Daugiametė programa

Europos statistikos programos rengimo teisinis pagrindas yra 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistema. 2021–2027 m. Europos statistikos programos nustatytos 2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/690, kuriuo nustatoma vidaus rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo, augalų, gyvūnų, maisto bei pašarų srities ir Europos statistikos programa (Bendrosios rinkos programa) ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014 bei (ES) Nr. 652/2014. (pridėti linką)

Daugiametė Europos programa, susijusi su Europos statistika, įgyvendinama metinėmis programomis, kuriose nustatomi išsamesni kiekvienų metų tikslai ir rezultatai.

  • 2021 m. Europos statistikos programa

2021 m. gegužės 6 d. Komisija priėmė 2021 m. Finansavimo sprendimą ir Darbo programą, skirtą 2021–2027 m. Europos statistikos programos įgyvendinimui.

2021 m. Finansavimo sprendimo ir Darbo programos struktūra yra kitokia nei ankstesniais metais: yra vienas Finansinis sprendimas dėl Bendrosios rinkos programos metinio įgyvendinimo, o atskirais priedais nustatomos skirtingų sričių darbų programos, įskaitant Europos statistikos darbų programą (V priedas).

Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos finansavimo ir 2021–2024 m. darbo programos priėmimo  (PDF, anglų k.)
V priedas: 2021 m. Bendrosios rinkos programos darbo programa – Europos statistika  (PDF, anglų k.)

Statistinių reikalavimų sąvade pateikiama apibendrinta pagrindinė informacija, reikalinga rengiant Europos statistiką.


Dokumento atnaujinimo data: 2021-05-24