Information on this webpage is not translated into English.

...

2. Energetikos statistikos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojo, 6,3 koeficientas)


Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

5. Įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nagrinėja tarptautinių organizacijų metodikas, atlieka statistinių duomenų šaltinių paiešką ir analizę bei pritaiko tai rengiant fizinių srautų energijos sąskaitas..

6. Užtikrina kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, rengia mėnesinę elektros energijos statistiką, dalyvauja rengiant mėnesinę kietojo kuro ir gamtinių dujų statistiką bei metinius kietojo kuro ir gamtinių dujų balansus, atlieka jų analizę, rengia technines užduotis kompiuterinėms programoms, konsultuoja įmones ir organizacijas savo kompetencijos klausimais..

7. Pateikia kokybišką energetikos statistinių tyrimų informaciją vartotojams, rengia informaciją kietojo kuro ir gamtinių dujų klausimynams Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai bei Jungtinių Tautų Organizacijai..

8. Užtikrina statistinės informacijos kokybę, atlieka statistinių tyrimų rezultatų kokybinę analizę, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas ir teikia informaciją vartotojams.

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. rugsėjo 1 d.

3. Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirties sritis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

4. Dalyvauja rengiant ir atnaujinant vidaus prekybos įmonių trumpojo laikotarpio statistikos statistinio tyrimo metodiką, klausimynus bei nurodymus jiems pildyti, teikia metodinę pagalbą duomenų parengimo skyriams.

5. Užtikrina statistinių rodiklių kokybę, analizuoja duomenų patikimumą, tikslumą ir skaičiavimų teisingumą, analizuoja administracinius duomenų šaltinius ir juos naudoja vidaus prekybos statistinei informacijai rengti.

6. Teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą pagal skyriaus kompetenciją.

7. Teikia kokybišką statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui), formuoja vidaus prekybos įmonių trumpojo laikotarpio statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus.

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 7 d.

4. Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,8 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties sritis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

8. Įgyvendina šalies ir ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančius Europos nacionalinių sąskaitų sistemos diegimą, organizuoja ir atlieka Narystės organizacijų statistinį tyrimą, rengia apibendrintus statistinius duomenis makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti.

9. Įgyvendina ES teisės aktus, reglamentuojančius nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistiką ir vadovaudamasi Jungtinių Tautų rekomendacijomis, atlieka statistinius tyrimus, bendradarbiauja su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis institucijomis, koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų gavimą, jų apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą.

10. Įgyvendina šalies ir ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, organizuoja ir koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų apie smurtą artimoje aplinkoje gavimą, jų apibendrinimą, statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams.

11. Rengia statistinių tyrimų metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas duomenų parengimo skyriams ir respondentams pagal kompetenciją.

12. Rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, metainformaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistikos leidinius, rengia statistinę informaciją vartotojams, konsultuoja juos.

13. Atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose.

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 3 d.

5. Informacinių technologijų skyriaus duomenų bazių administratorius (darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį, 2800 EUR (neatskaičius mokesčių))

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą matematikos ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;

3. turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties;

4. išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas;

5. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą;

7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. diegia, dokumentuoja ir prižiūri programines priemones, skirtas Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemoje (toliau – VDV IS) konsoliduotiniems duomenims rinkti ir (ar) jais keistis tarp VDV IS tvarkytojų ir kitų naudotojų pagal nustatytas naudojimo teises;

2. diegia, dokumentuoja ir prižiūri programines priemones, skirtas duomenų apsikeitimui tarp VDV IS posistemių ir išorinių sistemų;

3. stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti;

4. organizuoja perduodamų duomenų apsaugą, kol jie pasieks VDV IS;

5. užtikrina, kad gaunami duomenys būtų gaunami ir atnaujinami numatytu laiku, prireikus organizuoja grįžtamąjį ryšį su duomenų teikėjais;

6. administruoja prieigos teises prie VDV IS išteklių;

7. konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją;

8. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl duomenų paėmimo, atidavimo ar apsikeitimo procesų tobulinimo, naujos programinės įrangos rengimo ir (ar) įsigijimo;

9. dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas;

10. dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje;

11. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-12-31.

______________________________
 

6. Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (2022-03-31), 5 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti ekonomikos ar, statistikos, ar matematikos studijų krypčių paskutinių kursų studentas;

2. mokėti valstybinę kalbą;

3. mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);

4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio surašymą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. dalyvauja organizuojant 2020 m. žemės ūkio surašymą (toliau – surašymas);

2. rengia metodinę medžiagą klausėjams mokyti, dalyvauja organizuojant jų mokymus;

3. konsultuoja respondentus;

4. tikrina, analizuoja surašymo apklausos metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą;

5. rengia statistinę informaciją skelbti;

6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2021-01-10.

______________________________
 

7. Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (2022-03-31), 5 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti ekonomikos ar, statistikos, ar matematikos studijų krypčių paskutinių kursų studentas;

2. mokėti valstybinę kalbą;

3. mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);

4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio surašymą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. dalyvauja organizuojant 2020 m. žemės ūkio surašymą (toliau – surašymas);

2. rengia metodinę medžiagą klausėjams mokyti, dalyvauja organizuojant jų mokymus;

3. konsultuoja respondentus;

4. tikrina, analizuoja surašymo apklausos metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą;

5. rengia statistinę informaciją skelbti;

6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2021-01-10.

______________________________
 

8. Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (2022-03-31), 5 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti ekonomikos ar, statistikos, ar matematikos studijų krypčių paskutinių kursų studentas;

2. mokėti valstybinę kalbą;

3. mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);

4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio surašymą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. dalyvauja organizuojant 2020 m. žemės ūkio surašymą (toliau – surašymas);

2. rengia metodinę medžiagą klausėjams mokyti, dalyvauja organizuojant jų mokymus;

3. konsultuoja respondentus;

4. tikrina, analizuoja surašymo apklausos metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą;

5. rengia statistinę informaciją skelbti;

6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2021-01-10.

______________________________
 


 


Document updated: 2020-11-25