+ Daiva Bersėnaitė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 7. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 10. Metodiškai vadovauja visiems skyriaus darbams, konsultuoja respondentus ir vartotojus valdžios sektoriaus finansų klausimais.

 11. Koordinuoja pranešimų spaudai, leidinių rengimą, Rodiklių duomenų bazės papildymą, rengia apžvalgas statistiniams leidiniams, duomenų šaltinių ir metodų aprašus.

 12. Vadovaujasi šalies ir ES teisės aktų, Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų reikalavimais, rengia ir tobulina valdžios sektoriaus finansų statistiką, įgyvendina naujus ES teisės aktų reikalavimus, nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai;

arba:

1.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.10. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Mantas Malcius, patarėjas

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Organizuoja informacijos rinkimą, įvertina metinius ir ketvirtinius valdžios sektoriaus nefinansinių sąskaitų rodiklius kaupiamuoju principu, rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis; vertina ir teikia valdžios sektoriaus rodiklius pagal veiklos rūšis ir galutinio vartojimo kategorijas.

 7. Įvertina nebiudžetinių įstaigų (viešųjų įstaigų, įmonių ir kt.) ketvirtinius ir metinius nefinansinius rodiklius pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus.

 8. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito ir skolos pažymos bei susijusių klausimynų duomenis ir metaduomenis Europos Komisijai.

 9. Rengia valdžios sektoriaus duomenis Lietuvos statistikos departamento leidiniams, Rodiklių duomenų bazei ir teminėms lentelėms.

 10. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Tomas Paulauskas, patarėjas

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 3. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
 5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
 6. Organizuoja informacijos rinkimą, įvertina metinius ir ketvirtinius valdžios sektoriaus nefinansinių sąskaitų rodiklius kaupiamuoju principu, rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis; vertina ir teikia valdžios sektoriaus rodiklius pagal veiklos rūšis ir galutinio vartojimo kategorijas.
 7. Įvertina nebiudžetinių įstaigų (viešųjų įstaigų, įmonių ir kt.) ketvirtinius ir metinius nefinansinius rodiklius pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus.
 8. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito ir skolos pažymos bei susijusių klausimynų duomenis ir metaduomenis Europos Komisijai.
 9. Rengia valdžios sektoriaus duomenis Valstybės duomenų agentūros leidiniams, Rodiklių duomenų bazei ir teminėms lentelėms.
 10. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją.
 11. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus.
 12. Pagal kompetenciją koordinuoja skyriaus dalyvavimą valstybės duomenų valdysenos procesuose.
 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Silvija Bagočiūnienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia valdžios sektoriaus pajamų, išlaidų, nefinansinio ir finansinio turto bei įsipareigojimų sandorių statistinius duomenis, vadovaudamasis Tarptautinio valiutos fondo ir Eurostato nustatytomis metodologijomis, formatu ir terminais.

 2. Organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Tarptautiniam valiutos fondui, Eurostatui ir kitiems vartotojams.

 3. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito ir skolos pažymos bei susijusių klausimynų duomenis ir metaduomenis Europos Komisijai.

 4. Dalyvauja vertinant valdžios sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.

 5. Rengia ir teikia informaciją valdžios institucijoms ir kitiems vartotojams, juos konsultuoja pagal kompetenciją.

 6. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar vadybos, ar verslo, ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis (MS Excel pažengęs vartotojas);

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Marija Kubiliūnaitė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia išsamią mokesčių statistiką pagal ESS kategorijas ir atnaujina šios srities metaduomenis, dalyvauja rengiant valdžios sektoriaus nefinansinių sąskaitų rodiklius.

 2. Organizuoja nebiudžetinių įstaigų (viešųjų įstaigų, įmonių ir kt.) duomenų surinkimą, sisteminimą ir apdorojimą.

 3. Įvertina nebiudžetinių įstaigų (viešųjų įstaigų, įmonių ir kt.) ketvirtinius ir metinius rodiklius pagal ESS reikalavimus.

 4. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito ir skolos pažymos bei susijusių klausimynų duomenis ir metaduomenis Europos Komisijai.

 5. Rengia ir teikia informaciją valdžios institucijoms ir kitiems vartotojams, juos konsultuoja pagal kompetenciją.

 6. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar vadybos, ar verslo, ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Excel pažengęs vartotojas).

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Aistė Vaickienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Rengia mėnesinę centrinės valdžios ir ketvirtinę valdžios sektoriaus skolos statistiką pagal TVF patvirtintų duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, viešojo sektoriaus skolos statistiką pagal EBPO reikalavimus, rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis; dalyvauja rengiant ketvirtines valdžios sektoriaus finansines sąskaitas.

 7. Rengia statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus sąlyginius įsipareigojimus ir kapitalo dalį įmonių sektoriuje pagal ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85 ES reikalavimus; atlieka valdžios sektoriaus kontroliuojamų įmonių rinkos (ne rinkos) testą.

 8. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito ir skolos pažymos bei susijusių klausimynų duomenis ir metaduomenis Europos Komisijai.

 9. Rengia duomenis leidiniams, Rodiklių duomenų bazei bei teikia juos Eurostatui ir kitiems vartotojams.

 10. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.