Nuo pirmųjų Europos bendrijos įsteigimo dienų buvo suvokta, kad sprendimai dėl Bendrijos politikos, jos planavimas bei įgyvendinimas turi būti grindžiami patikimais ir palyginamais statistiniais duomenimis. Todėl palaipsniui buvo sukurta Europos statistikos sistema (ESS), kurios tikslas teikti palyginamus statistinius duomenis ES lygmeniu.

ESS yra partnerystė tarp Europos Sąjungos statistikos tarnybos, t.y. Komisijos (Eurostato), ir nacionalinių statistikos institucijų (NSI) bei kitų už Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą atsakingų nacionalinių įstaigų kiekvienoje valstybėje narėje. Ši partnerystė taip pat apima EEE ir ELPA šalis (vaizdo įrašas).

Valstybės narės renka statistinius duomenis ir rengia statistinę informaciją nacionaliniais ir ES tikslais. ESS veikia kaip tinklas, kuriame Eurostatas, glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis statistikos įstaigomis, vadovauja statistinių duomenų derinimui. ESS veikla daugiausia susijusi su ES politikos sritimis, tačiau šioms plečiantis duomenų derinimas apima beveik visas statistikos sritis. NSI savo darbe vadovaujasi 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, kuris 2015 m. balandžio 29 d. iš dalies pakeistas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/759), svetainėje eur-lex.europa.eu skelbiama jo  konsoliduota versija.

ESS taip pat derina savo veiklą su šalimis kandidatėmis, Europos lygmeniu – su kitomis Komisijos tarnybomis, įstaigomis, ECB ir tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip EBPO, Jungtinės Tautos, Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas.

Užtikrindamos statistinės informacijos ir savo veiklos kokybę NSI vadovaujasi Europos statistikos sistemos (ESS) kokybės deklaracijos (PDF) ir Europos statistikos praktikos kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatomis (Daugiau informacijos apie ESS kokybės reikalavimus galima rasti Eurostato kokybės interneto svetainėje).

Nuo 2012 m. kasmet rengiama Europos statistikos sistemos (ESS) ataskaita.

Pagrindinis ESS ataskaitos tikslas – stiprinti ESS matomumą ir pateikti svarbiausių ESS pasiekimų apžvalgą per metus. Ataskaita taip pat būtų atsiskaitymo apie nuveiktus darbus priemonė, todėl turėtų būti parengta suprantamai plačiajai visuomenei.

Eurostatas (Europos Sąjungos statistikos tarnyba) skelbia oficialius suderintus Europos Sąjungos, euro zonos, Europos ekonomikos statistinius rodiklius ir pateikia palyginamą, patikimą ir objektyvią kintančios Europos šalių panoramą anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Visa statistinė informacija pateikiama Eurostato interneto svetainėje.

Pagrindiniai ES rodikliai teminėse lentelėse lietuvių kalba skelbiami http://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-es-rodikliai.

Eurostato statistikos vartotojų konsultantai įsteigti visose ES ir kai kuriose ELPA šalyse. Jų paskirtis – nacionaline kalba konsultuoti šalies vartotojus, kaip susirasti reikalingą statistinę informaciją Eurostato svetainėje, populiarinti Eurostato paslaugas. Trumpas Eurostato svetainės struktūros pavyzdys nacionaline kalba yra svetainė http://eurostatgidas.stat.gov.lt/.


Dokumento atnaujinimo data: 2022-06-08