Lietuvai tapus visateise ES nare, Lietuvos statistikos departamentas yra aktyvus Europos statistikos sistemos (ESS) dalyvis. Daug dėmesio skiriama rengiamos statistinės informacijos kokybei, atsižvelgiant į naujus reiškinius visuomenėje, vidaus ir išorės vartotojų poreikius.

Lietuvos statistikos departamentas, kaip ESS partneris dalyvauja įgyvendinant Bendrijos statistikos programas ir ES teisės aktus susijusius su statistikos sričių tobulinimu ir plėtra.

2009 m. kovo 11 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223 / 2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322 / 97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą: Nr. 223/2009.

2015 m. balandžio 29 d. šis reglamentas iš dalies pakeistas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/759), svetainėje eur-lex.europa.eu skelbiama jo  konsoliduota versija.

Pirmininkavimas Europos Sąjungai

 

       

Nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavo Lietuva.

Pirmininkavimo ES Tarybos statistikos darbo grupei pagrindiniai rezultatai

Pirmininkavimo ES Tarybos statistikos darbo grupei (TSDG) rezultatas – baigtos derybos ir procedūros dėl 3-jų teisės aktų (pirmą kartą priimtame Demografijos statistikos, iš dalies keičiamuose 2013–2017 m. Europos statistikos programos ir Žemės ūkio bei žuvininkystės statistikos) ir šie teisės aktai spalio bei gruodžio mėnesiais jau paskelbti Oficialiajame leidinyje. Dėl 1-o teisės akto (Darbo jėgos atrankinių tyrimų) įvyko 2 derybų etapai, 2-iems teisės aktams baigtas nagrinėjimas TSDG ir gautas Nuolatinių atstovų komiteto (Coreper) pritarimas eiti į neformalias derybas (Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ir Ūkių struktūros tyrimo), 1-o teisės akto projektas baigtas nagrinėti TSGD ir pradedamos vertinti Europos Parlamento pareikštos pataisos (Intrastat).  Taip pat buvo nagrinėjami ir pasiekta pažanga dėl dar 4-ių teisės aktų projektų (Extrastat, Makroekonominio disbalanso procedūrų, Europos statistikos reglamento ir PRAC Omnibus I).

Pirmininkavimo TSDG laikotarpiu parengta 19 oficialių dokumentų (taip pat apie 40 parengiamųjų ir patvirtinamųjų dokumentų įvairaus lygmens pasitarimams), kurie buvo pateikti svarstyti TSDG bei 11 kartų teikta svarstyti Coreper. Per šešis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai mėnesius įvyko penki Tarybos statistikos darbo grupės (TSDG) posėdžiai, buvo dirbama su 11 skirtingos svarbos ir sudėtingumo teisės aktų projektų (penki projektai perimti iš anksčiau pirmininkavusių šalių ir jų svarstymas buvo pratęstas pirmininkaujant Lietuvai, o šeši buvo pradėti svarstyti Lietuvos pirmininkavimo metu), įvyko keturios neformalios derybos su Europos Parlamentu, 13 raštiškų derinimų ir konsultacijų su valstybėmis narėmis, kas parodė delegacijų geranoriškumą ir padėjo priimti pagrįstus sprendimus.

Pirmininkavimas buvo laikomas Lietuvos statistikos departamento prioritetiniu darbu. Didžiausia atsakomybė teko šešių narių pirmininkavimo komandai, kuriai talkino  aštuoni įvairių statistikos sričių ekspertai.  TSDG pirmininku buvo paskirtas Lietuvos statistikos departamento pirmasis generalinio direktoriaus pavaduotojas J. Markelevičius.

TSDG posėdžiuose iš viso dalyvavo 25 komandos nariai, keturiose neformaliose derybose dalyvavo 10 komandos narių. Prieš posėdžius ir derybas bei po jų vykdavo neformalūs susitikimai su valstybių narių, ES Tarybos generalinio sekretoriato, Tarybos teisės skyriaus, Europos Parlamento ir Komisijos (tame tarpe ir Eurostato) atstovais, kasdien buvo gaunama ir atsakoma į 50–100 su pirmininkavimu susijusių el. laiškų, įvykdavo apie penkias telefonines konsultacijas atitinkama tema su kitų valstybių narių, Tarybos generalinio sekretoriato, Europos Parlamento ir Komisijos atstovais.

