Valerij Žavoronok, skyriaus vedėjas

Funkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Dalyvauja formuojant Lietuvos statistikos departamento informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) plėtros strategiją ir užtikrina jos nuostatų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją.

11. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja ir vadovauja naujiems ITT projektams bei koordinuoja vykdomus ITT projektus departamente.

12. Pagal kompetenciją vykdo veiksmus Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų strategijos programų ir kitų dokumentų nuostatoms, susijusioms su departamento ITT, įgyvendinti.

13. Organizuoja tinkamą administruojamų duomenų bazių, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių ir programinės įrangos priežiūrą.

14. Organizuoja specialios programinės įrangos kūrimą, diegimą ir eksploatacijos priežiūrą.

15. Atstovauja departamentui Europos Bendrijų statistikos tarnyboje (Eurostate) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – informatika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vida Čeponkienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

5. Koordinuoja programuotojų darbą, strateginių ir einamųjų darbų vykdymą, analizuoja technologinių procesų būklę, dalyvauja, diegiant ir palaikant išorės kūrėjų sukurtas informacines sistemas.

6. Kontroliuoja rengiamų statistinės atskaitomybės formų taikomąją programinę įrangą, jos atitiktį naudotojų ir techninės užduoties reikalavimams, teikia siūlymus kuriamai programinei įrangai gerinti.

7. Užtikrina duomenų, perduodamų kitoms institucijoms, tvarkymo programinės įrangos veikimą, konsultuoja Integruotos statistikos informacinės sistemos naudotojus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl programavimo ir projektavimo darbų gerinimo.

8. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – informatika (arba);

1.3. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ar diegimo patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Simonas Čižauskas, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Planuoja, diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Kauno skyriaus kompiuterių, kompiuterių tinklo darbą, diegia, dokumentuoja ir prižiūri jį valdančias tarnybines stotis ir įrangą, skirsto Duomenų parengimo Kauno skyriaus kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) vartotojams.

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Kauno skyriaus duomenų bazių tarnybines stotis.

3. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų bei sisteminės informacijos kopijavimą.

4. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais, dalyvauja diegiant informacines sistemas.

5. Rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

6. Užtikrina tinkamą licencijuotos programinės įrangos naudojimą.

7. Konsultuoja Duomenų parengimo Kauno skyriaus kompiuterių tinklo vartotojus pagal savo kompetenciją.

8. Vairuoja priskirtą automobilį, pildo kelionės lapus, atlieka smulkius automobilio ir inventoriaus remonto darbus;

9. Vykdo kitas Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentas).

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Turėti UNIX, Linux ar Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirtį.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

8. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

9. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti reikiamos kategorijos automobilį ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Algis Eidukonis, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Vykdo kompiuterių įrangos apskaitą ir kontrolę.

2. Diegia ir tvarko kompiuterių operacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.

3. Teikia vartotojams techninę pagalbą, registruoja technines problemas.

4. Teikia pasiūlymus dėl kompiuterių sistemų eksploatavimo bei jų kontrolės tobulinimo.

5. Bendradarbiauja su įmonėmis, teikiančiomis garantinį ir negarantinį kompiuterių įrangos remontą.

6. Rengia kompiuterių įrangą nurašymui.

7. Vykdo vietinio kompiuterių tinklo įrangos techninę priežiūrą.

8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Viktorija Gegeckienė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Siekdamas užtikrinti kokybišką statistinių duomenų apdorojimą laiku, rengia ir prižiūri priskirtų statistinių ataskaitų formų taikomąją programinę įrangą, jos atitiktį naudotojų ir techninės užduoties reikalavimams, analizuoja duomenis, gautus iš administracinių šaltinių, ir jų panaudojimo statistiniams tyrimams galimybes.

2. Siekdamas įgyvendinti naštos respondentams mažinimo tikslą, dalyvauja ESSnet projekte „Automatinis duomenų rinkimas ir perdavimas apgyvendinimo įstaigose“.

3. Siekdamas, kad informacinių technologijų aplinka Lietuvos statistikos departamente atitiktų teisės aktų reikalavimus, analizuoja technologinių procesų būklę, rengia technines užduotis informacinių sistemų projektams, dalyvauja diegiant ir palaikant informacines sistemas, sukurtas išorės kūrėjų.

4. Siekdamas, kad būtų tinkamai ir efektyviai naudojama programinė įranga, dalyvauja įgyvendinant projektą „Gyventojų statistinių duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimas į elektroninę erdvę“.

5. Siekdamas, kad būtų tinkamai ir efektyviai naudojama programinė įranga, teikia išvadas ir siūlymus dėl naujos programinės įrangos rengimo ir įsigijimo, konsultuoja statistikos informacinės sistemos vartotojus.

