Virginija Jasionienė, skyriaus vedėja

Funkcijos

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

5. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

7. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui, bendradarbiauja su institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos institucijomis, dalyvauja Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupių, dirbančių suderintų vartotojų kainų indeksų ir perkamosios galios paritetų klausimais, veikloje, kainų statistikos projektuose, darbo grupėse arba jiems vadovauja.

8. Rengia darbo grupių veiklos ir projektų vykdymo ataskaitas, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją, atlieka naujų teisės aktų dalykinę bei jų vertimo į lietuvių kalbą ekspertizę, užtikrina ES teisės aktų nuostatų ir reikalavimų perkėlimą į Lietuvos teisės aktus, rengia pozicijas dėl naujų ES teisės aktų.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Margarita Jakubelskienė, patarėja

Funkcijos

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

3. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

4. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

8. Įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių trumpojo laikotarpio kainų indeksų sudarymą, dujų, elektros energijos ir naftos vidutinių kainų skaičiavimą, nuostatas bei užtikrina skyriaus funkcijų vykdymą, organizuoja minėtų statistikos sričių statistikos rengimą ir užduočių vykdymą, rengia šios srities veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas.

9. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja kainų statistikos bei perkamosios galios paritetų projektuose, dalyvauja darbo grupių veikloje, pasitarimuose, seminaruose, atlieka naujų teisės aktų dalykinę bei jų vertimo į lietuvių kalbą ekspertizę, rengia pozicijas dėl naujų ES teisės aktų.

10. Užtikrina trumpojo laikotarpio kainų statistikos, dujų ir elektros energijos bei naftos kainų statistikos sričių rodiklių kokybę, metodiškai vadovauja šių sričių darbams, teikia metodologinę pagalbą respondentams, rengia naujų statistinių tyrimų metodikas, padeda skyriaus vedėjui diegti pažangius kainų statistinių tyrimų ir darbo organizavimo metodus.

11. Pateikia kokybišką trumpojo laikotarpio kainų statistikos, dujų ir elektros energijos bei naftos kainų statistikos sričių statistinę informaciją vartotojams, užtikrina statistinių tyrimų ir darbų kokybės rodiklių stebėseną ir jų analizę, rengia elektros energijos ir dujų statistinių tyrimų metainformaciją bei padeda užtikrinti pagrindinės statistinės informacijos apie statybos projektų kainas.

12. Užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Renata Paškevičienė, patarėja

Funkcijos

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

3. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

4. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

8. Įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių SVKI, būsto kainų indeksų ir VKI sudarymą, nuostatas bei užtikrina skyriaus funkcijų vykdymą.

9. Organizuoja vartotojų kainų srities statistikos rengimą, paskirsto už statistinius tyrimus ir darbus atsakingiems darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, rengia šios srities veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas, projektų išlaidų sąmatas.

10. Atstovauja Lietuvos statistikos departamentui, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos institucijomis, dalyvauja kainų statistikos bei perkamosios galios paritetų projektuose, darbo grupių veikloje, atlieka naujų teisės aktų dalykinę bei jų vertimo į lietuvių kalbą ekspertizę, rengia pozicijas dėl naujų ES teisės aktų.

11. Užtikrina ir gerina vartotojų kainų statistikos srities statistinių rodiklių kokybę, metodiškai vadovauja šios srities darbams, teikia metodologinę pagalbą kainų registratoriams, apmoko ir instruktuoja skyriaus darbuotojus, rengia naujų statistinių tyrimų metodikas, padeda skyriaus vedėjui diegti pažangius kainų statistinių tyrimų ir darbo organizavimo metodus.

12. Rengia pranešimų spaudai ir lentelių statistikos leidiniams projektus, užtikrina vartotojų kainų statistinių tyrimų ir darbų kokybės rodiklių stebėseną ir jų analizę.

13. Užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Olga Bliumienė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Dalyvauja, rengiant ir tobulinant ūkio subjektams suteiktų paslaugų ir gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo bei metodologiniais klausimais, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms paruošti.

