+ Nadežda Fursova, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Organizuoja ir užtikrina suredaguotų ir suderintų duomenų apie didžiąsias įmones/įmonių grupes teikimą statistikos skyriams pagal sudarytą grafiką.

 11. Nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, rengia metodikas, domisi užsienio šalių darbo su didžiosiomis įmonėmis/įmonių grupėmis patirtimi.

 12. Koordinuoja ir užtikrina statistinio ūkio subjektų registro informacijos atnaujinimą, aktualumą ir išsamumą, registro plėtrą, modernizavimą, jo informacijos kokybės tobulinimą.

 13. Atstovauja Lietuvai Eurostato darbo grupių ir tarptautinių organizacijų renginiuose, susijusiuose su skyriaus veikla.

 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

+ Daliutė Kavaliauskienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 5. Užtikrina institucinių vienetų priskyrimą instituciniam sektoriui ir subsektoriui, procedūrų ir metodologijos principų teisingą taikymą, taip pat organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinės sektorizavimo darbo grupės veiklą.

 6. Organizuoja ir koordinuoja statistiniuose tyrimuose dalyvaujančių statistinių vienetų sąrašo sudarymą ir tikslinimą. Vertina ūkio subjektams tenkančią statistinės atskaitomybės naštą, kontroliuoja jos paskirstymą.

 7. Organizuoja ir koordinuoja ūkio subjektų informavimą apie jų dalyvavimą statistiniuose tyrimuose ir bendrauja su respondentais susijusiais klausimais.

 8. Užtikrina Statistinio ūkio subjektų registro informacijos kokybės tobulinimą, organizuoja ir koordinuoja registro kokybės ir metaduomenų metinių klausimynų pildymą Eurostatui.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Edita Saulėnė, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Organizuoja ir koordinuoja įmonių grupių profiliavimą, profiliuoja didžiąsias įmonių grupes ir išskiria statistinius vienetus „įmones“, renka jų duomenis.

 5. Organizuoja ir koordinuoja verslo statistinių duomenų kontrolę, redagavimą ir jų suderinamumą, analizuoja didžiųjų įmonių / įmonių grupių duomenis, surinktus iš statistinių ir administracinių šaltinių.

 6. Organizuoja komunikaciją su didžiosiomis įmonėmis / įmonių grupėmis siekiant užtikrinti „vieno langelio“ principo taikymą, nuolat tiesiogiai bendrauja su įmonėmis / įmonių grupėmis, seka pasikeitimus jų struktūroje ir finansinėje veikloje.

 7. Dalyvauja Statistinio ūkio subjektų registro plėtroje ir modernizavime.

 8. Teikia siūlymus duomenų surinkimui ir statistiniams klausimynams tobulinti, siekdamas sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams, ieško naujų duomenų šaltinių.

 9. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – komunikacija (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Alina Alencenovič, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka Statistinio ūkio subjektų registro informacijos atnaujinimą, dalyvauja jo plėtroje ir modernizavime.

 2. Atlieka statistinių vienetų sąrašų sudarymą, atnaujinimą ir kaupimą Statistiniame ūkio subjektų registre.

 3. Analizuoja įmonių / įmonių grupių duomenis, surinktus iš statistinių ir administracinių šaltinių, užtikrina statistinių duomenų suderinamumą.

 4. Dalyvauja kuriant ir atnaujinant verslo statistikos analitinius įrankius duomenų analizei, suderinamumui užtikrinti, taip pat dalyvauja kuriant suderinamumo ir redagavimo taisykles.

 5. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 6. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti su Microsoft Office, R, Phyton, SQL programinių paketų programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius apskaitą bei mokesčius.

 6. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Loreta Ignatavičienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 4. Administracinių duomenų pagrindu nustato įmonių grupes, kontroles ryšius tarp juridinių vienetų, profiliuoja įmonių grupes ir išskiria statistinius vienetus „įmones“.

 5. Užtikrina savalaikišką ir nuolatinį duomenų teikimą Eurogrupių registrui atnaujinti.

 6. Naujina Statistinio ūkio subjektų registro informaciją.

 7. Atlieka statistiniuose tyrimuose dalyvaujančių statistinių vienetų sąrašo tikslinimą.

 8. Dalyvauja veikiančių statistinių vienetų sąrašų sudarymo ir tikslinimo darbuose.

 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Julija Isakova, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Analizuoja įmonių / įmonių grupių duomenis, surinktus iš statistinių ir administracinių šaltinių, užtikrina statistinių duomenų suderinamumą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 7. Teikia siūlymus dėl duomenų surinkimo ir statistinių klausimynų tobulinimo, siekdamas sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams, ieško naujų duomenų šaltinių.

