Organizuoja ir koordinuoja statistikos srities tarptautinius seminarus, konferencijas, užsienio šalių aukšto lygio vadovų, ekspertų ir delegacijų vizitus statistikos klausimais Lietuvoje.

3. Tvarko informacijos apie ES ir tarptautinius reikalus statistikos srityje srautus, ieško tarptautiniams posėdžiams ir susitikimams bei departamento vadovybės rengiamiems pranešimams ir pristatymams tarptautiniuose forumuose reikalingos medžiagos ir dokumentų, koordinuoja jų paskirstymą ir organizuoja aptarimus, skirsto dokumentus ir rengia darbuotojų nuomonių suvestines Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Europos statistikų konferencijai (CES).

4. Rengia ir atnaujina informaciją apie ES ir tarptautinį bendradarbiavimą vidinėje ir išorinėje departamento svetainėse.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos, ar vadybos, ar verslo, ar viešojo administravimo, ar  filologijos studijų krypčių išsilavinimą.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu ) ir rusų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu). Kitų Europos Sąjungos šalių kalbų mokėjimas būtų privalumas.

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos (ES) reikalų koordinavimą ES teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Europos statistikos sistema (toliau – ESS), tarptautinio protokolo reikalavimais, dalykinio bendradarbiavimo įvairiose kultūrose ypatumais.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Raimonda Šimienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

3. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

4. Kaupia, analizuoja ir teikia skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei siūlymus dėl dalyvavimo ES, kitų šalių bei tarptautinių organizacijų programose ir techninės paramos projektuose ir programose statistikos srityje.

5. Koordinuoja paraiškų teikimą ES subsidijoms gauti, dalyvavimą ES ir įvairių tarptautinių organizacijų paramos programose, rengia paraiškas dalyvauti konkursuose dėl techninės pagalbos teikimo trečiosioms šalims ir koordinuoja su tuo susijusių sutarčių pasirašymą.

6. Teikia departamento darbuotojams metodinę pagalbą, rengia paraiškas, ataskaitas, stebi projektų įgyvendinimą, teikia informaciją apie vykdomus projektus skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei ir skelbia informaciją departamento vidinėje bei kitose interneto svetainėse pagal kompetenciją.

7. Koordinuoja ir organizuoja ekspertinės pagalbos šalims paramos gavėjoms priemones ir atitinkamus tarptautinius renginius departamente, susirašinėja su Lietuvos Respublikos institucijomis, ES institucijomis ir organizacijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis, kitais užsienio partneriais dėl projektų planavimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo, tvarko ir kaupia su tuo susijusius dokumentus.

8. Koordinuoja pasirengimą užsienyje vykstantiems renginiams, koordinuoja Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą statistikos srityje, teikia ataskaitas Užsienio reikalų ministerijai ir Eurostatui.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. darbo patirtis – eS struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

2.3. kalba – lenkų;

2.4. kalbos mokėjimo lygis – A2.

2.5. kalba – prancūzų;

2.6. kalbos mokėjimo lygis – A2.

2.7. kalba – rusų;

2.8. kalbos mokėjimo lygis – A2.

2.9. kalba – vokiečių;

2.10. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.