Vanda Vaitekūnienė, skyriaus vedėja

Funkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Inicijuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusius viešuosius pirkimus ir rengia reikiamus dokumentus.

11. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą, teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

12. Dalyvauja Europos Komisijos, Jungtinių Tautų, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose, seminaruose gyventojų demografinės statistikos klausimais.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Milda Šličkutė-Šeštokienė, patarėja

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

8. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

9. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

12. Organizuoja ir koordinuoja administracinių duomenų paėmimą iš registrų ir informacinių sistemų, analizuoja administracinius duomenis, įvertina administracinių duomenų tinkamumą ir  kokybę.

13. Koordinuoja administracinių duomenų paėmimo taisyklių rengimą, tikslina statistinių rodiklių formavimo algoritmus arba prireikus rengia administracinių duomenų paėmimo, duomenų apjungimo taisykles, formuoja pirminių statistinių duomenų bazes.

14. Rengia tarptautinių techninės pagalbos ir ES finansuojamus statistikos projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia dokumentus konkursams, ataskaitas apie statistikos projektų vykdymą, nustatyta tvarka atstovauja skyriui valstybės institucijų, Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupių veikloje, tarptautiniuose pasitarimuose ir seminaruose.

15. Analizuoja statistinius duomenis, atsako už informacinių pranešimų, komentarų, paaiškinimų rengimą, užtikrina, kad teikiant informaciją būtų laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų.

16. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – gyventojų ir socialinės statistikos, šiuolaikinių statistinių metodų plėtojimo, taikymo srityje';

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

3.2. gebėti dirbti su Duomenų bazių valdymo sistemos ORACLE priemonėmis bei struktūrizuota užklausų kalba SQL.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Rasa Balandienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

6. Atlieka vartotojų grupių ir jų poreikių statistinei informacijai analizę, įvertina duomenų rinkimo ir naudojimo teisinį pagrindą, nustato trūkstamų duomenų gavimo būdus, atlieka sąnaudų ir naudos analizę, rengia dokumentaciją reikalingą naujam statistikos tyrimui inicijuoti ar vykdomam atnaujinti.

7. Nagrinėja statistikos tyrimams ir jų rezultatams taikomus reikalavimus ir standartus (reglamentus, metodologinius dokumentus ir kt.), rengia statistikos tyrimų rodiklių sąrašus, rodiklių rengimo metodikas, statistinius formuliarus.

8. Inicijuoja naujų ar esamų sutarčių sudarymą ar pakeitimą administraciniams duomenims gauti statistikos tyrimams, pagal savo kompetenciją rengia informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, rengia medžiagą pasitarimams, Metodinei komisijai, vadovybei pagal poreikį.

9. Analizuoja statistikos tyrimų duomenis, apibendrina ir analizuoja statistinę informaciją bei rengia išvadas, pranešimus, komentarus spaudai, rengia statistinių rodiklių  kokybės aprašus.

10. Dalyvauja pagal kompetenciją Europos Komisijos, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose, seminaruose, vykdomuose projektuose, atlieka projektuose numatytas užduotis, rengia pozicijas dėl naujų ES teisės aktų.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Polina Burbaickaja, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Įgyvendina gyventojų demografinę statistiką reglamentuojančių ES ar nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, standartus, klasifikatorius, gerąją praktiką.

2. Skaičiuoja gyventojų demografinius procesus atspindinčius rodiklius pagal patvirtintą metodiką, analizuoja gautus rezultatus bei teikia siūlymas dėl duomenų kokybės gerinimo, užtikrina gyventojų demografinės statistinės informacijos ir metainformacijos rengimą ir skelbimą laiku.

3. Analizuoja administracinių ir kitų duomenų šaltinių panaudojimą gyventojų demografinei statistikai rengti, teikia siūlymus dėl jų panaudojimo formuojant demografinius procesus atspindinčius rodiklius.

4. Rengia technines užduotis, specifikacijas duomenų apjungimo, apdorojimo ir analizės priemonėms sukurti, įskaitant perkamas paslaugas, testuoja sukurtas programas, teikia siūlymus dėl duomenų apjungimo, apdorojimo ir analizės priemonių tobulinimo.

5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypčių išsilavinimą.

2. Mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu).

3. Gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų demografinę statistiką, asmens duomenų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Dovilė Galdauskaitė, vyresnioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo.