 8. Profiliuoja didžiąsias įmonių grupes, renka jų duomenis.

 9. Nuolat tiesiogiai bendrauja su įmonėmis / įmonių grupėmis, seka pasikeitimus jų struktūroje ir finansinėje veikloje.

 10. Nuolat bendrauja su statistikos skyriais, siekdamas užtikrinti įvairių statistikos sričių duomenų kokybės reikalavimus.

 11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 12. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įmonių / įmonių grupių finansinės apskaitos srityje.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius apskaitą bei mokesčius.

 7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 8. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Ričardas Kamarauskas, specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Analizuoja įmonių / įmonių grupių duomenis, surinktus iš statistinių ir administracinių šaltinių, užtikrina statistinių duomenų suderinamumą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 5. Dalyvauja kuriant ir atnaujinant verslo statistikos analitinius įrankius duomenų analizei, suderinamumui užtikrinti, taip pat dalyvauja kuriant suderinamumo ir redagavimo taisykles.

 6. Atlieka Statistinio ūkio subjektų registro informacijos atnaujinimą, dalyvauja jo plėtroje ir modernizavime.

 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti su Microsoft Office, R, Phyton, SQL programiniais paketais.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius apskaitą bei mokesčius.

 6. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Justina Nasevičiūtė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 4. Rengia ir tobulina kompiuterines programas automatizuotai profiliuoti mažas įmonių grupes, profiliuoja įmonių grupes ir išskiria statistinius vienetus „įmones“.

 5. Naujina Statistinio ūkio subjektų registro informaciją.

 6. Dalyvauja skaičiuojant verslo demografijos rodiklius, tikrina duomenis, analizuoja metodologiją ir pokyčius rodikliuose.

 7. Nagrinėja pokyčius įmonių grupėse, tikslina statistinius vienetus Statistiniame ūkio subjektų registre.

 8. Rengia informacinius pranešimus, skelbia statistinę informaciją ir metainformaciją apie ūkio subjektus, statistinius vienetus ir verslo demografiją Oficialiosios statistikos portale.

 9. Teikia informaciją vartotojams pagal jų užklausas.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – darbo su statistiniais duomenimis (rinkimo ir/ar apdorojimo) patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Alina Norgėlaitė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 7. Profiliuoja didžiąsias įmonių grupes, renka jų duomenis.

 8. Analizuoja įmonių/įmonių grupių duomenis, surinktus iš statistinių ir administracinių šaltinių, užtikrina statistinių duomenų suderinamumą.

 9. Nuolat tiesiogiai bendrauja su įmonėmis/įmonių grupėmis, seka pasikeitimus jų struktūroje ir finansinėje veikloje.

 10. Nuolat bendrauja su statistikos skyriais siekdamas užtikrinti įvairių statistikos sričių duomenų kokybės reikalavimus.

 11. Teikia siūlymus duomenų surinkimo ir dėl statistinių klausimynų tobulinimo, siekdamas sumažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams, ieško naujų duomenų šaltinių.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – sociologija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – finansų analizės srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Anžela Šimkienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Analizuoja institucinių vienetų priskyrimo instituciniam sektoriui ir subsektoriui metodologiją bei tvarką, kad užtikrintų teisingą ūkio subjektų klasifikavimą pagal institucinius sektorius.

 2. Organizuoja ūkio subjektų apklausas statistinio ūkio subjektų registro (toliau – Verslo registras) duomenims atnaujinti, institucinių vienetų priskyrimo instituciniam sektoriui teisingumui patikrinti.

 3. Atsakinga už veikiančių statistinių vienetų, priskiriamų valdžios instituciniam sektoriui, sąrašų sudarymą ir jų pasikeitimų priežasčių nustatymą.

 4. Užtikrina Verslo registro aktualumą, tikslina ir ieško ūkio subjektų adresų, grįžus korespondencijai, analizuoja adresatų neradimo priežastis, nuolat naujina Verslo registro informaciją iš administracinių šaltinių.

 5. Organizuoja ir užtikrina veikiančių ir naujai įregistruotų ūkio subjektų duomenų tikslinimą, dalyvauja veikiančių statistinių vienetų sąrašų sudarymo ir tikslinimo darbuose.

 6. Organizuoja ir vykdo vietos vienetų tyrimą.

 7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius apskaitą bei mokesčius.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.