Regina Deveikytė, skyriaus vedėja

Funkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Organizuoja ir koordinuoja šalies ir ES teisės aktų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją.

11. Analizuoja statistinę informaciją, rengia informacinius pranešimus, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius, teikia informaciją vartotojams.

12. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui Eurostato, Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupėse, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose pagal savo kompetenciją, dalyvauja posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus.

13. Konsultuoja tyrimų respondentus, teikia jiems informaciją apie tyrimų tikslus, eigą.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Irina Kompanijec, patarėja

Funkcijos

1. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

7. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

9. Planuoja ir organizuoja pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinį tyrimą, rengia ir tobulina tyrimo metodiką, koordinuoja tyrimo procesų dalis, analizuoja ir apibendrina tyrimo statistinius rodiklius, numato priemones jų kokybei gerinti.

10. Analizuoja ir pritaiko statistiniuose tyrimuose administracinius duomenų šaltinius.

11. Analizuoja statistinę informaciją, rengia informacinius pranešimus, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius, rengia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas.

12. Dalyvauja Europos Komisijos ir kitų institucijų darbo grupių veikloje, tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose, rengia medžiagą pasitarimams.

13. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

14. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento vykdomų projektų darbo grupių veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis, teikia pastabas ir pasiūlymus pagal kompetenciją.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Alina Alencenovič, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia namų ūkių ir gyventojų statistinių tyrimų klausimynus, metodinius nurodymus.

 2. Dalyvauja rengiant ir testuojant duomenų įvedimo (respondentų apklausos) programas.

 3. Tikrina ir redaguoja skyriaus atliekamų tyrimų duomenis.

 4. Dalyvauja analizuojant ir rengiant skelbti statistinę informaciją apie namų ūkių pajamas, išlaidas, gyvenimo sąlygas, gyventojų sveikatą, užimtumą, švietimą ir kitų skyriaus atliekamų tyrimų rezultatus.

 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, turėti bent vieno statistinio programinio paketo (R, SAS, SPSS ir pan.) ar programavimo kalbos (SQL, Python ir pan.) pagrindus.

 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-12-15

 

Rūta Bitinaitė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

6. Tikrina ir redaguoja pirminius gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenis.

7. Tikrina ir redaguoja pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo pirminius duomenis,  apklausos duomenis jungia su administracinių šaltinių duomenimis.

8. Rengia pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo išvestinius kintamuosius, statistinę informaciją skelbti rodiklių duomenų bazėje, dalyvauja rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui.

9. Dalyvauja rengiant ir tobulinant eksperimentinių skurdo rodiklių metodiką, eksperimentinius skurdo rodiklius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenų pagrindu.

10. Pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos institucijų veikloje, Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vanda Grybauskaitė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Tikrina ir redaguoja gyventojų užimtumo ir kartu su šiuo tyrimu vykdomų papildomų vienkartinių statistinių tyrimų pirminius duomenis, aiškinasi klaidas, skaičiuoja ir priskiria trūkstamas reikšmes.

2. Dalyvauja atliekant gyventojų užimtumo ir kartu su šiuo tyrimu vykdomų papildomų vienkartinių statistinių tyrimų statistinės informacijos skaičiavimus, statistinę analizę, formuoja statistinės informacijos lenteles, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei ir kitiems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriams.

3. Dalyvauja rengiant informacinius pranešimus apie gyventojų užimtumą.

4. Dalyvauja rengiant statistinę informaciją apie gyventojų užimtumą skyriaus ir bendriems departamento leidiniams, pildo tarptautinių organizacijų klausimynus, rengia statistinę informaciją pagal individualias vartotojų užklausas.

5. Dalyvauja rengiant ir tobulinant gyventojų užimtumo ir kartu su šiuo tyrimu vykdomų vienkartinių statistinių tyrimų anketas, metodinius nurodymus tarnautojams (klausėjams).

6. Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja tarnautojus (klausėjus) ir respondentus pagal savo kompetenciją.

7. Dalyvauja skyriaus ir departamento projektuose, darbo grupių veikloje.

8. Vykdo kitus departamento vadovybės, skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo, atsakingo už užimtumo statistikos sritį, vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą arba būti šių studijų sričių paskutinio kurso studentu.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A1 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa ar R paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją ir užimtumo statistiką.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Irena Juodagalvytė, vyresnioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

6. Rengia suaugusių asmenų dalyvavimo formaliame, neformaliame švietime ir savarankiško mokymosi statistinio tyrimo klausimyną, jo pildymo metodinius nurodymus.