2. Dalyvauja, atliekant reprezentatyviųjų paslaugų ir produktų bei respondentų atrankas, rengiant svorių sistemas ūkio subjektams suteiktų paslaugų bei gamintojų parduotos Lietuvos rinkoje pramonės produkcijos kainų indeksams skaičiuoti, rengia savo darbo srities aprašymus, dalyvauja, peržiūrint paslaugų kainų indeksų sudarymo procedūras.

3. Taikydamas tinkamus statistinius metodus, tikrina ir redaguoja statistinius duomenis, išsiaiškina klaidas ir analizuoja jų priežastis, analizuoja iš respondentų gautą informaciją apie kainų pasikeitimo priežastis, skaičiuoja suvestinius rodiklius, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, dalyvauja, rengiant statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas.

4. Dalyvauja, diegiant trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.

5.Dalyvauja diegiant naujas technologijas, skirtas surinkti kainų duomenis, renka apgyvendinimo paslaugų kainų duomenis daugiatiksliam jų panaudojimui.

6. Dalyvauja, rengiant ūkio subjektams suteiktų paslaugų ir gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinę informaciją vartotojams pagal užklausas, šių sričių statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams.

7. Bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją, gilina žinias metodologijos srityje, nagrinėja kitų šalių statistikos tarnybų patirtį, teikia siūlymus dėl pažangių metodų diegimo statistinių duomenų kontrolės ir analizės procese.

8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Rita Budreikienė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Renka ir apdoroja jam pavestos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir informaciją apie kainas, aiškinasi klaidas su kainų registratoriais ir konsultuoja juos kainų statistinių duomenų rinkimo klausimais, dalyvauja organizuojant kainų registratorių mokymus, taikydamas tinkamus statistinius metodus, skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksus ir vidutines kainas.

2. Atlieka pasikeitimų vartojimo rinkoje nuolatinį stebėjimą ir teikia siūlymus vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui dėl naujų reiškinių atspindėjimo vartotojų kainų indekse (VKI); pagal savo kompetenciją dalyvauja peržiūrint svorių sistemą VKI skaičiuoti, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų rengimo procedūras, vartotojų kainų registratoriaus vadovą; organizuoja vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo anketų formų, paaiškinimų joms pildyti peržiūrėjimą.

3. Dalyvauja, diegiant SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų vertinimo, pasikeitus jų kokybei, metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių.

4. Analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų sezoniškumą, nustato jų kainų registravimo laikotarpius, dalyvauja rengiant procedūrų aprašymus sezoninių prekių kainoms ne sezono metu vertinti.

5. Rengia vartotojų kainų statistikos srities informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja rengiant ir skelbiant kita šios srities statistinę informaciją.

6. Pagal savo kompetenciją bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose bei vartotojų kainų statistikos ir pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams rengimo projektuose; nagrinėja šalies teisės aktus dėl kainų ir mokesčių ir remiasi jais savo darbinėje veikloje.

7. Gilina žinias vartotojų kainų statistikos metodologijos srityje, nagrinėja kitų šalių statistikos tarnybų patirtį, įgytas žinias taiko savo darbinėje veikloje, teikia siūlymus dėl pažangių metodų diegimo statistinių duomenų kontrolės ir analizės procese.

8. Vykdo kitas Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo, A2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymo, SVKI bendrojo indekso bazinio laikotarpio, SVKI laiko aprėpties.

7. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Regina Burneikienė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytus darbus, vadovauja gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistiniam tyrimui, rengia savo darbo srities metodikas, rengia ir atnaujina tyrimams atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, rengia tyrimo planą, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, statistinio tyrimo klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas GKI skaičiuoti.

2. Siekdamas įgyvendinti trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinio tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius GKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos srities projektuose, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

3. Siekdamas užtikrinti gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinio tyrimo kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimo rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia svorių rengimo aprašą ir kitą statistinio tyrimo dokumentaciją, GKI metainformacijos aprašus, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.

