Information on this webpage is not translated into English.

...

Information on this webpage is not translated into English.

...

Information on this webpage is not translated into English.

...

Informacinių sistemų priežiūros skyriaus Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,92)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus poskyrio specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo, duomenų bazių bei viešąsias paslaugas teikiančių informacinių sistemų priežiūrai, vystymui ir apsaugai užtikrinti.

Specialieji reikalavimai

Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą arba būti šių studijų sričių paskutinio kurso studentu;
 2. mokėti valstybinę kalbą;
 3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 4. turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;
 5. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 6. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7. turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties;
 8. išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas;
 9. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 10. būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis;
 2. diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis;
 3. planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 4. užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą;
 5. dalyvauja, rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 6. bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas;
 7. konsultuoja Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 8. vykdo kitas skyriaus vedėjo ar vedėjo pavaduotojo vienkartinio pobūdžio užduotis pagal savo kompetenciją.

Gyvenimo aprašymus siųskite elektroniniu paštu adresu: personalas@stat.gov.lt iki 2017-12-31. Išsamesnė informacija: tel. 2364647 arba 2361431.

___________________

2. Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija, pakaitinis valstybės tarnautojas)

Paskirtis

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos statistikos departamento publikacijoms į anglų kalbą versti, dokumentams, straipsniams ir kitai medžiagai anglų kalba redaguoti ir (ar) versti į lietuvių kalbą, dalyvauti oficialiosios statistikos terminijos norminimo darbe.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties (vertimo arba anglų filologijos programos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų vertėjo iš ir į anglų kalbą darbo patirtį.
 3. Mokėti anglų kalbą (įgudęs vartotojas, C2 lygis).
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, valstybinės kalbos vartojimą, taip pat išmanyti ES teisės aktų vertimo principus.
 7. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Siekdamas, kad Lietuvos statistikos departamento leidinių, pranešimų spaudai, informacinių biuletenių, oficialiosios korespondencijos ir kitų dokumentų bei dalykinės terminijos anglų kalba būtų tiksli ir taisyklinga, verčia šiuos tekstus į anglų kalbą ir (ar) atlieka kalbos ir terminologinę (dalykinę) šių tekstų ekspertizę.
 2. Siekdamas, kad ES teisės aktų, susijusių su oficialiosios statistikos rengimu, vertimų projektuose vartojama statistikos terminija atitiktų Lietuvos statistikos departamento vartojamą oficialiosios statistikos terminiją, dalyvauja atliekant ir prireikus pats atlieka šių teisės aktų vertimo projektų dalykinę ir kalbos ekspertizę ir šiuo klausimu palaiko ryšius su atitinkamų ES tarnybų vertėjais ir kalbininkais, Ryšių su visuomene skyriaus lietuvių kalbos bei atitinkamų Lietuvos statistikos departamento skyrių specialistais.
 3. Siekdamas, kad statistikos terminijos norminimo darbas būtų efektyvus, planuoja, organizuoja, pagal savo kompetenciją atlieka elektronino Statistikos terminų žodyno formavimo ir plėtros darbus, naujina ir pildo šio žodyno įrašus.
 4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018-05-21. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

___________________

5. Informacinių sistemų priežiūros Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, A lygis 5,80 koeficientas)

Specialieji reikalavimai

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą su bakalauro ar profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti valstybinę kalbą.
 3. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų valdymo administravimo srityje.
 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 5. Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.
 6. Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.
 7. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 9. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos

 1. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis;
 2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis;
 3. Planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto Lietuvos statistikos departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 4. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą;
 5. Dalyvauja rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 6. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja diegiant informacines sistemas;
 7. kKonsultuoja Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 8. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.pagal savo kompetenciją.

Gyvenimo aprašymų, atitinkančių visus pareigybei keliamus reikalavimus, laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt iki š. m. rugpjūčio 31 d.

___________________

6. Duomenų parengimo Vilniaus skyriaus II-ojo poskyrio specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis –A2)

Specialieji reikalavimai

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti valstybinę kalbą.
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Darbuotojo funkcijos

 1. Renka statistines ataskaitas, seka statistinių ataskaitų gavimo eigą, primena įmonėms dėl ataskaitų vėlavimo ir siunčia įspėjimus neatsiskaitantiems respondentams.
 2. Atlieka statistinių duomenų pirminę kontrolę.
 3. Atsako už priskirtų ataskaitų surinkimą.
 4. Veda statistinius duomenis ir respondentų neatsiskaitymo priežastis  į pirmines duomenų bazes.
 5. Atlieka pirminį duomenų redagavimą.
 6. Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 7. Tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką ir atnaujina informaciją apie ūkio subjektus statistiniame registre.
 8. Organizuoja ir atlieka naujai įregistruotų ūkio subjektų paiešką.
 9. Informuoja respondentus apie galimybes teikti statistines ataskaitas elektroniniu būdu.
 10. Organizuoja parengimą archyvuoti kuruojamų statistikos sričių ataskaitas.
 11. Nesant kito specialisto (atostogų metu ar ligos atveju), jį pavaduoja.
 12. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Vilniaus skyriaus vedėjo, skyriaus vedėjo pavaduotojo ir tiesioginio vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2017-07-20.

___________________


 


Document updated: 2018-07-18