+ Simona Šapolienė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Rengia tikslinėms vartotojų grupėms mokymus, seminarus ir kitus renginius, konsultuoja juos.

 11. Rūpinasi kitų Lietuvos statistikos departamento darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene principais, dalyvauja formuojant juos, konsultuoja ir teikia rekomendacijas šiais klausimais.

 12. Dalyvauja Europos statistikos sistemoje (statistinės informacijos sklaidos ir komunikacijos srityje), nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su skyriaus kompetencija, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi kitų šalies ir Europos institucijų patirtimi ir bendradarbiauja su jomis pagal skyriaus kompetenciją.

 13. Organizuoja kalbos ir terminologinę (dalykinę) minėtų dokumentų ekspertizę, prireikus ją atlieka, šiais klausimais palaiko ryšius su Valstybinės lietuvių kalbos komisija ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, vartojančiomis statistikos terminiją.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (arba);

1.3. studijų kryptis – sociologija (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Giedrė Norvaišienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 2. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

 3. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

 4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

 6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

 7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 8. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 9. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 10. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 11. Užtikrina Rodiklių duomenų bazės (RDB) atnaujinimą laiku ir kokybiškai.

 12. Užtikrina nuolatinę RDB plėtrą ir teikia siūlymus dėl RDB struktūros ir funkcionalumo tobulinimo.

 13. Organizuoja renginius, koordinuoja statistinio raštingumo ugdymo priemonių įgyvendinimą ir teikia siūlymus dėl vartotojų statistinio raštingumo didinimo.

 14. Koordinuoja projektus, dalyvauja darbo grupėse ir renginiuose Lietuvoje ir užsienyje pagal kompetenciją.

 15. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistinių duomenų bazių valdymo patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Lina Arlauskienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 2. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.

 3. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.

 4. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.

 5. Organizuoja vartotojų nuomonių tyrimus, analizuoja vartotojų poreikius ir teikia siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti.

 6. Palaiko ryšius su žiniasklaida ir kitomis vartotojų grupėmis, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas ir atsižvelgdamas į poreikius.

 7. Dalyvauja rengiant mokymus ir kitus renginius įvairioms vartotojų grupėms, supažindina vartotojus su Valstybės duomenų agentūros (toliau – agentūra) veikla, teikiamomis paslaugomis ir taip užtikrina statistinio raštingumo ugdymo priemonių įgyvendinimą.

 8. Planuoja komunikaciją socialiniuose tinkluose, stebi socialinių tinklų kitimo tendencijas ir užtikrina platesnę statistinės informacijos sklaidą.

 9. Vykdo kitus agentūros vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Išmanyti socialinių tinklų komunikacijos, tekstų rengimo socialiniams tinklams principus.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Daiva Baravykienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

 4. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

 6. Organizuoja ir koordinuoja statistikos leidinių rengimą, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento reprezentacinius leidinus, prireikus pats rengia medžiagą leidiniams.

 7. Analizuoja leidinių ir kitokios statistinės informacijos naudojamumo rodiklius ir teikia siūlymus dėl leidinių ir statistinės informacijos turinio, tekstų, vaizdinės medžiagos, taip pat sklaidos būdų gerinimo ir statistikos populiarinimo.

 8. Redaguoja statistikos leidinių ir, prireikus, kitą tekstinę medžiagą. Nesant specialisto (kalbos tvarkytojo), jį pavaduoja.

 9. Konsultuoja vartotojus statistinės informacijos paieškos klausimais, prireikus teikia komentarus dėl statistinės informacijos žiniasklaidos priemonėms, socialiniuose tinkluose ir kt.

 10. Prisideda organizuojant statistinio raštingumo renginius.

 11. Pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos statistikos departamentui, dalyvauja ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – lietuvių kalbos tvarkybos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Aina Ieva Černiauskienė, tarnautoja

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Maketuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) elektroninius ir spausdintinus leidinius, atlieka jų techninį redagavimą ir parengia juos spaudai.

 2. Maketuoja statistinių ataskaitų blankus, anketas, klausimynus (įskaitant elektroninius) ir atlieka jų techninį redagavimą.

 3. Maketuoja grafikus, infografikus, iliustracijas, pateiktis (pranešimus) ir atlieka jų techninį redagavimą.

 4. Spausdina maketuotų darbų kontrolinius atspaudus, ruošia maketuotus darbus *.pdf formatu, atlieka skenavimo darbus.

 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne mažesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Photoshop, Adobe Acrobat Professional, Corel Draw, ABBYY Form Designer programine įranga.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Neringa Debesytė-Baležentė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Dalyvauja rengiant ir redaguoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus.