4. Siekdamas užtikrinti kokybiškos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinės informacijos rengimą ir teikimą vartotojams laiku, skaičiuoja GKI įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinio tyrimo kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas, informacinius pranešimus, statistinę informaciją pagal vartotojų užklausas, statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento leidiniams.

5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Ekonominės veiklos rūšių ir Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriais.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Natalija Feldman, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

4. Pasirengia vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, dalyvauja rengiant ir atnaujinant vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, svorių sistemas.

5. Įgyvendina suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ar nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, standartus, klasifikatorius, gerąją praktiką, vadovauja vartotojų kainų statistikos srities projektams, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

6. Užtikrina pavestos vartotojų kainų statistikos srities statistinių duomenų ir informacijos surinkimą, apdoroja pirminius statistinius duomenis apie kainas, skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksus VKI ir savininkų užimtų būstų kainų indeksui rengti bei vidutines kainas, panaudoja naujas kainų duomenų surinkimo priemones, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti.

7. Teikia siūlymas dėl tyrimo kokybės gerinimo ar pasikeitusių vertinimo metodų, standartų bei atlieka kitus su tyrimu susijusius darbus.

8. Užtikrina kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją, informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Žydrūnas Germanas, specialistas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Naudoja naujas informacinių technologijų galimybes ir ieško naujų šaltinių vartojimo prekių ir paslaugų kainoms rinkti ir juos pritaiko, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti, atlieka įvairių statistinių ir matematinių skaičiavimo metodų taikymo studijas, atlieka bandomuosius skaičiavimus.

2. Įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, atlieka SVKI, SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus, valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamų kainų indeksų, kitų specialiųjų subindeksų sudarymo darbus, taiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius, rengia statistinę informaciją, metainformaciją vartotojams ir leidiniams.

3. Įgyvendina ir diegia naujus vartojimo prekių ir paslaugų kainų vertinimo metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių, pritaiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniame tyrime, dalyvauja vartotojų kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, studijuoja metodinę medžiagą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, analogiškomis tarnybomis užsienyje.

4. Dalyvauja rengiant SVKI ir SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus statistinių darbų planus, SVKI svorių sistemą, nagrinėja šalies teisės aktus, reglamentuojančius kainų formavimo, reguliavimo ir apmokestinimo tvarką ir remiasi jų nuostatomis, sudarydamas SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus bei reguliuojamų prekių ir paslaugų kainų subindeksą,

5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo, B2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais dėl suderinto vartotojų kainų indekso (toliau – SVKI) sudarymo.

7. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Nijolė Grigaravičienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Vadovauja statybos sąnaudų elementų kainų statistiniam tyrimui, rengia tyrimui atrinktų įmonių ir vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, statistinio tyrimo klausimynus, svorių sistemas SSKI skaičiuoti, rengia savo darbo srities metodikas ir aprašus, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, viešųjų pirkimų paraiškas.

2. Įgyvendina kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos projektuose, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

3. Užtikrina statybos sąnaudų elementų ir statybos projektų kainų statistinių tyrimų kokybę ir dokumentaciją, kontroliuoja pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.

4. Užtikrina kokybiškos statistinės informacijos pateikimą vartotojams, skaičiuoja kainų indeksus įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją pagal užklausas, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams.

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Ramunė Kevėnienė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Renka ir apdoroja jam pavestos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir informaciją apie kainas, aiškinasi klaidas su kainų registratoriais ir konsultuoja juos kainų statistinių duomenų rinkimo klausimais, dalyvauja, organizuojant kainų registratorių mokymus, taikydamas tinkamus statistinius metodus, skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksus ir vidutines kainas.

2. Stebi pasikeitimus vartojimo rinkoje ir laiku teikia siūlymus vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui dėl naujų reiškinių atspindėjimo vartotojų kainų indekse (VKI), dalyvauja, rengiant ir atnaujinant vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, nurodymus kainų registratoriams, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, svorių sistemą VKI sudaryti, kainų subindeksų rengimo procedūras.