6. Siekdamas, kad būtų užtikrintas informacinės sistemos vientisumas, našumas ir prieinamumas, optimizuoja priskirtų statistinės atskaitomybės formų duomenų bazių struktūras ir procedūras, rengia programinės įrangos aprašymo dokumentaciją.

7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos ar inžinerijos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

3. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo su reliacinėmis (Oracle, Microsoft SQL Server) duomenų bazėmis patirtį.

4. Mokėti dirbti Microsoft Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer, ABBYY form programinės įrangos paketais.

5. Būti susipažinęs su Microsoft SQL Server Business Intelligence programinę įrangą.

6. Išmanyti naujausias informacinių sistemų kūrimo technologijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, statistikos tvarkymo principus, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą, aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.

8. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, ES programų ir fondų teikiamomis galimybėmis, Eurostato veikla ir projektais informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) srityje.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vladimiras Gračiovas, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Siekdamas užtikrinti tinkamą statistinių duomenų apdorojimą, rengia ir prižiūri priskirtų statistinės atskaitomybės formų taikomąją programinę įrangą, jos atitiktį naudotojų ir techninės užduoties reikalavimams.

2. Siekdamas užtikrinti tinkamą svorių pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) perskaičiavimą, vertinamąją ir palyginamąją rezultatų analizę ir gamintojų kainų indeksų skaičiavimą kainų statistikoje, pritaiko pažangius informacinių technologijų sprendimus ir priemones.

3. Siekdamas, kad apdorojami duomenys būtų kokybiški, organizuoja duomenų, gautų iš administracinių šaltinių, analizę ir jų panaudojimo darbo statistikos tyrimams galimybes.

4. Siekdamas užtikrinti Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų vientisumą, rengia ir prižiūri priskirtų statistinės atskaitomybės anketų Elektroninė gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo sistema (toliau – ESTAG) taikomąją programinę įrangą, kuria programinę įrangą duomenims iš ESTAG paimti ir jungti su atitinkamo statistinio tyrimo duomenimis.

5. Siekdamas, kad informacinių technologijų aplinka atitiktų šiuolaikinius reikalavimus ir teisės aktus, analizuoja technologinių procesų būklę, rengia technines užduotis informacinių sistemų projektams, dalyvauja diegiant ir palaikant informacines sistemas, sukurtas išorės bendrovių.

6. Siekdamas, kad būtų tinkamai ir efektyviai naudojama programinė įranga, teikia išvadas ir siūlymus dėl naujos programinės įrangos rengimo ir įsigijimo, konsultuoja statistikos informacinės sistemos vartotojus.

7. Siekdamas, kad būtų užtikrintas Integruotos statistikos informacinės sistemos vientisumas, našumas ir prieinamumas, optimizuoja priskirtų statistinės atskaitomybės formų duomenų bazių struktūras ir procedūras, rengia programinės įrangos aprašymo dokumentaciją.

8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu).

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su duomenų bazių valdymo sistemomis (Oracle, MS SQL Server) bei su programinės įrangos paketais (Oracle Developer, Oracle Designer, ABBYY eFormDesigner) statistikos srityje patirtį.

5. Išmanyti naujausias informacinių sistemų kūrimo technologijas.

6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, statistikos tvarkymo principus, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą, aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.

8. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, ES programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimu, Eurostato veikla ir projektais informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Icikas Laurinavičius, programuotojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti.

2. Tiria, kuria ir tobulina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą.

3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus.

4. Keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

6. Rrengia programos kūrimo dokumentus.

7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

8. Tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus.

9. Statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale.

10. Teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas.

11. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

12. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

13. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti SQL, Phyton ir (arba) Orbeon programinės įrangos paketais.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Valentina Lazarionok, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Siekdamas užtikrinti tinkamą statistinių duomenų apdorojimą, rengia ir prižiūri priskirtų statistinės atskaitomybės formų taikomąją programinę įrangą, jos atitiktį naudotojų ir techninės užduoties reikalavimams.

2. Siekdamas, kad apdorojami duomenys būtų kokybiški ir pateikiami tinkamu formatu, užtikrina duomenų, perduodamų kitoms institucijoms, tvarkymo programinės įrangos veikimą.

3. Siekdamas mažinti naštą respondentams, analizuoja iš administracinių šaltinių gautus duomenis ir jų panaudojimo galimybes statistikoje.

4. Siekdamas, kad informacinių technologijų aplinka atitiktų teisės aktų reikalavimus, analizuoja technologinių procesų būklę, rengia technines užduotis informacinių sistemų projektams, dalyvauja, diegiant ir palaikant informacines sistemas, sukurtas išorės kūrėjų.