 2. Tikrina ir redaguoja departamento leidinių, pranešimų spaudai, biuletenių, statistinės atskaitomybės formų, metodinės, surašymų ir kitokios medžiagos, Oficialiosios statistikos portalo, interneto svetainės ir intraneto kalbą.

 3. Konsultuoja kalbos, terminijos, raštvedybos ir dokumentų rengimo klausimais departamento darbuotojus. Palaiko minėtais klausimais ryšius su VLKK, seka kalbos naujienas ir aktualijas, informuoja apie juos departamento darbuotojus.

 4. Dalyvauja departamento Terminijos komisijos darbe, inventorizuojant terminus ir teikiant jų straipsnius Lietuvos Respublikos terminų bankui, tvarko komisijos dokumentaciją, rašo posėdžių protokolus, rengia komisijos darbotvarkes, veiklos ataskaitas ir komisijos darbą reglamentuojančių teisės aktų projektus.

 5. Rengia ir teikia siūlymus, analizes dėl statistikos terminijos norminimo ir kitais probleminiais kalbos ir terminijos klausimais.

 6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą filologijos (lietuvių) krypties išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) nutarimus ir kitus su kalba susijusius teisės aktus.

 6. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, strateginiais tikslais, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Birutė Galdikaitė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Maketuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) elektroninius ir spausdintinus leidinius, atlieka jų techninį redagavimą ir parengia juos spaudai.

 2. Maketuoja statistinių ataskaitų blankus, anketas, klausimynus (įskaitant elektroninius) ir atlieka jų techninį redagavimą.

 3. Maketuoja grafikus, infografikus, iliustracijas, pateiktis (pranešimus) ir atlieka jų techninį redagavimą.

 4. Spausdina maketuotų darbų kontrolinius atspaudus, ruošia maketuotus darbus *.pdf formatu, atlieka skenavimo darbus.

 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne mažesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo taip pat tvarkymo ir apskaitos  taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Ana Gricevič, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

 5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 6. Atlieka Rodiklių duomenų bazės (toliau – RDB) plėtros, atnaujinimo ir palaikymo darbus.

 7. Formuoja ir tobulina RDB struktūrą, klasifikatorius ir pan. bei teikia siūlymus dėl bazės funkcionalumo tobulinimo.

 8. Pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos statistikos departamentui (departamentas), dalyvauja ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Alina Grinevičiūtė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 2. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

 3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

 4. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

 5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

 9. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.

 10. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.

 11. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.

 12. Planuoja ir organizuoja Valstybės duomenų agentūros rinkodaros priemones atlieka jų efektyvumo ir vartotojų / klientų pasitenkinimo tyrimus.

 13. Koordinuoja paslaugų teikimą, rengia susijusių dokumentų, įskaitant sutarčių, tvarkos aprašų ir kt. projektus, užtikrina paslaugų suteikimą klientui laiku ir kokybiškai.

 14. Dalyvauja Valstybės duomenų agentūros projektuose pagal kompetenciją, prireikus administruoja ar prisideda administruojant skyriaus projektus.

 15. Dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant duomenų kultūros ir statistinio raštingumo ugdymo priemones vartotojams.

 16. Inicijuoja viešųjų pirkimų procedūras ir prižiūri priskirtas viešųjų pirkimų sutartis pagal kompetenciją.

 17. Atstovauja Valstybės duomenų agentūrai Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų priemonėse pagal kompetenciją.

 18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – visuomenės informavimo srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Jūratė Janavičiūtė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos efektyvumą, tvarko, atnaujina ir tobulina departamento interneto svetainės ir Oficialiosios statistikos portalo turinį.

 2. Siekdamas užtikrinti departamento vidaus komunikaciją, atlieka nuolatinę departamento intraneto priežiūrą, sistemina, skelbia ir atnaujina informaciją, konsultuoja ir moko departamento darbuotojus naudotis intranetu, sistemina bei koduoja intranete skelbiamus teisės aktus.

 3. Siekdamas užtikrinti statistinio raštingumo ugdymo priemonių įgyvendinimą, vykdo Lietuvos statistikos departamento interneto svetainių ir Oficialiosios statistikos portalo apipavidalinimo, informacijos vizualizavimo, statistinio raštingumo ugdymo priemonių dizaino ir maketavimo darbus.

 4. Siekdamas perimti gerąją patirtį, renka, analizuoja kitų šalių statistikos tarnybų darbo patirtį interneto, intraneto tvarkymo, informacijos vizualizavimo srityse.