3. Dalyvauja, diegiant SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių kainų vertinimo, pasikeitus jų kokybei, metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių.

4. Analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų sezoniškumą, nustato jų kainų registravimo laikotarpius, dalyvauja, rengiant procedūrų aprašymus sezoninių produktų kainoms ne sezono metu vertinti.

5. Rengia vartotojų kainų statistikos srities informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja, rengiant ir skelbiant kitą šios srities statistinę informaciją.

6. Pagal savo kompetenciją bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja vartotojų kainų statistikos ir pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams rengimo projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, nagrinėja kitų šalių statistikos tarnybų patirtį, teikia siūlymus dėl pažangių metodų diegimo statistinių duomenų kontrolės ir analizės procese, nagrinėja šalies teisės aktus dėl kainų ir mokesčių ir remiasi jais savo darbinėje veikloje.

7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Ugnė Kisielytė-Reches, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

4. Įgyvendina ES teisės aktų, reglamentuojančių pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, reikalavimus; rengia mašinų ir įrenginių, statybos projektų, vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus, organizuoja statistinių duomenų apdorojimą ir redagavimą, rengia technines užduotis statistinių duomenų apdorojimo programoms paruošti.

5. Pasirengia ir atlieka kainų statistinius tyrimus, tiria mašinų ir įrenginių bei vartojimo prekių ir paslaugų buvimą šalies rinkoje ir jų reprezentatyvumą, konsultuojasi su įmonių, parduotuvių, prekybos firmų  specialistais, ekspertais, rengia detalius pasiūlymus dėl naujų produktų įtraukimo į kainų statistinius tyrimus ir pateikia juos Eurostatui.

6. Pasirengia ir atlieka statybos projektų kainų statistinį tyrimą, rengia dokumentaciją ekspertų paslaugos dėl standartinių statybos projektų įkainavimo PGP programai vykdyti, viešiesiems pirkimams, koordinuoja ryšius tarp Eurostato ir statybos ekspertų, vykdančių statybos projektų įkainavimą.

7. Užtikrina mašinų ir įrenginių, vartojimo prekių ir paslaugų, statybos projektų kainų statistinių tyrimų informacijos kokybę, tikrina ir analizuoja surinktus pirminius statistinius duomenis ir informaciją, parengia ir pateikia pagrindinę informaciją Eurostatui PGP apskaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas, duomenų šaltinių ir taikomų metodų aprašus.

8. Dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją, užtikrina statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius, atlieka reikiamos statistinės informacijos ir kokybės rodiklių rengimą.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-07-15

 

Danuta Kozlovskaja, tarnautoja

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Renka ir apdoroja jam pavestos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir informaciją apie kainas, aiškinasi klaidas su kainų registratoriais ir konsultuoja juos kainų duomenų rinkimo klausimais, taikydamas tinkamus statistinius metodus, skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksus ir vidutines kainas;

2. Dalyvauja peržiūrint vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų rengimo procedūras, nurodymus kainų registratoriams, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, atrenkant įmones ir vietos vienetus kainų statistiniam tyrimui, rengiant svorių sistemą vartotojų kainų indeksui sudaryti, diegiant vartotojų kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.

3. Stebi pasikeitimus vartojimo rinkoje ir laiku informuoja apie juos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovą.

4. Dalyvauja rengiant ir skelbiant vartotojų kainų statistikos srities informaciją, rengia pažymas, pildo ir tikrina lenteles, atlieka reikiamus skaičiavimus.

5. Siunčia skyriaus laiškus, statistinę informaciją, tvarko posėdžių dokumentaciją.

6. Dalyvauja vartotojų kainų statistikos ir pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams rengimo projektuose, bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją, organizuoja užsienio delegacijų priėmimus.

7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar specialųjį vidurinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi.

7. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Viktorija Liubinienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

5. Įgyvendina būsto kainų indeksų ir SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, vadovauja būsto kainų statistiniam tyrimui, vykdo pasirengimo statistiniam tyrimui ir kainų indeksų bei subindeksų sudarymo darbus.

6. Sudaro BKI, SUBKI ir jo komponentų kainų subindeksus, atlieka darbus, susijusius su būsto kainų indekso įtraukimu į SVKI ir naujų reikalavimų diegimu, vadovauja vartotojų kainų statistikos projektams.

7. Pasirengia ir atlieka būsto ir su jo įsigijimu susijusių sąnaudų ir paslaugų kainų indeksų ir subindeksų, kitų nekilnojamojo turto kainų statistikos srities rodiklių skaičiavimą, rengia tyrimo ir darbų planus, technines užduotis, įgyvendina būsto kainų vertinimo dėl kokybės pasikeitimo bei kitų priežasčių metodus ir standartus, rengia ir taiko regresijos lygtis.

8. Rengia statistinių rodiklių sudarymo metodikas, kainų indeksų ir subindeksų sudarymo bei prekių ir paslaugų kokybės suderinimo procedūras, atlieka įvairių statistinių ir matematinių skaičiavimo metodų taikymo studijas, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose ir konsultacijose.

9. Pateikia ir užtikrina kokybišką vartotojų kainų statistikos srities informaciją, rengia įvairių laikotarpių BKI, SUBKI ir jo komponentų kainų subindeksus bei vartotojų kainų statistikos srities statistinius rodiklius įvairiais teritorijos ir klasifikacijų pjūviais, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją tarptautinėms organizacijoms, duomenų bazėms.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Tomas Menickis, tarnautojas

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Naudoja naujas informacinių technologijų galimybes ir ieško naujų šaltinių vartojimo prekių ir paslaugų kainoms rinkti ir juos pritaiko, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti, atlieka įvairių statistinių ir matematinių skaičiavimo metodų taikymo studijas.

2. Įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų skaičiavimo bei kainų vertinimo pasikeitus prekių kokybei metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių, pritaiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniame tyrime, dalyvauja vartotojų kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, studijuoja metodinę medžiagą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, analogiškomis tarnybomis užsienyje.

3. Dalyvauja pasirengiant vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų ir kokybės derinimo procedūrų aprašus.

4. Užtikrina kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius.

5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Būti ne žemesnio kaip 3 kurso studentas arba turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo, B2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymo, SVKI bendrojo indekso bazinio laikotarpio, SVKI laiko aprėpties.

7. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Kristina Pesliak, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Dalyvauja, rengiant ir tobulinant eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo bei metodologiniais klausimais, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms rengti.

2. Dalyvauja, atliekant reprezentatyviųjų prekių ir respondentų atrankas, rengiant svorių sistemas kainų indeksams skaičiuoti, rengia savo darbo srities metodikas.

3. Taikydamas tinkamus statistinius metodus, tikrina ir redaguoja statistinius duomenis, išsiaiškina klaidas ir jų priežastis, analizuoja iš respondentų gautą informaciją apie kainų pasikeitimo priežastis, skaičiuoja suvestinius rodiklius, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, dalyvauja, rengiant statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas.

4. Dalyvauja, diegiant trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.

5. Rengia eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistikos sričių informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja, rengiant šių sričių statistinę informaciją ir metainformaciją Kainų statistikos skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams.

6. Bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją, gilina žinias metodologijos srityje, nagrinėja kitų šalių statistikos tarnybų patirtį, teikia siūlymus dėl pažangių metodų diegimo statistinių duomenų kontrolei ir analizei.