8. Nagrinėja statistikos tyrimams ir jų rezultatams taikomus reikalavimus ir standartus (reglamentus, metodologinius dokumentus ir kt.), rengia statistikos tyrimų rodiklių sąrašus, rodiklių rengimo metodikas, statistinius formuliarus.

9. Analizuoja statistikos tyrimų duomenis, jų suderinamumą ir palyginamumą su praėjusio laikotarpio duomenimis ir atitinkamais kitų statistikos tyrimų duomenimis, apibendrina statistinę informaciją, rengia ar atnaujina metainformacijos aprašus.

10. Koordinuoja ir aktualizuoja statistinės informacijos apie lytis ir lygybę rengimą, analizuoja ir teikia parengtą statistinę informaciją vartotojams.

11. Rengia informacinius pranešimus, išvadas, pranešimus, komentarus spaudai, informaciją leidiniams, Oficialiosios statistikos portalui, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento vadovybei, kitiems skyriams pagal poreikį.

12. Dalyvauja pagal kompetenciją Europos Komisijos, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose, seminaruose, vykdomuose Eurostato projektuose, atlieka projektuose numatytas užduotis, rengia pozicijas dėl naujų ES teisės aktų.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vilma Malinauskienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

7. Įgyvendina reglamentuojančių ES ar nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, standartus, klasifikatorius, gerąją praktiką, rengiant gyventojų demografinę statistiką.

8. Analizuoja administracinių duomenų panaudojimą gyventojų demografinei statistikai rengti, rengia technines specifikacijas administracinių duomenų gavimo ir apdorojimo programoms sudaryti, testuoja parengtas programas, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo.

9. Analizuoja gyventojų demografinius rodiklius, sistemina, apibendrina statistinę informaciją, teikia siūlymus dėl statistinių duomenų kokybės gerinimo, nustatytu grafiku perduoda statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui, Oficialiosios statistikos portalui ir kitoms institucijoms, rengia atsakymus į užklausas vartotojams.

10. Rengia gyventojų demografinę statistinę informaciją, informacinius pranešimus, Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo, mokslo ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, departamento skyriams ir kitiems vartotojams.

11. Dalyvauja Europos Komisijos, Jungtinių Tautų, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose, seminaruose demografinės statistikos klausimais.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – gyventojų ir socialinės statistikos, šiuolaikinių statistinių metodų plėtojimo, taikymo srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu;

3.2. gebėti dirbti su Duomenų bazių valdymo sistemos ORACLE priemonėmis bei struktūrizuota užklausų kalba SQL.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Natalja Nikiforova, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

8. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

9. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

10. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

11. Analizuoja statistinius duomenis, sistemina, apibendrina statistinę informaciją, rengia išvadas ir kokybės ataskaitas, nustatyta tvarka rengia ir perduoda statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui, rengia atsakymus į užklausas vartotojams.

12. Pagal kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos, Jungtinių Tautų, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose, seminaruose, bendradarbiauja su užsienio ekspertais.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistinių duomenų bazių valdymo patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su Duomenų bazių valdymo sistemos ORACLE priemonėmis bei struktūrizuota užklausų kalba SQL;

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Paulius Varvarinas, tarnautojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Įgyvendina gyventojų demografinę statistiką reglamentuojančių ES ar nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, standartus, klasifikatorius, gerąją praktiką.

2. Jungia duomenis gautus iš įvairių duomenų šaltinių, juos nuasmenina, rengia ir tvarko gyventojų demografinių rodiklių pirminių duomenų bazes.

3. Skaičiuoja gyventojų demografinius procesus atspindinčius rodiklius pagal patvirtintą metodiką, analizuoja gautus rezultatus ir teikia siūlymas dėl duomenų kokybės gerinimo.

4. Užtikrina, kad parengta informacija ir metainformacija būtų skleidžiama nepažeidžiant konfidencialumo taisyklių, įskaitant pirminio ir antrinio atskleidimo patikrą ir duomenų slėpimo metodų parinkimą ir taikymą.

5. Rengia technines užduotis pirminiams statistiniams duomenims formuoti ir statistiniams rodikliams skaičiuoti.

6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti statistikos ar informatikos, ar matematikos studijų krypčių paskutinių kursų studentas.

2. Mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu).

3 Gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu, su Duomenų bazių valdymo sistemos ORACLE priemonėmis ir struktūrizuota užklausų kalba SQL.

4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais demografinę statistiką, asmens duomenų apsaugą ir informacinių sistemų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18