Lina Baušytė, skyriaus vedėja

Funkcijos

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

5. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Organizuoja ir koordinuoja šalies statistikos sistemos statistikos tyrimų (darbų) išlaidų apskaičiavimą. Organizuoja ekonomiškai pagrįsto valstybės biudžeto asignavimų poreikio rengimą ir teikimą LR finansų ministerijai.

7. Vykdo ūkinių operacijų išankstinę kontrolę. Organizuoja biudžeto lėšų ir nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatų rengimą ir kontroliuoja jų vykdymą.

8. Organizuoja informacijos apie asignavimų panaudojimą kaupimą, sisteminimą ir analizę pagal vykdomas priemones ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, esant poreikiui, organizuoja pakeitimų tarp išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių ir priemonių atlikimą, analizuoja Lietuvos statistikos departamento ekonominę ir finansinę padėtį.

9. Koordinuoja ūkines operacijas pagrindžiančių dokumentų pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Derina Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtą Lietuvos statistikos departamento apskaitos politiką, rengia ir atnaujina Finansų kontrolės taisykles.

10. Organizuoja Lietuvos statistikos departamento viešųjų pirkimų plano sudarymą ir pakeitimus. Organizuoja Lietuvos statistikos departamento teikiamų paslaugų kainų apskaičiavimą.

11. Organizuoja Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų projektų paraiškų rengimą ir finansinės apskaitos tvarkymą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-26

 

Laura Markūnė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

3. Dalyvauja planuojant metų skyriaus veiklą ir biudžetą, organizuojant ir administruojant skyriaus darbą, užtikrinant jo kokybę. Stebi veiklos planavimo procedūras, jų reglamentavimą, atnaujina dokumentaciją.

4. Koordinuoja ir rengia vidutinės trukmės veiklos strategijų ir metinių veiklos planų rengimą, siekiamų rezultatų nustatymą, organizuoja reikalingos informacijos surinkimą ir rengia strateginius veiklos planus.

5. Organizuoja informacijos apie pasiektus veiklos rezultatus rinkimą, inicijuoja jų aptarimą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžiuose ar kituose pasitarimuose, rengia Lietuvos statistikos departamento metinę veiklos ataskaitą.

6. Organizuoja oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinių tyrimų planavimą, Oficialiosios statistikos programos I dalies projekto rengimą, aptarimą ir derinimą, įgyvendinimo stebėseną, rengia metinę Oficialiosios statistikos programos I dalies įvykdymo ataskaitą. Organizuoja metinės ir vidutinės trukmės Europos statistikos programų derinimą.

7. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose. Koordinuoja Statistikos tarybos veiklos organizavimą ir dokumentavimą. Koordinuoja Statistikos tarybos, Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos veiklos ir gamybinių pasitarimų organizavimą ir dokumentavimą.

8. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-06-01

 

Jūratė Tylingienė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui ilgalaikio turto, medžiagų ir ūkinio inventoriaus nurašymo ir perdavimo naudoti veikloje aktus, pagal kompetenciją teikia reikiamą informaciją rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistines ataskaitas.

3. Rengia įsakymus dėl inventorizacijos, organizuoja inventorizaciją ir įformina jos rezultatus, dalyvauja organizuojant ir vykdant aukcioną.

4. Tvarko departamento kasą, dokumentus, perduodamus archyvuoti.

5. Dalyvauja rengiant tarptautinių priemonių planą, komandiruočių paraiškas ir konsultuoja departamento darbuotojus avanso apyskaitų pildymo klausimais, tikrina užpildytas avanso apyskaitas, seka atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis.

6. Veda Europos komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų projektų finansinę apskaitą, rengia finansinius dokumentus, kurių reikia teikiant paraiškas ir ataskaitas Europos komisijai ar kitoms tarptautinėms organizacijoms, suveda su tuo susijusią informaciją į Europos Komisijos teikiamų subsidijų portalą.

7. Konsultuoja departamento skyrius tarptautinių projektų paraiškų rengimo, finansavimo ir informacijos teikimo Europos Komisijos subsidijų portale klausimais, bendrauja su Europos Sąjungos institucijomis projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos biudžeto, finansavimo ir apskaitos klausimais.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – verslas (arba);

1.4. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-26

 

Edita Zalevaitė, vyriausioji specialistė

Funkcijos

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

3. Vykdo oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinių tyrimų planavimą ir organizuoja statistinių formuliarų derinimą su departamentu, juos sistemina, vykdo veiklos valdymo sistemos projektų klasifikatoriaus ir statistinių tyrimų vadovų sąrašo atnaujinimą, rengia ir teikia tvirtinti Oficialiosios statistikos programos I dalies projektą, analizuoja ir apibendrina jos vykdymo rezultatus.

4. Rengia ir teikia tvirtinti Duomenų parengimo plano projektą bei vykdo jo įgyvendinimo stebėseną.

5. Organizuoja Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžius, rengia jų protokolus, registruoja posėdžių pavedimus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje „Sodas“ ir sudaro kalendorinį veiksmų planą bei kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja Statistikos tarybos veiklą, rengia jos metinius darbo planus, posėdžių protokolus ir tvarko dokumentaciją.

6. Teikia Lietuvos statistikos departamento planavimo dokumentus, jų įvykdymo ataskaitas, kitą generalinio direktoriaus įsakymais pavestą aktualizuoti informaciją skelbti interneto svetainėje.

7. Pagal skyriaus kompetenciją rengia proceso kokybės rodiklius, stebi ir atnaujina dokumentaciją, braižo kokybės procesų žemėlapį.

8. Dalyvauja metinių Europos statistikos programų derinimo procese, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.3. studijų kryptis – verslas (arba);

1.4. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-26