Daugiametė programa

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 (PDF) dėl Europos statistikos nustatomas Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos teisinis pagrindas ir prioritetai, susiję su informacijos poreikiais ES veiklai vykdyti. Dabartinė programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 99/2013, apima 2013–2017 m. laikotarpį. (OL 2009 L 87 p.164)

Europos statistikos programa įgyvendinama Europos Komisijos metinėmis statistikos darbų programomis, kuriose nustatomi išsamesni kiekvienų metų tikslai.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (PDF) (OL 2013 L 39, p.12)

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 1578/2007/EB dėl 2008–2012 m. Bendrijos statistikos programos (PDF) (OL 2007 L 344, p.15)

Metinė statistikos programa

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 (PDF) dėl Europos statistikos ir 1996 m. vasario 21 d. Europos Komisijos priimtame Komunikate dėl statistikos darbų koordinavimo tobulinimo nustatoma, kad metinę statistikos darbų programą priima Europos Komisija.

Metinėje statistikos darbų programoje išdėstomi tam tikrų metų Komisijos prioritetai statistikos srityje.

Statistinių reikalavimų sąvade pateikiama apibendrinta pagrindinė informacija, reikalinga rengiant Europos statistiką.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-08-10