7. Rengia gyventojų sveikatos statistinio tyrimo klausimyną, jo pildymo metodinius nurodymus.

8. Pritaiko tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas.

9. Rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir duomenų apdorojimo programoms.

10. Organizuoja suaugusių asmenų dalyvavimo švietime ir gyventojų sveikatos statistinių tyrimų duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja įverčius, rengia duomenų rinkmenas Eurostatui.

11. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius, rengia statistinę informaciją skelbimui rodiklių duomenų bazėje.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.5. studijų kryptis – matematika (arba);

1.6. studijų kryptis – statistika (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Martynas Stasiukynas, vyresnysis specialistas

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

6. Rengia papildomų vienkartinių, su gyventojų užimtumo statistiniu tyrimu vykdomų  tyrimų metodikas, techninę programavimo darbų užduotį, atlieka tyrimų duomenų loginę kontrolę,  duomenų redagavimą ir analizę, rengia statistinę informaciją.

7. Rengia papildomų vienkartinių, su gyventojų užimtumo statistiniu tyrimų vykdomų statistinių tyrimų nuasmenintų pirminių tyrimo duomenų bazę Eurostatui, kokybės ataskaitas.

8. Dalyvauja rengiant ir tobulinant gyventojų užimtumo statistinio tyrimo metodiką, atliekant tyrimo duomenų loginę kontrolę, pirminių duomenų redagavimą ir analizę, rengiant statistinę informaciją.

9. Pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos institucijų veikloje, Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vida Stoškutė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir tobulina vartotojų nuomonių statistinio tyrimo klausimyną, jo pildymo metodinius nurodymus, organizuoja tyrimo duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja įverčius, teikia statistinę informaciją vartotojams.

6. Rengia ir tobulina informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus, tikrina ir redaguoja tyrimo duomenis, dalyvauja rengiant informaciją skelbimui.

7. Dalyvauja pritaikant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, rengiant ir tobulinant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo klausimynus, ruošiant jų pildymo metodinius nurodymus, apmokant tarnautojus (klausėjus).

8. Rengia skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją, skelbia statistinę informaciją rodiklių duomenų bazėje.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – sociologija (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Lidija Špakovskaja, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Dalyvauja rengiant ir tobulinant informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo klausimynus, ruošiant jų pildymo metodinius nurodymus, tikrina ir redaguoja tyrimo pirminius duomenis.

7. Apdoroja informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo duomenis, rengia duomenų rinkmenas Eurostatui, tyrimo metaduomenų aprašus, kokybės ataskaitas.

8. Dalyvauja pritaikant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, rengiant tyrimo klausimynus ir nurodymus tarnautojams (klausėjams), tikrina ir redaguoja tyrimo duomenis, atlieka reikiamus skaičiavimus.

9. Dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją, analizuoja informaciją, atlieka reikiamus informacijos ir kokybės rodiklių skaičiavimus.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vida Šuopytė, vyresnioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

5. Rengia ir tobulina pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus, pritaiko tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms.

6. Pritaiko administracinius duomenų šaltinius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiniame tyrime, renka, analizuoja ir pritaiko kitų šalių patirtį.

7. Tikrina pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo statistinius duomenis, aiškinasi klaidas su tarnautojais (klausėjais) ir respondentais, dalyvauja rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui.

8. Dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento  leidinius pagal savo kompetenciją, analizuoja informaciją, rengia statistinę informaciją rodiklių duomenų bazei, vartotojams pagal užklausas.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Dalia Trakimavičienė, vyresnioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

3. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

4. Dalyvauja rengiant ir tobulinant namų ūkių biudžetų, pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinių tyrimų klausimynus, pildymo metodinius nurodymus, tikrinant ir redaguojant tyrimo duomenis.

5. Testuoja duomenų įvedimo ir kontrolės programas, tikrina namų ūkių biudžetų, pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinių tyrimų duomenis, aiškinasi klaidas su tarnautojais (klausėjais) ir respondentais.

6. Analizuoja namų ūkių biudžetų, pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimų rezultatus, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius.

7. Pagal savo kompetenciją rengia aprašus ir pildo lenteles informacijai skelbti rodiklių duomenų bazėje.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Gražina Žiūrienė, vyresnioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

6. Rengia ir tobulina namų ūkių biudžetų tyrimo klausimynus, metodinius paaiškinimus jiems pildyti, organizuoja tyrimo duomenų rinkimą ir apdorojimą.

7. Rengia techninę užduotį namų ūkių biudžetų tyrimo duomenų įvedimo programai, tikrina ir redaguoja duomenis.

8. Tikrina ir redaguoja pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo pirminius duomenis, įrašo trūkstamas reikšmes.

9. Analizuoja namų ūkių biudžetų, pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo rezultatus, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją, rengia rodiklių kokybės aprašus.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18