Pirmininkavimo dokumentai buvo perduoti ir patirtimi su Trejeto kolegomis graikais pasidalinta gruodžio 18 d. Vilniuje.

Pateikiame galutinę Lietuvos pirmininkavimo ataskaitą ( anglų k.)

Lietuvos statistikos departamentas pirmininkavo ES Tarybos statistikos darbo grupei. Tam tikslui sukurta interneto svetainė adresu eu2013.stat.gov.lt.

**********************************************************************************************

Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkauja Malta.

Kviečiame visus apsilankyti Maltos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai sukurtame tinklapyje šiuo adresu statistics.eu2017.mt

Šiame tinklalapyje visa informacija tinklapyje pateikiama anglų kalba.

**********************************************************************************************

       

 

ES Tarybos statistikos darbo grupės pasitarimai (CWPS)

 


2017 m. sausio 25  d. (PDF)

2017 m. vasario 22 d. (PDF)

2017 m. kovo 29 d. (PDF)

2017 m. balandžio 7 d. (PDF)

Artimiausias pasitarimas

2017 balandžio 21 d. (PDF)

 


Dokumento atnaujinimo data: 2017-04-17


Dalyvavimas Europos statistikos sistemoje

Lietuvos statistikos departamento atstovai aktyviai dalyvauja rengiant ES teisės aktus. Procesas prasideda Eurostato darbo grupėse, kuriose projektus svarsto specialistai, vėliau dokumentas nagrinėjamas verslo, socialinės statistikos, nacionalinių sąskaitų direktorių susitikimuose, Komisijos komitetuose, Europos statistikos sistemos komitete (ESSC), ES Tarybos statistikos darbo grupės posėdžiuose ir kt.

Departamento darbuotojai dalyvauja bendruose ESS projektuose, Europos Komisijos, įvairių tarptautinių organizacijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Jungtinių Tautų, Europos ekonomikos komisijos, Maisto ir žemės ūkio organizacijos) organizuojamuose renginiuose, konsultuojasi su kitų šalių statistikos tarnybų specialistais.

Per 2016 m. 86 specialistai dalyvavo 220 tarptautinių priemonių (Eurostato darbo grupių ir Komisijos komitetų posėdžiuose, ES Tarybos statistikos darbo grupės posėdžiuose, seminaruose ir konferencijose, EBPO ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamose priemonėse). Buvo parengti ir pristatyti 42 pranešimai užsienyje. Lietuvoje Statistikos departamentas organizavo 17 tarptautinių susitikimų, juose Departamento specialistai parengė ir pristatė 83 pranešimus.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-01-09


ES dokumentai

1957 m. kovo 25 d. pasirašius Romos sutartį buvo sukurta Europos šeima. 2007 m. buvo minimas šios sutarties pasirašymo 50-metis. Žemiau pateikiamas Eurostato išleistas leidinukas anglų kalba, skirtas šiai datai paminėti.

Europos Komisijos statistikai nustatytus prioritetus galima rasti Komisijos statistikos programoje anglų kalba.

Eurostatas, atsižvelgdamas į naujai priimtus teisės aktus ir kitus plėtros dokumentus, aktualius Europos oficialiajai statistikai, kiekvienais metais atnaujina statistinių reikalavimų sąvadą. Žemiau pateikiamas 2016 m. statistinių reikalavimų sąvadas anglų kalba.

2012 m. kovo 30 d. Partnerystės grupės posėdžio pasiūlymu ir 2012 m. gegužės 24–25 d. Europos statistikos sistemos komiteto posėdžio pritarimu,  nuo 2012 m. kasmet rengiama Europos statistikos sistemos (ESS) ataskaita.

Pagrindinis ESS ataskaitos tikslas – stiprinti ESS matomumą ir pateikti svarbiausių ESS pasiekimų apžvalgą per metus. Ataskaita taip pat būtų atsiskaitymo apie nuveiktus darbus priemonė, todėl turėtų būti parengta suprantamai plačiajai visuomenei.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-03-29


 

ES projektai

Lietuvos statistikos departamento vykdomi projektai

Lietuvos statistikos departamentas teikia paraiškas Europos Komisijos subsidijoms įvairiems statistikos projektams įgyvendinti. 2016 m. su Europos Komisija buvo pasirašyta 13 subsidijų sutarčių, ir 2 daugiašalės ESS tinklo sutartys (ESSNet projektai), pagal kurias Lietuvos statistikos departamentas projektuose dalyvauja kaip partneris.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-03-29