 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu.

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, taip pat Adobe Photoshop, CorelDraw, Macromedia Flash, Windows SharePoint Services programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, visuomenės informavimą, reikalavimus valstybės institucijų interneto svetainėms.

 6. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Rūta Karūnienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Verčia į anglų kalbą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) publikacijų tekstus.

 2. Redaguoja parengtų oficialių dokumentų, siunčiamų už šalies ribų, anglų kalbą, prireikus verčia šiuos dokumentus į anglų kalbą.

 3. Konsultuoja kitus departamento darbuotojus vertimo į ir iš anglų kalbos klausimais, prireikus dalyvauja departamento Terminijos komisijos darbe.

 4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos (anglų) studijų krypties išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 4. Mokėti anglų kalbą (įgudusio vartotojo C1 lygiu).

 5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, valstybinės kalbos vartojimą, taip pat išmanyti ES teisės aktų vertimo principus.

 7. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Jolita Lisauskaitė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

 4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

 5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

 8. Koordinuoja ir įgyvendina Europos Komisijos inicijuojamus regioninės ir miestų statistikos projektus, rengia ir teikia statistinę informaciją regioniniu lygmeniu bei informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijos teritorinių vienetų pasikeitimus Europos Komisijai, kitoms tarptautinėms organizacijoms, koordinuoja teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) taikymą Lietuvoje.

 9. Konsultuoja regioninės statistikos klausimais, rengia pasiūlymus dėl regioninės statistikos sistemos plėtros, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ES teisės aktų priėmimo ir įgyvendinimo pagal kompetenciją.

 10. Dalyvauja leidžiant regioninės statistikos publikacijas, teikia pasiūlymus dėl Rodiklių duomenų bazės plėtros ir atnaujinimo, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis regioninės statistikos plėtros klausimais.

 11. Koordinuoja darnaus vystymosi rodiklių rengimą, publikavimą ir perdavimą tarptautinėms organizacijoms.

 12. Dalyvauja ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Daiva Mikalopienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia informaciją pagal vartotojų užklausas (telefonu, faksu, paštu ir el. paštu).

 2. Rengia Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) ir kitų (įskaitant mokslo) institucijų sutartis dėl duomenų teikimo bei organizuoja parengtos informacijos pateikimą.

 3. Renka ir perduoda informaciją tarptautiniams klausimynams.

 4. Rengia gautų užklausų ketvirtines ir metines ataskaitas.

 5. Konsultuoja vartotojus statistinės informacijos paieškos klausimais.

 6. Atnaujina e. bibliotekos modulį Oficialiosios statistikos portale.

 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Audra Palevičienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

 4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

 6. Atlieka Oficialiosios statistikos portalo (toliau – OSP) plėtros, atnaujinimo ir palaikymo darbus.

 7. Užtikrina, kad visa Rodiklių duomenų bazėje (toliau – RDB) skleidžiama statistinė informacija turėtų metaduomenis (būtų susieta su atitinkama metodine informacija, leidiniais, pranešimais, Eurostato ir kita susijusia informacija), koordinuoja jų pateikimą pagal šablonus.

 8. Pagal savo kompetenciją dalyvauja sklaidos ir komunikacijos projektuose ir susijusiose darbo grupėse.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Raimonda Sližienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Verčia Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinių, informacinių pranešimų, oficialiosios korespondencijos ir kitų dokumentų tekstus į anglų kalbą naudodamas automatizuoto vertimo programinę įrangą ir (ar) atlieka kalbos ir terminologinę (dalykinę) šių tekstų ekspertizę.

 2. Dalyvauja atliekant ir prireikus pats atlieka ES teisės aktų, susijusių su oficialiosios statistikos rengimu, vertimo projektų dalykinę ir kalbos ekspertizę ir šiuo klausimu palaiko ryšius su atitinkamų ES tarnybų vertėjais ir kalbininkais, skyriaus lietuvių kalbos bei atitinkamų departamento skyrių specialistais.

 3. Planuoja, organizuoja, pagal savo kompetenciją atlieka elektroninio Statistikos terminų žodyno formavimo ir plėtros darbus, naujina ir pildo šio žodyno įrašus.

 4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (įgudusio vartotojo C2 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Mokėti dirbti su automatizuoto vertimo programine įranga.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, valstybinės kalbos vartojimą, taip pat išmanyti ES teisės aktų vertimo principus.

 7. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Niolita Stepkovičienė, vyresnioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

 4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.

