Information on this webpage is not translated into English.

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 12 kategorija, pakaitinis valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga viešųjų pirkimų ir su jais susijusiems dokumentams, teisės aktams, sutarčių projektams ir kitiems teisiniams dokumentams rengti ir jų atitikčiai teisės aktų reikalavimams tikrinti, teisinėms konsultacijoms teikti, atstovauti Lietuvos statistikos departamentui (toliau – – departamentas) teismuose.

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir kitus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti.
 •  Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Siekdamas užtikrinti departamento atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą, rengia viešųjų pirkimų ir su jais susijusius dokumentus (viešojo pirkimo sąlygas, skelbimus, kvietimus, pranešimus, ataskaitas, informaciją „Valstybės žinių“ priedui „Informaciniai pranešimai“ ir kt.), organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos atliekamų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalyvauja departamento Viešųjų pirkimų komisijos darbe.
 • Siekdamas užtikrinti departamento pasirašomų sutarčių teisėtumą, rengia sutarčių projektus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų juridinių ir fizinių asmenų parengtiems sutarčių projektams, tarp jų sutarčių, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektams.
 • Siekdamas užtikrinti departamento veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja teisės klausimais departamento darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat teisės klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu.
 • Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų atlikimą, atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei rengia susijusius teisinius dokumentus, bendradarbiauja su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais.
 • Siekdamas užtikrinti departamento rengiamų teisės aktų projektų, kitų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams, tarp jų teisės aktų projektams ir dokumentams, susijusiems su viešaisiais pirkimais.
 • Siekdamas užtikrinti departamento gaunamuose prašymuose, pranešimuose, skunduose ar kituose dokumentuose išdėstytų teisinių klausimų tinkamą sprendimą, nagrinėja minėtus dokumentus, priskirtus skyriaus kompetencijai, tarp jų susijusius su viešaisiais pirkimais, imasi priemonių, kad juose nurodyti klausimai būtų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-07-03. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus vyresniojo specialisto  pareigybė reikalinga sklandžiam Lietuvos statistikos departamento (toliau – Departamentas) vadovybės priimamojo darbui užtikrinti ir ryšiams tarp generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų ir besikreipiančių institucijų, statistinės informacijos vartotojų, respondentų bei Departamento darbuotojų palaikyti.

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.
 • Turėti oficialių dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo patirties.
 • Turėti darbo patirties su elektronine dokumentų valdymo sistema.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, praktiškai taikyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, apibendrinti informaciją, konsultuoti asmenis telefonu.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą valstybės institucijose bei oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Organizuoja Departamento vadovybės priimamojo darbą ir prižiūri tvarką jame.
 • Siekdamas užtikrinti dokumentų apskaitą, peržiūri ir persiunčia gaunamą korespondenciją, įskaitant statistines ataskaitas, registruoti. Prireikus pildo rezoliucijas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ir paskirsto korespondenciją.
 • Pateikia generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams Departamento patariamosios komisijos ir kitų posėdžių medžiagą.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, būtiną vadovybės veiklai užtikrinti, prireikus – kalbų ir pranešimų projektus, atmintines.
 • Informuoja Departamento darbuotojus apie generalinio direktoriaus kviečiamus posėdžius, pasitarimus ir kt. Parengia vadovybei reikalingus dokumentus, medžiagą.
 • Siekdamas užtikrinti tinkamą departamento dokumentų tvarkymą, kas savaitę teikia generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams apibendrintą informaciją apie jų kontroliuojamas įvykdytas ir vėluojamas įvykdyti užduotis.
 • Vadovybės pavedimu palaiko ryšius su įvairiomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis.
 • Organizuoja asmenų, svečių priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą.
 • Pagal kompetenciją, vadovaudamasis „vieno langelio“ principu, teikia informaciją asmenims telefonu, analizuoja paklausimus bei teikia pasiūlymus dėl aptarnavimo kokybės gerinimo skyriaus vedėjui.
 • Stebi ir analizuoja elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“ naudojimą ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl elektroninės dokumentų valdymo sistemos plėtros galimybių.
 • Verslo valdymo sistemoje darbo grupėms ir komisijoms suteikia veiklos kodus.
 • Inicijuoja kokybės vadybos procesų žemėlapio atnaujinimą.
 • Siekdamas įgyvendinti skyriui pavestas užduotis, dalyvauja sudarant skyriaus planus.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-07-03. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga imčių metodams statistiniuose tyrimuose diegti, statistinei informacijai imčių metodais ir imčių tyrimų metodikoms rengti.

