+ Antanina Valiulienė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Koordinuoja skyriaus vykdomų statistinių tyrimų vykdymą, rezultatų parengimą pagal įmonės statistinį vienetą, rengia skyriaus darbo planus, teikia užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą.

 11. Rengia informaciją, analitinę medžiagą departamento patariamosios komisijos posėdžiams, vadovybei, kitiems skyriams, organizuoja ir koordinuoja skyriaus informacinių, organizacinių ir tvarkomųjų dokumentų rengimą pagal skyriaus kompetenciją.

 12. Analizuoja iš Europos Sąjungos gaunamus dokumentus, rengia pozicijas pagal nustatytus reikalavimus, dalyvauja Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupių veikloje ir Eurostato projektuose bei bandomuosiuose tyrimuose. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje pagal savo kompetenciją.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.9. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Vera Bevziuk, patarėja

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 5. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 6. Dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos ir biudžeto planus, padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus vykdomus darbus bei laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 7. Atsako už ketvirtinių pagrindinių įmonės finansinių rodiklių bei mokesčių statistikos tyrimų rezultatų rengimą, informacijos kokybės užtikrinimą ir skelbimą nustatytais terminais. Rengia ir tobulina šių tyrimų metodikas, vadovaudamasis geriausia tarptautine praktika ir metodologinėmis rekomendacijomis.

 8. Dalyvauja vykdant struktūrinės verslo statistikos tyrime atliekant individualiųjų įmonių pelno mokesčio deklaracijų duomenų tikrinimą, redagavimą bei tyrimo rezultatų analizę ir duomenų tinkamumo patvirtinimą.

 9. Užtikrina duomenų prieinamumą iš Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos bei rengia ir teikia statistinę informaciją iš administracinių duomenų šaltinių kitiems departamento skyriams.

 10. Dalyvauja skyriaus vykdomuose projektuose, Eurostato ir departamento darbo grupių veikloje.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – finansai (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Janina Šalkauskaitė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus vykdomus darbus bei laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 9. Dalyvauja nefinansinių įmonių veiklos statistikos tyrime nustatant tiriamosios visumos imtį, apdorojant administracinius duomenis ir atliekant statistinių rezultatų analizę pagal patvirtintą tyrimo metodiką; parengia išankstinius ir galutinius statistinius duomenis juridinių vienetų ir įmonių lygiu bei kiekybinius kokybės rodiklius.

 10. Dalyvauja nefinansinių įmonių veiklos statistiniame tyrime parengiant informaciją nustatytu formatu ir perduodant ją Eurostatui. Teikiant informaciją vartotojams, identifikuoja konfidencialius statistinius duomenis ir imasi priemonių jų apsaugai užtikrinti.

 11. Dalyvauja departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ir (ar) komisijų veikloje.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Vilija Bačianskaitė, vyresnioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6.  Atsako už ketvirtinio ir metinio investicijų statistinių tyrimų rezultatų rengimą ir jų kokybės užtikrinimą, rengia ir tobulina investicijų tyrimų metodiką, vadovaudamasi geriausia tarptautine praktika ir metodinėmis rekomendacijomis, rengia programavimo darbų techninę užduotį.

 7. Vertina ir analizuoja ketvirtinius investicijų duomenis, reikalingus pagrindiniam kapitalui formuoti to meto ir praėjusių metų kainomis pagal institucinius sektorius ir ekonominės veiklos rūšis.

 8. Rengia statistinę informaciją leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento vadovybei, kitiems skyriams bei teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas; atnaujina skelbiamų rezultatų metainformaciją.

 9. Dalyvauja skyriaus vykdomuose projektuose, Lietuvos statistikos departamento bei Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Nijolė Jakubčionienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 5. Atsako už prekybos ir verslo paslaugų įmonių apyvartos struktūros statistinius tyrimus, užtikrina informacijos kokybę, rengia ir tobulina tyrimo metodikas, vadovaudamasis geriausia tarptautine praktika ir metodologinėmis rekomendacijomis.

 6. Rengia statistinę informaciją bei analitinę medžiagą prekybos ir verslo paslaugų įmonių apyvartos struktūros statistikos tyrimų klausimais vadovybei, publikacijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems vartotojams, atnaujina skelbiamos informacijos metainformaciją.

 7. Dalyvauja struktūrinės verslo statistikos bei prekybos ir maitinimo įmonių statistinių tyrimų duomenų apdorojimo bei statistinių rezultatų analizės procesuose.

 8. Dalyvauja skyriaus vykdomuose projektuose, Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Aušrinė Kazlauskaitė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka administracinių duomenų, naudojamų struktūrinės verslo statistikos tyrime, apdorojimą.

 2. Dalyvauja vykdant struktūrinės verslo statistikos tyrimą: tikslina tyrimo populiaciją, atlieka mažų įmonių grupių duomenų automatinį konsolidavimą ir rezultatų analizę bei tinkamumo patvirtinimą.