 5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 6. Koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų veiklą rengiant oficialiąją statistiką.

 7. Rengia kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos teikimo Rodiklių duomenų bazei šablonus.

 8. Rengia metinį kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos atnaujinimo ir plėtros kalendorių ir stebi, kad jame numatyta statistinė informacija būtų paskelbta laiku.

 9. Užtikrina grįžtamąjį ryšį, moko, konsultuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų darbuotojus pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos sklaidos klausimais.

 10. Atlieka Rodiklių duomenų bazėje paskelbtos statistinės informacijos palaikymo, atnaujinimo ir plėtros darbus.

 11. Konsultuoja ir moko statistikos vartotojus naudotis Rodiklių duomenų baze.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Birutė Stolytė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Siekdamas užtikrinti statistinės ir kitokios informacijos sklaidą, palaiko ryšius su žiniasklaida ir kitomis vartotojų grupėmis, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas ir atsižvelgdamas į poreikius.

 2. Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą laiku, koordinuoja statistikos informacinių pranešimų pateikimą skelbti ir paskelbimą.

 3. Siekdamas užtikrinti statistinio raštingumo ugdymo priemonių įgyvendinimą, dalyvauja rengiant mokymus ir kitus renginius įvairioms vartotojų grupėms, supažindina vartotojus su departamento veikla, teikiamomis paslaugomis.

 4. Siekdamas užtikrinti patikimos informacijos pateikimą visuomenei, stebi statistinės informacijos sklaidą pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse ir informuoja apie rastas klaidas, inicijuoja ir (ar) rengia paneigimus ir paaiškinimus žiniasklaidai.

 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, visuomenės ir žiniasklaidos informavimą.

 6. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Asta Tručinskienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Dalyvauja ir užtikrina projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ (toliau – projektas) veiklų ir užduočių įgyvendinimą laiku.

 2. Esant poreikiui, dalyvauja organizuojant projekto dokumentų valdymą: dalyvauja rengiant ataskaitų, protokolų, planų, susitarimų, pirkimo paraiškų, įsakymų ir kitų dokumentų ar teisės aktų projektus, užtikrinant susijusių projekto dalyvių ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbuotojų supažindinimą su jais, pateikimą ir (ar) derinimą su kitomis institucijomis ir įstaigomis.

 3. Inventorizuoja departamento atvirų duomenų rinkinius.

 4. Rengia departamento  atvirų duomenų rinkinių duomenų struktūros aprašus bei pateikia į Atvirų duomenų portalą.

 5. Atlieka departamento atvirų duomenų rinkinių metaduomenų parengimo bei pateikimo į Atvirų duomenų portalą užduotis.

 6. Vykdo departamento parengtų duomenų rinkinių kokybės priežiūrą, teikia pastabas dėl nustatytų trūkumų šalinimo ir tikslinimo bei jų įgyvendinimo.

 7. Dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant projekto vidaus ir išorės komunikaciją, koordinuoja komunikacijos priemonių įgyvendinimą.

 8. Konsultuoja duomenų teikimo ir gavimo klausimais.

 9. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, pagal kompetenciją rengia pranešimus.

 10. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Mintarė Varanavičiūtė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą ir koordinuoja jų organizavimą.

 2. Palaiko ryšius su žiniasklaida ir kitomis vartotojų grupėmis, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas ir atsižvelgdamas į poreikius.

 3. Dalyvauja rengiant mokymus ir kitus renginius įvairioms vartotojų grupėms, supažindina vartotojus su Lietuvos statistikos departamento veikla, teikiamomis paslaugomis ir taip užtikrina statistinio raštingumo ugdymo priemonių įgyvendinimą.

 4. Planuoja Lietuvos statistikos departamento komunikaciją socialiniuose tinkluose, prisideda administruojant viešas departamento socialinių tinklų paskyras, koordinuojant komunikaciją socialiniuose tinkluose, stebi socialinių tinklų kitimo tendencijas ir užtikrina statistinės informacijos platesnę sklaidą.

 5. Renka, analizuoja kitų šalių statistikos tarnybų darbo patirtį interneto, statistikos duomenų bazių, informacijos vizualizavimo srityse ir teikia siūlymus Lietuvos statistikos departamento rengiamos informacijos sklaidai ir komunikacijai tobulinti.

 6. Prisideda įgyvendinant tarptutinius projektus.

 7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Išmanyti socialinių tinklų komunikaciją, įrašų rengimą socialiniams tinklams.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, taip pat ES reglamentais, susijusiais su apgyvendinimo statistika.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.