7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi;

7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Danutė Saročkienė, specialistė

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Siekdamas įgyvendinti ES teisės aktų, reglamentuojančių pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą, reikalavimus, rengia tyrimo planą, rengia ir tobulina vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinės ataskaitos formuliarą ir paaiškinimus jam pildyti, rengia ir aktualizuoja statistiniams tyrimams atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų sąrašus, konsultuoja kainų registratorius duomenų surinkimo klausimais, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, sugeneruoja vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą kainų duomenims rinkti mobiliuose įrenginiuose, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, naudoja naujausias Europos Sąjungos statistikos tarnybos (toliau – Eurostatas) parengtas duomenų bei informacijos parengimo ir pateikimo priemones, dalyvauja rengiant paraiškas subsidijai gauti pagrindinei informacijai, reikalingai PGP apskaičiuoti, parengti ir atliekant PGP projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Siekdamas įgyvendinti ES teisės aktus, reglamentuojančius ES pareigūnų ir kitų ES tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų, atsižvelgiant į jų buvimo vietą, taikytinų koregavimo koeficientų nustatymą, atrenka nekilnojamojo turto agentūras šalies sostinėje būsto nuomos kainų statistiniam tyrimui, sudaro apsilankymo ir būsto nuomos kainų statistinio tyrimo nekilnojamojo turto agentūrose tvarkaraštį, kartu su Eurostato ekspertu arba savarankiškai atlieka būsto nuomos kainų statistinį tyrimą, tikrina ir patvirtina statistinio tyrimo rezultatus, rengia ir teikia Eurostatui ataskaitą už atliktą tyrimą.

3. Siekdamas tinkamai pasiruošti ir atlikti kainų statistinius tyrimus, tiria vartojimo prekių ir paslaugų bei, jeigu reikia, mašinų ir įrenginių buvimą šalies rinkoje ir jų svarbumą bei reprezentatyvumą, konsultuojasi su įmonių, prekybos ir paslaugų įmonių specialistais ir kitais ekspertais, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja pagrindinės informacijos PGP rengimo projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose.

4. Siekdamas užtikrinti vartojimo prekių ir paslaugų, mašinų ir įrenginių bei būsto nuomos kainų statistinių tyrimų suvestinės informacijos kokybę, tikrina tyrimų metu surinktus pirminius statistinius duomenis ir informaciją, išsiaiškina klaidas su kainų registratoriais ir respondentais, parengia ir pateikia pagrindinę informaciją Eurostatui PGP apskaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas ir duomenų šaltinių bei taikomų metodų aprašus, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti.

5. Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą vartotojams, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus bei bendriems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidiniams pagal savo kompetenciją, rengia kitą reikiamą statistinę informaciją.

6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu).

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinės informacijos, reikalingos perkamosios galios paritetams (PGP) apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą, ES pareigūnų ir kitų ES tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų, atsižvelgiant į jų buvimo vietą, taikytinų koregavimo koeficientų nustatymą.

7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Dalia Skirelienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6. Įgyvendina Oficialiosios statistikos programos I dalyje numatytus darbus, susijusius su vartotojų kainų statistikos sritimi, vadovauja vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia metodikas, statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, nurodymus kainų registratoriams, svorių sistemą vartotojų kainų indeksui skaičiuoti, paraiškas viešiesiems pirkimams.

7. Įgyvendina suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ar nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, standartus, klasifikatorius, gerąją praktiką, vadovauja vartotojų kainų statistikos srities projektams, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

8. Kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, renka ir apdoroja sudėtingesnių vartotojų kainų statistikos sričių pirminius statistinius duomenis ir kitą informaciją, skaičiuoja suvestinius VKI ir SVKI įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, rengia informacinius pranešimus.

9. Užtikrina statistinės informacijos ir metainformacijos rengimą skelbimą bei pateikimą laiku, analizuoja gautus rezultatus bei teikia siūlymas dėl tyrimo kokybės gerinimo ar pasikeitusių vertinimo metodų, standartų; bei atlieka kitus su tyrimu susijusius darbus.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Alina Sutuginiene, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

4. Pasirengia vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, dalyvauja rengiant ir atnaujinant vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, svorių sistemas.

