+ Dr. Gediminas Samuolis, skyriaus vedėjas

   Funkcijos

 1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 4. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 5. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 6. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 10. Nuolat nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, bendradarbiauja su kitomis šalies valdymo institucijomis, Eurostatu ir kitomis žinybomis bei užsienio ekspertais.

 11. Atstovauja skaitmeninės ekonomikos, mokslo, technologijų ir inovacijų statistikos sričių tarptautinių organizacijų darbo grupėse, pasitarimuose ir tarptautiniuose seminaruose, dalyvauja teisės aktų priėmimo procese savo kompetencijos klausimais, atlieka ES teisės aktų vertimų techninę ekspertizę.

 12. Metodiškai vadovauja skyriaus darbams, konsultuoja teritorinius duomenų parengimo skyrius, įmones ir organizacijas bei kitus respondentus pagal skyriaus kompetenciją.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.5. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Daiva Girdauskienė, patarėja

   Funkcijos

 1. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 4. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 7. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 9. Rengia Inovacinės veiklos statistinio tyrimo metodiką, metainformaciją, teikia konsultacijas ir metodologinę pagalbą mokslo institucijoms, įmonėms ir bendrovėms,  dalyvauja tarptautinių organizacijų projektuose, šalies ir tarptautiniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose arba juos organizuoja.

 10. Atlieka Inovacinės veiklos statistinio tyrimo parengiamuosius darbus, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų įvedimą, redagavimą ir apdorojimą, rengia suvestinę informaciją.

 11. Rengia Inovacinės veiklos tyrimo statistinę informaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento publikacijas pagal savo kompetenciją, skaičiuoja reikiamus informacijos ir kokybės rodiklius, ruošia individualiems vartotojams leidžiamą publikuoti informaciją.

 12. Nesant skyriaus vedėjui, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Jurgita Lavrovienė, patarėja

+ Liucija Baltrūnienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Rengia informacinių technologijų naudojimo statistinių tyrimų metodiką, metainformaciją, teikia konsultacijas ir metodologinę pagalbą institucijoms, įmonėms, bendrovėms ir organizacijoms.

 9. Atlieka informacinių technologijų naudojimo statistinių tyrimų parengiamuosius darbus, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų įvedimą, redagavimą ir apdorojimą, rengia suvestinę informaciją.

 10. Rengia informacinių technologijų naudojimo tyrimų statistinę informaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento publikacijas pagal savo kompetenciją, skaičiuoja reikiamus informacijos ir kokybės rodiklius, ruošia vartotojams leidžiamą publikuoti informaciją.

 11. Dalyvauja tarptautinių organizacijų projektuose, šalies ir tarptautiniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose arba juos organizuoja, vedėjui pavedus.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba).

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba).

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Rima Pieviškienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Organizuoja ir koordinuoja Verslo tendencijų tyrimą, užtikrina duomenų kokybę, rengia ir tobulina tyrimo metodiką, vadovaudamasis geriausia tarptautine praktika ir metodologinėmis rekomendacijomis.

 2. Rengia Verslo tendencijų tyrimo statistinę informaciją, informacinius pranešimus bei analitinę medžiagą vadovybei, publikacijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems vartotojams.

 3. Rengia ir atnaujina tyrimo duomenų apdorojimo programų technines užduotis.

 4. Rengia ir perduoda statistinę informaciją ir metainformaciją Europos Komisijai, rengia pranešimus spaudai ir teikia tyrimo rezultatus vartotojams.

 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, Įmonių bankroto, Labdaros ir paramos įstatymu.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Daina Saulienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Atlieka iš administracinių šaltinių gautų labdaros ir paramos (pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento pateiktus duomenis) statistinių duomenų apskaitą, rengia technines užduotis duomenų apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų redagavimą ir apdorojimą, rengia statistinę informaciją.

 2. Atlieka informacinių technologijų naudojimo tyrimo parengiamuosius darbus, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų redagavimą ir apdorojimą.

 3. Rengia pagal savo kompetenciją statistinę informaciją skyriaus bei bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams, skaičiuoja reikiamus informacijos ir kokybės rodiklius, ruošia individualiems vartotojams leidžiamą publikuoti informaciją.

 4. Dalyvauja Inovacinės veiklos statistinio tyrimo parengiamuose, duomenų apdorojimo bei statistinių rezultatų analizės procesuose.

 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, Įmonių bankroto, Labdaros ir paramos įstatymu.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Loreta Žebuolienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Rengia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinių tyrimų metodiką, metainformaciją, teikia konsultacijas ir metodologinę pagalbą mokslo institucijoms, įmonėms, bendrovėms, organizacijoms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus.

 9. Atlieka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinių tyrimų parengiamuosius darbus, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų įvedimą, redagavimą ir apdorojimą, rengia suvestinę informaciją.

 10. Rengia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tyrimų statistinę informaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento publikacijas pagal savo kompetenciją, skaičiuoja reikiamus informacijos ir kokybės rodiklius, ruošia individualiems vartotojams leidžiamą publikuoti informaciją.

 11. Dalyvauja tarptautinių organizacijų projektuose, šalies ir tarptautiniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose arba juos organizuoja, vedėjui pavedus.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba).

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba).

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.