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Siekdamas plačiau taikyti šiuolaikinius imčių metodus statistiniuose tyrimuose, rengia ir diegia imčių planus pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis.
 • Siekdamas pagerinti įverčių tikslumą, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus.
 • Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, matuoja statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas.
 • Siekdamas kelti savo kvalifikaciją ir užtikrinti darbo kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje.
 • Siekdamas koordinuoti ir prižiūrėti statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-07-05. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 12 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga imčių metodams statistiniuose tyrimuose diegti, statistinei informacijai imčių metodais ir imčių tyrimų metodikoms rengti.

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketai;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Siekdamas plačiau taikyti šiuolaikinius imčių metodus statistiniuose tyrimuose, rengia ir diegia imčių planus pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • Siekdamas pagerinti įverčių tikslumą, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, matuoja statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • Siekdamas kelti savo kvalifikaciją ir užtikrinti darbo kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • Siekdamas koordinuoti ir prižiūrėti statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-07-04. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 12 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga viešųjų pirkimų ir su jais susijusių dokumentų prevencinei kontrolei atlikti, teisės aktams ir kitiems teisiniams dokumentams rengti ir jų atitikčiai teisės aktų reikalavimams tikrinti, teisinėms konsultacijoms teikti, korupcijos prevencijai ir kontrolei vykdyti, užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykius įgyvendinimą.

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnį kaip vienų metų teisinio darbo stažą darbo teisės srityje.
 • Turėti ne mažesnį kaip vienų metų patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, korupcijos prevenciją ir kontrolę, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius bei įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisykles ir kitus Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti ir gebėti juos taikyti.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Siekdamas užtikrinti Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą, vizuoja Viešųjų pirkimų plano ir keitimo procedūrų patikros lapus, pirkimų iniciatorių pateiktas paraiškas, prevenciniam patikrinimui pasirinktą pirkimo sutarties sudarymo procedūros patikros lapą, mažos vertės pirkimo pažymą, pirkimo iniciatorių užpildytus pirkimo sutarčių keitimo procedūros patikros lapus, viešojo pirkimo dokumentų rengimo patikros lapą, tikrina prevenciniam patikrinimui atrinktus viešojo pirkimo dokumentus.
 • Atsižvelgdamas į galimų rizikos veiksnių ir departamento vykdomų viešųjų pirkimų vertinimo rezultatus prevenciniam patikrinimui pasirenka rizikingiausius pirkimus arba atskirus jų etapus, įvertina šių pirkimų procedūras ir vizuoja su jais susijusius pirkimo procedūrų patikros lapus, pasirinktinai tikrina Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytos informacijos pateikimo terminų laikymąsi, dalyvauja stebėtojo teisėmis (be balso teisės) departamento Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose.
 • Siekdamas užtikrinti departamento atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų sklandų vykdymą, analizuoja informaciją apie įstaigos vykdomus pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą, teikia departamento generaliniam direktoriui siūlymus kaip tobulinti įstaigos vykdomas pirkimų procedūras ir informaciją apie pastebėtus trūkumus, nustatyta tvarka rengia ir teikia tvirtinti viešųjų pirkimų ar atskirų jo etapų atrankos prevenciniam patikrinimui tvarką.
 • Siekdamas užtikrinti darbo santykius ir valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą departamente, rengia teisines išvadas, padeda, konsultuoja  ir teikia siūlymus Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriui, vykdo šio skyriaus parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų teisinę ekspertizę ir nustatyta tvarka juos vizuoja, nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas; atstovauja  departamento interesams teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose bei rengia su tuo susijusius teisinius dokumentus.
 • Siekdamas užtikrinti departamento veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja darbo teisės klausimais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat konsultuoja teisės klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais, korupcijos prevencija ir kontrole, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimu.
 • Siekdamas užtikrinti korupcijos prevenciją departamente, atlieka departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą, rengia  korupcijos prevencijos programos projektą, korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planą, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atlieka korupcijos prevencijos analizę ir departamento teisės aktų antikorupcinį vertinimą.
 • Siekdamas įgyvendinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, padeda įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo jo nuostatas: vykdo deklaravimo administravimo, konsultavimo, informacijos pateikimo VTEK ir kontrolės funkcijas.
 • Siekdamas užtikrinti departamento rengiamų teisės aktų projektų, kitų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams.
 • Siekdamas užtikrinti Teisės skyriui pavestų funkcijų vykdymą, bendradarbiauja su departamento ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais, korupcijos prevencija ir kontrole, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimu.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės, Teisės skyriaus vedėjo bei Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-06-25. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Užsienio prekybos statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 12 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pašto, informacijos ir ryšių, socialinių ir kultūros paslaugų įmonių veiklos statistiniam tyrimui atlikti, rengti ir teikti šios srities statistinę informaciją vartotojams.