 3. Skaičiuoja, analizuoja ir dokumentuoja struktūrinės verslo statistikos tyrimo ir jame naudojamų administracinių duomenų kokybės charakteristikas, informuoja skyriaus darbuotojus apie Kokybės vadybos sistemos naujoves, siekdamas įgyvendinti jos reikalavimus.

 4. Rengia ir teikia struktūrinės verslo statistikos tyrimo informaciją vartotojams pagal užklausas.

 5. Teikia administracinius duomenis Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriams oficialiosios statistikos tikslams įgyvendinti.

 6. Dalyvauja departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ir (ar) komisijų veikloje.

 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Gebėti dirbti Microsoft Office, R arba SAS programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Renata Piaseckienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Gauna iš valstybės institucijų administracinius duomenis, reikalingus oficialiajai statistikai rengti bei pagal poreikį teikia juos Lietuvos statistikos departamento skyriams.

 7. Kuria ir palaiko taikomąsias programas, kuria bei atnaujina elektronines statistinių ataskaitų formas, tvarko ir prižiūri statistinių duomenų bazes.

 8. Dalyvauja analizuojant skyriaus atliekamų statistinių tyrimų rezultatų kokybę.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – informatika (arba);

1.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Šarūnė Razgaitienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Dalyvauja vykdant įmonių veiklos tyrimus: atlieka administracinių duomenų tikrinimą ir redagavimą, statistinių duomenų bei rezultatų analizę ir tinkamumo patvirtinimą.

 2. Teikia įmonių veiklos tyrimų statistinę informaciją vidaus ir išorės vartotojams, įskaitant individualias vartotojų užklausas, rengia skelbiamos statistinės informacijos apžvalgas ir tobulina jos teikimo formas.

 3. Teikiant informaciją vartotojams, atlieka duomenų atskleidžiamumo kontrolę, ir užtikrina konfidencialių statistinių duomenų apsaugą.

 4. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ir (ar) komisijų veikloje.

 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Gebėti dirbti Microsoft Office, R arba SAS programinių paketų programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Edita Stanaitienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Atsako už su užsieniu susijusių įmonių tyrimų rezultatų rengimą ir jų kokybės užtikrinimą, rengia ir tobulina tyrimų metodikas vadovaudamasis geriausia tarptautine praktika ir metodologinėmis rekomendacijomis. Rengia ir teikia Eurostatui tyrimų kokybės ataskaitas.

 7. Rengia statistinę informaciją leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, departamento vadovybei, kitiems skyriams, Rodiklių duomenų bazei bei teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas; atnaujina  skelbiamų rezultatų metainformaciją.

 8. Dalyvauja struktūrinės verslo statistikos tyrime rengiant duomenis apie fizinius asmenis, vykdančius ūkinę komercinę veiklą bei atlieka įmonių, turinčių užsienio kapitalo, duomenų redagavimą.

 9. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ir (ar) komisijų veikloje.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Svetlana Tomaševa, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Tikslina veikiančių įmonių sąrašą, naudojamą nefinansinių įmonių verslo struktūros ir pagrindinių finansinių rodiklių tyrimuose, atlieka imties analizę bei užtikrina suderinamumą.

 2. Dalyvauja atliekant nefinansinių įmonių ketvirtinio pagrindinių finansinių rodiklių tyrimo duomenų antrinį redagavimą ir suvestinių rodiklių statistinę analizę.

 3. Dalyvauja atliekant metinio verslo struktūros tyrimo duomenų antrinį redagavimą, išankstinių rezultatų skaičiavimą pagal patvirtintą metodiką bei rezultatų statistinę analizę.

 4. Atlieka nefinansinių įmonių metinės išankstinės ir ketvirtinės produkcijos, tarpinio vartojimo ir pridėtinės vertės skaičiavimus ir rezultatus teikia makroekonominei statistikai rengti.

 5. Organizuoja nefinansinių įmonių produktų ir paslaugų pirkimo tyrimą, atlieka antrinį duomenų redagavimą, duomenų tinkamumo patvirtinimą ir rezultatus teikia Lietuvos sąnaudų ir produkcijos lentelėms sudaryti.

 6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Raminta Venckuvienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka finansinės ir draudimo veiklos įmonių veiklos statistinius tyrimus, užtikrina informacijos kokybę, rengia ir tobulina šių tyrimų metodikas, vadovaudamasis geriausia tarptautine praktika ir metodologinėmis rekomendacijomis.

 2. Rengia finansinės ir draudimo veiklos struktūrinę verslo statistiką ir užsienio dukterinių įmonių statistiką.

 3. Bendradarbiauja su Lietuvos banku kaip dalies duomenų apie piniginio tarpininkavimo įstaigas, draudimo įmones ir pensijų fondus teikėju.

 4. Aktualizuoja naujai įsteigtų kontroliuojančių bendrovių veiklą pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.); rengia statistinę informaciją, analitinę medžiagą finansinės ir draudimo veiklos statistikos klausimais ir teikia ją vadovybei, publikacijoms rengti, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems vartotojams.

 5. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ir (ar) komisijų veikloje.

 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Gebėti dirbti Microsoft Office.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Bbūti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.