5. Įgyvendina suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ar nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, standartus, klasifikatorius, gerąją praktiką, vadovauja vartotojų kainų statistikos srities projektams, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

6. Užtikrina jam pavestos vartotojų kainų statistikos srities statistinių duomenų ir informacijos surinkimą, apdoroja pirminius statistinius duomenis ir kitą informaciją apie kainas, panaudoja naujas kainų duomenų surinkimo priemones, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti.

7. Teikia siūlymas dėl tyrimo kokybės gerinimo ar pasikeitusių vertinimo metodų, standartų bei atlieka kitus su tyrimu susijusius darbus.

8. Užtikrina kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją, informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Aira Šakūrienė, vyresnioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Vadovauja eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistiniams tyrimams, rengia savo darbo srities metodikas, tyrimams atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, tyrimo planą, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, statistinio tyrimo klausimynus, svorių sistemas EKI ir IKI skaičiuoti.

4. Įgyvendina trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose ir konsultacijose pagal savo kompetenciją.

5. Užtikrina eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinių tyrimų kokybę, kontroliuoja pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia statistinio tyrimo dokumentaciją, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.

6. Užtikrina kokybiškos eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams, skaičiuoja EKI ir IKI įvairiais laiko bei taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba).

1.5. studijų kryptis – matematika (arba).

1.6. studijų kryptis – verslas (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Žanna Tyškevič, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

4. Vadovauja ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia savo darbo srities metodikas, tyrimui atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų bei reprezentatyviųjų paslaugų sąrašus, tyrimo planą, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, svorių sistemas PKI skaičiuoti.

5. Įgyvendina trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja kainų statistikos srities projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose pagal savo kompetenciją.

6. Užtikrina ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinio tyrimo kokybę, kontroliuoja pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis, konsultuoja statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia svorių rengimo aprašą, statistinio tyrimo dokumentaciją, diegia pažangius statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo metodus.

7. Užtikrina kokybiškos statistinės informacijos teikimą vartotojams, skaičiuoja PKI įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinio tyrimo kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas, informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19

 

Rita Viselgaitė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

4. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

5. Atlieka išgautos naftos kainų statistinį tyrimą, rengia tyrimo planą, tobulina statistinės ataskaitos formuliarą, paaiškinimus jam pildyti, atlieka statistinių duomenų surinkimą, apdorojimą, jų pagrindu apskaičiuoja šalies išgautos naftos vidutinę ketvirtinę pardavimo kainą, rengia statistinę informaciją apie šalies išgautos naftos vidutinę ketvirčio pardavimo kainą.

6. Įgyvendina ES teisės aktų, reglamentuojančių trumpojo laikotarpio kainų statistiką, nuostatas, pritaiko tarptautines metodikas, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms sukurti, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis pagal savo kompetenciją.

7. Atlieka ūkio subjektams suteiktų paslaugų ir statybos sąnaudų elementų kainų statistinius tyrimus, dalyvauja atliekant reprezentatyviųjų paslaugų ir prekių bei respondentų atrankas, rengiant svorių sistemas kainų indeksams skaičiuoti, konsultuoja statistinių ataskaitų pildymo bei metodologiniais klausimais, rengia ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksų sudarymo procedūrų aprašus.

8. Įgyvendina skyriui iškeltus uždavinius ir užtikrina bei gerina jam patikėtos kainų statistikos srities rodiklių kokybę, rengia jų sudarymo metodikas, analizuoja suvestinius rezultatus, rengia statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas, atlieka reikiamos statistinės informacijos rengimą ir statistinių rodiklių kokybę apibūdinančių charakteristikų kaupimą, proceso dokumentavimą.

9. Užtikrina kokybiškos statistinės informacijos pateikimą vartotojams, tikrina ir analizuoja statistinių tyrimų metu gautus statistinius duomenis ir informaciją, rengia ūkio subjektams suteiktų paslaugų ir statybos sąnaudų elementų kainų indeksus įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, rengia statistinę informaciją pagal vartotojų užklausas ir Lietuvos statistikos departamento leidiniams.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-19