5. Siekdamas, kad būtų tinkamai ir efektyviai naudojama programinė įranga, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl naujos programinės įrangos rengimo ir įsigijimo, konsultuoja Integruotos statistikos informacinės sistemos vartotojus.

6. Siekdamas, kad būtų užtikrintas Integruotos statistikos informacinės sistemos vientisumas, našumas ir prieinamumas, optimizuoja priskirtų statistinės atskaitomybės formų duomenų bazių struktūras ir procedūras, rengia programinės įrangos aprašymo dokumentaciją.

7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo su reliacinėmis duomenų bazėmis patirtį.

3. Išmanyti naujausias informacinių sistemų kūrimo technologijas.

4. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

5. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6. Mokėti dirbti kompiuteriu, SQL, Oracle Developer, Oracle Designer programinės įrangos paketais, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, statistikos tvarkymo principus, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą, aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.

8. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, ES programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimu, Eurostato veikla ir projektais informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) srityje.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Sigitas Leskauskas, vyriausiasis specialistas

Funkcijos

1. Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.

2. Organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.

3. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Tvarko gaunamus ir siunčiamus valstybės ir tarnybos paslaptimi pripažintus dokumentus, organizuoja jų apsaugą, tvarko kompiuterių programų licencijų apskaitą, organizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) patalpų fizinę bei techninę apsaugą, leidimų režimą, analizuoja naujas apsaugos sistemas, teikia specifikacijas viešiesiems pirkimams, kontroliuoja sutarčių vykdymą.

6. Organizuoja priešgaisrinės apsaugos instrukcijų rengimą, instruktuoja priimamus į darbą darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, rengia darbuotojų evakuacijos planus, kontroliuoja valstybinės priežiūros inspektoriaus raštiškų reikalavimų vykdymą.

7. Rengia civilinės saugos priemonių planus, instrukcijas, organizuoja darbuotojų mokymą civilinės saugos klausimais, planuoja civilinės saugos priemones darbuotojams ir turtui apsaugoti, atstovauja departamentui Krizių valdymo centre prie Krašto apsaugos ministerijos.

8. Konsultuoja Duomenų parengimo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio  skyrių darbuotojus, atsakingus už saugą, dalyvauja, rengiant šių skyrių saugos instrukcijas, technines specifikacijas viešiesiems pirkimams.

9. Supažindina darbuotojus pasirašytinai su duomenų konfidencialumu, tikrina, ar departamente darbo vietos, eksploatuojamos darbo priemonės, darbo organizavimas atitinka saugos darbe normatyvų reikalavimus, dalyvauja komisijų, vertinančių darbo vietas, veikloje, organizuoja darbų saugos instrukcijų rengimą, organizuoja padalinių vadovų mokymą bei atestavimą saugos darbe klausimais.

10. Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir tvarko jų apskaitą, kontroliuoja, ar laiku tikrinamos elektrotechninio personalo individualios ir kolektyvinės saugos priemonės, ar laiku instruktuojamas ir atestuojamas elektrotechninis personalas, organizuoja išankstinius ir periodinius profilaktinius darbuotojų sveikatos tikrinimus.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – darbų ar technikos saugos srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vilius Makuška, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Registruoja ir analizuoja Lietuvos statistikos departamento  (toliau – departamentas) informacinių sistemų naudotojų problemas dėl Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) naudojimo.

2. Nustato poreikį įsigyti ar atnaujinti kompiuterių ir programinę įrangą, teikia siūlymus.

3. Diegia, bando ir prižiūri departamento kompiuterių įrangą, koordinuoja jos remontą.

4. Diegia, prižiūri ir atnaujina sisteminę programinę įrangą.

5. Konsultuoja departamento darbuotojus dėl kompiuterių ir programinės įrangos  naudojimo .

6. Analizuoja technologinių procesų būklę, rengia ir teikia pasiūlymus dėl ITT priežiūros tobulinimo.

7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3, Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimu ir aptarnavimu.

7. Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.

8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, duomenų apsaugą, informacinių sistemų kūrimą.

9. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Vitalij Malkevič, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri Integruotos statistikos informacinės sistemos tarnybines stotis.

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri vidaus administravimo paslaugas teikiančių informacinių sistemų tarnybines stotis.

3. Užtikrina administruojamų informacinių sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą.

4. Dalyvauja rengiant technines užduotis Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

5. Bendradarbiauja su departamento informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja diegiant informacines sistemas.

6. Konsultuoja departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

7. Vykdo kitus departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3.Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų administravimą.

6. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

7. Mokėti automatizuoti dažnai pasikartojančias užduotis, susijusias su kompiuterių bei sisteminės programinės įrangos administravimu.

8. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

10. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Roman Piontėk, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Planuoja ir organizuoja administruojamų tarnybinių stočių bei informacinių sistemų priežiūrą, diegia, dokumentuoja ir prižiūri jas valdančias tarnybines stotis bei įrangą, skirsto Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) tarnybinėms stotims ir informacinėms sistemoms skirtus išteklius (procesorius, atmintį, diskinę talpą ir pan.).

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis.

3. Planuoja ir organizuoja departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams.

4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų bei sisteminės informacijos kopijavimą.

5. Dalyvauja, rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

6. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas.

7. Bendradarbiauja su užsienio institucijomis, siekdamas užtikrinti prižiūrimų informacinių sistemų tinkamą veikimą.

8. Konsultuoja departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

9. Vykdo kitus departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.

3. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.

4. Mokėti valstybinę kalbą.

5. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

7. Mokėti automatizuoti dažnai pasikartojančias užduotis, susijusias su kompiuterių bei sisteminės programinės įrangos administravimu.

8. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

9. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

10. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

11. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Lukas Povilonis, programuotojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) konsoliduotiniems duomenims tvarkyti, transformuoti.

2. Tiria, kuria ir tobulina VDV IS duomenų tvarkymo programinę įrangą.

3. Atlieka VDV IS sukurtų duomenų tvarkymo programų bandymus.

4. Keičia esamą VDV IS duomenų tvarkymo programinę įrangą, siekiant ištaisyti klaidas, Atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

5. Sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas.

6. Rengia programos kūrimo dokumentus.

7. Vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų tvarkymo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus.

8. Konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją.

9. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.

10. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį matematikos ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo su reliacinėmis duomenų bazėmis patirtį.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti SQL ar Phyton programinės įrangos paketais.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Fredas Samas, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Planuoja, diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus kompiuterių, kompiuterių tinklo darbą, diegia, dokumentuoja ir prižiūri jį valdančias tarnybines stotis bei įrangą, skirsto Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams.

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus duomenų bazių tarnybines stotis.

3. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų bei sisteminės informacijos kopijavimą.

4. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas.

5. Rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

6. Užtikrina tinkamą licencijuotos programinės įrangos naudojimą.

7. Konsultuoja Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

8. Vairuoja priskirtą automobilį, pildo kelionės lapus, atlieka smulkius automobilio ir inventoriaus remonto darbus.

9. Vykdo kitas Informacinių technologijų skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentas).

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

7. Turėti UNIX, Linux ar Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.

8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

9. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

10. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti reikiamos kategorijos automobilį ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Violeta Šalnienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

4. Koordinuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) informacinių technologijų (toliau – IT) projektus, stebi projektų  įgyvendinimo  terminus,  išteklius ir  eigą, rengia ir teikia vadovybei, projektų priežiūros komitetams ir kt. informaciją apie projektų pažangą, projekto rizikas ir teikia siūlymus dėl problemų sprendimo.

5. Pagal kompetenciją dalyvauja su IT projektų valdymo veikla susijusiuose susitikimuose, renginiuose, seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komisijose.

6. Pagal  kompetenciją  dalyvauja atliekant programinės įrangos kūrimo, modernizavimo ar plėtros pirkimus.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su Duomenų bazių valdymo sistemos ORACLE priemonėmis bei struktūrizuota užklausų kalba SQL.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Andžej Užėnas, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Prižiūri priskirtus ISIS posistemius.

2. Kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams.

3. Tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams.

4. Įsisavina ir prižiūri ISIS kūrimo ir (arba) modernizavimo projektų metu išorinių programinės įrangos kūrėjų sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos veikimą.

5. Bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais.

6. Teikia konsultacijas prižiūrimų ISIS posistemių naudotojams.

7. Rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti.

8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

4. Mokėti dirbti su Microsoft Office, ABBYY eFormDesigner ir Oracle Developer programinės įrangos paketais bei Oracle, MS SQL Server duomenų bazių valdymo sistemomis.

5. Būti susipažinęs su Java programavimo kalba.

6. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

8. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18

 

Martynas Žvinakis, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis.

2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis.

3. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri vidaus administravimo paslaugas teikiančių sistemų (dokumentų valdymo, finansų valdymo, viešųjų pirkimų sistemos) tarnybines stotis.

4. Planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) kompiuterių tinklo darbą, skirsto departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams.

5. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą.

6. Dalyvauja, rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.

7. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas.

8. Konsultuoja departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.

9. Vykdo kitus departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.

3. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.

4. Mokėti valstybinę kalbą.

5. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

7. Mokėti automatizuoti dažnai pasikartojančias užduotis, susijusias su techninės bei sisteminės programinės įrangos administravimu.

8. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.

9. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

10. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

11. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-18