 

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa arba R paketu;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykle;
 • Išmanyti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.);
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpalaikę paslaugų statistiką;
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytus darbus, atlieka pašto, informacijos ir ryšių bei socialinių ir kultūros paslaugų įmonių veiklos statistinį tyrimą, rengia ir atnaujina tyrimo metodiką, statistinių ataskaitų formas bei nurodymus joms pildyti. Rengia programavimo darbų technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai, konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei statistinių ataskaitų pildymo klausimais, analizuoja duomenų pokyčius ir nukrypimų priežastis, rengia galutinius tyrimo rezultatus;
 • Siekdamas užtikrinti statistinio tyrimo duomenų kokybę, atlieka rezultatų kokybinę analizę, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metainformaciją;
 • Siekdamas užtikrinti sklandų paslaugų vartotojams teikimą, reikiamu formatu parengia statistinę informaciją sklaidai ir vartotojams pagal individualias užklausas;
 • Siekdamas užtikrinti rengiamos statistinės informacijos kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, užtikrina naštos respondentams mažinimo priemonių įgyvendinimą;
 • Siekdamas atstovauti departamentui, dalyvauja projektuose, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis paslaugų statistikos klausimais;
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-06-28. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės paskirtis

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šio sektoriaus išlaidoms pagal COFOG klasifikatorių įvertinti, ketvirtinių ir metinių nefinansinių sąskaitų, subsidijų duomenims pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus ir su šia statistika susijusiems metaduomenims rengti, atnaujinti ir teikti vartotojams.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
 6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus valdžios sektoriaus statistikai, rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.
 2. Siekdamas parengti ketvirtines ir metines valdžios sektoriaus sąskaitas pagal ESS reikalavimus, organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.
 3. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus duomenims keliamų reikalavimų vertinti juos kaupimo principu įgyvendinimą, taikydamas šį principą atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus.
 4. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus statistinių rodiklių išsamumą, dalyvauja vertinant šiam sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.
 5. Siekdamas parengti Lietuvos duomenis Europos palyginimų programai, įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal šiai programai keliamus reikalavimus. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.
 6. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.
 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017-06-22. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364647.

Gyventojų surašymų ir apklausų organizavimo skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, A lygis 3,07 koeficientas)

Pareigybės paskirtis

Skyriaus tarnautojo (apklausų centro klausėjo) pareigybė reikalinga gyventojų ir namų ūkių statistinėms apklausoms telefonu atlikti.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti valstybinę kalbą.
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Darbuotojo funkcijos:

 1. Nagrinėja statistinių tyrimų anketas, metodinius paaiškinimus joms pildyti, dirba su telefoninių apklausų, elektronine gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo bei kitomis programomis.
 2. Atlieka gyventojų apklausas, numatytas Oficialiosios statistikos darbų programoje, telefonu apklausdamas respondentus. Konsultuoja respondentus statistinių duomenų rinkimo klausimais. Koduoja iš respondentų surinktų statistinių duomenų (darbovietės pagrindinę ekonominę veiklą, profesiją, gyvenamosios vietos adresą, švietimo sritį ir kt.) tekstines reikšmes, naudodamas atitinkamus klasifikatorius.
 3. Dalyvauja testuojant naujas statistines tyrimų anketas, teikia pasiūlymus dėl anketos klausimų formulavimo, aiškumo, eiliškumo. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl gyventojų telefoninių apklausų organizavimo, statistinių anketų ir duomenų įvedimo programų tobulinimo.
 4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2017-05-31.


 


Document updated: 2017-06-09